pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Vesna Rakić, redovni profesor

Vesna Rakić - Fotografija

Telefon

 • lokal: 3141, 3466
 • fiksni: 4413141

Elektronska pošta


Godina rođenja

1957.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2010 Poljoprivredni fakultet, Beograd Prirodne nauke
Doktorat 1999 Fakultet za fizičku hemiju, Beograd Prirodne nauke
Magistratura 1991 Fakultet za fizičku hemiju, Beograd Prirodne nauke
Diploma 1981 Prirodno matematički fakultet, grupa za fizičku hemiju, Beograd Prirodne nauke


Uža naučna oblast
Fizička hemija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Fizička hemija
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Hemijske metode analize hrane
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Hemijske metode analize
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija biljnih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnološka mikrobiologija
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Hemija hrane
Specijalističke akademske studije
Instrumentalne metode analiza
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije
Instrumentalne metode analize
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Karakterizacija različitih čvrstih materijala (oksida, zeolita, polioksometalata, perovskita), ispitivanje njihove strukture, strukturnih modifikacija, faznih transformacija i reaktivnosti. Ispitivanje termalne stabilnosti ovih i drugih materijala (amino kiselina, proteina, sintetičkih polimera...).
Identifikacija prirode i karakterizacija aktivnih centara čvrstih katalizatora, primenom instrumentalnih metoda - spektroskopskih i termalnih metoda.
Ispitivanje uklanjanja polutanata iz atmosfere i iz otpadnih voda upotrebom čvrstih adsorbenata i katalizatora.

Reprezentativne reference
1. Rakić, V., Damjanović, Lj., Rac, V., Stošić, D., Dondur, V., Auroux A. (2010): The adsorption of nicotine from aqueous solutions on different zeolite structure. Water research, Article in Press, doi:10.1016/.watres.2009.12.019

2. Stojaković, D., Rajić, N., Rakić, V., Logar, N.Z., Kaučič, V. (2009): Structure and thermal behavior of the layered zincophosphate [NH3-CH2-CH(NH3)-CH3](ZnPO4)2. Inorganica Chimica Acta 362(6):1991-1995.

3. Petrović, S., Terlecki-Baričević, A., Karanović, Lj., Kirilov-Stefanov, P., Zdujić, M., Dondur, V., Paneva, D., Mitov, I., Rakić, V. (2008): LaMO3 (M = Mg, Ti, Fe) perovskite type oxides: Preparation, characterization and catalytic properties in methane deep oxidation. Applied Catalysis B: Environmental 79(2):186-198.

4. Bonnetot, B., Rakić, V., Yuzhakova, T., Guimon, C., Auroux, A. (2008): Preparation and characterization of Me2O3-CeO2 (Me = B, Al, Ga, In) mixed oxide catalysts. 2. Preparation by sol-gel method. Chemistry of Materials 20(4):1585-1596.

5. Yuzhakova, T., Rakić, V., Guimon, C., Auroux, A. (2007): Preparation and characterization of Me2O3-CeO 2 (Me = B, Al, Ga, In) mixed-oxide catalysts. Chemistry of Materials 19(12):2970-2981.

6. Petrović, S., Rakić, V., Jovanović, D.M., Baričević, A.T. (2006): Oxidation of CO over Ru containing perovskite type oxides. Applied Catalysis B: Environmental 66(3-4):249-257.

7. Rac, V., Rakić, V., Gajinov, S., Dondur, V., Auroux, A. (2006): Room-temperature interaction of n-hexane with ZSM-5 zeolites: Microcalorimetric and temperature-programmed desorption studies. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 84(1):239-245.

8. Rakić, V., Rac, V., Dondur, V., Auroux, A. (2005): Competitive adsorption of N2O and CO on CuZSM-5, FeZSM-5, CoZSM-5 and bimetallic forms of ZSM-5 zeolite. Catalysis Today 110(3-4):272-280.

9. Dondur, V., Rakić, V., Damjanović, Lj., Auroux, A. (2005): Comparative study of the active sites in zeolites by different probe molecules. Journal of the Serbian Chemical Society 70(3):457-474.

10. Rakić, V., Dondur, V., Mioč, U., Jovanović, D. (2002): Microcalorimetry in the identification and characterization of the most reactive active sites of heterogeneous catalysts. Topics in Catalysis 19(3-4):241-247.

Tekući projekti
2006-2010: Strukturne modifikacije i reakcije mikroporoznih i mezoporoznih materijala. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

Stručna usavršavanja
1. University of Patras ICEHT, Patras, Greece. Maj – decembar 1995. Usavršavanje u oblasti primene metoda IR i masene spektroskopije u katalizi.
2. Institut de Recherches sur la Catalyse IRC - CNRS, Lyon, France. Maj – jul 2002. Usavršavanje u oblasti primene metoda IR i masene spektroskopije u katalizi.
3. Institut de Recherches sur la Catalyse IRC - CNRS, Lyon, France. EU Tempus project, Individual Mobility Grant, februar 2003. Usavršavanje u oblasti primene mikrokalorimetrije u katalizi.
4. Institut de Recherches sur la Catalyse IRC - CNRS, Lyon, France. Oktobar 2004 – maj 2005, rad na poziciji pridruđenog istraživača (chercheur associée). Usavršavanje u oblasti primene infracrvene, Raman, XPS spektroskopije u katalizi.
5. U više navrata boravak na Institut de Recherches sur la Catalyse IRC - CNRS, Lyon, France, zbog naučne saradnje i učešća na više meѕđunarodnih projekata.

Drugi relevantni podaci
1. Učešće u komisijama za odbranu doktorskih disertacija na l'Universite Claude Bernard Lyon I, France.
2. Predavač na “Ecole de calorimétrie”, u organizaciji Institut de Recherches sur la Catalyse et l'Environment de Lyon, CNRS, Lyon France.