pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Jelena Popović Đorđević , vanredni profesor

Jelena Popović Đorđević  - Fotografija

Telefon

  • lokal: 3142, 3149
  • fiksni: 4413142

Elektronska pošta


Godina rođenja

1965.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2011 Poljoprivredni fakultet, Beograd Hemija
Doktorat 2010 Hemijski fakultet, Beograd Hemija (Organska hemija)
Magistratura 2001 Hemijski fakultet, Beograd Hemija (Organska hemija)
Diploma 1989 Hemijski fakultet, Beograd Hemija (Organska hemija)


Uža naučna oblast
Hemija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Osnovi organske hemije
Studijski program:
  • Zootehnika
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Analitika antioksidanasa u životnim namirnicama i hrani.
Savremene instrumentalne metode: NMR (1H, 13C, 2D), IR spektroskopija, gasno-masena spektroskopija.
Hemija (sinteze, transformacije i određivanje strukture) organskih molekula - heterocikličnih sistema sa azotom koji poseduju biološku aktivnost (lekovi, agrohemikalije...) ili su prekursori biološki aktivnih jedinjenja.
Određivanje odnosa trodimenzionalne strukture i antiproliferativne aktivnosti (3D QSAR).

Reprezentativne reference
1. Jelena B. Popović-Djordjević, Ljiljana I. Došen-Mićović, Ivan O. Juranić, Branko J. Drakulić. (2010): Antiproliferative activity of NCI-DTP glutarimide derivatives. An alignment independent 3D QSAR study. Journal of the Serbian Chemical Society 75 (9): 1167-1179

2. Vitnik, D.V., Ivanović, D.M., Vitnik, J.Ž., Dorđević, B.J, Žižak, S.Z., Juranić, D.Z., Juranić, O.I. (2009): One-Step Conversion of Ketones to Conjugated Acids Using Bromoform. Synthetic Communications 39(8):1457-1471.

3. Popović-Djordjević, B.J., Ivanović, D.M., Kiricojević, D.V. (2005): A novel tandem process leading to functionalized glutarimides. Tetrahedron Letters 46(15):2611-2614.

4. Ivanović, D., Mićović, V.I., Vučković, S., Prostran, M., Todorović, Z., Ivanović, R.E., Kiricojević, D. V., Djordjević, B.J., Došen-Mićović, Lj. (2004): The synthesis and pharmacological evaluation of ()-2,3-seco-fentanyl analogues. Journal of the Serbian Chemical Society 69(11):955-968.

5. Ivanović, D. M., Mićović, V. I., Vučković, S., Prostran, M., Todorović, Z., Kiricojević, D. V., Djordjević, B. J., Dosen-Mićović, Lj. (2004): The synthesis and preliminary pharmacological evaluation of the racemic cis and trans 3-alkylfentanyl analogs. Journal of the Serbian Chemical Society 69(7):511-526.

6. Kiricojević, D. V., Ivanović, D. M., Mićović, V. I., Djordjević, B. J., Roglić, M. G., Došen-Mićović, Lj. (2002): An optimized synthesis of a key pharmaceutical intermediate: methyl 4-[(1-oxopropyl)phenylamino]piperidine-4-carboxylate. Journal of the Serbian Chemical Society 67(12):793-802.

7. Mićović, V.I., Roglić, M.G., Ivanović, D.M., Došen-Mićović, Lj., Kiricojević, D.V., Popović, B.J. (1996): The synthesis of 3,3-dimethylfentanyl and its lactam analog. Journal of the Serbian Chemical Society 61(10):849-857.

8. Mićović, V.I., Roglić, M.G., Ivanović, D.M., Došen-Mićović, Lj., Kiricojević, D.V.. Popović, B.J. (1996): The synthesis of lactam analogs of fentanyl. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (16):2041-2050.

9. Mićović, V.I., Ivanović, D. M., Roglić, M. G., Kiricojević, D.V., Popović, B.J. (1996): Preparation of secondary amines by reductive amination with metallic magnesium. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (3):265-269.

10. V. D. Vitnik, J. B. Popović-Đorđević, Ž. J. Vitnik, M. D. Ivanović, I.O. Juranić; Rotational isomers, NMR and reactivity analyses of tert-pentyl-1-benzyl-4-methyl-2,6-glutarimide-3-carboxylate (PBMG). 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, September 2012.

Tekući projekti
2011-2015: Proučavanje strukture i aktivnosti novosintetisanih biološki aktivnih supstanci. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

2011-2015: Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Stručna usavršavanja
2009: Univerzitet u Gentu, Belgija. Basileus Erasmus Mundus External Cooperation-academic staff exchange programme.

Drugi relevantni podaci
dr Jelena Popović-Đorđević je objavila 13 orginalnih naučnih radova u inostranim i domaćim časopisima sa recenzijom od toga 3 rada u vodećim međunarodnim časopisima, 8 radova u međunarodnim i 2 rada u časopisu nacionalnog značaja, svi sa SCI liste. Radovi su do sada citirani 42 puta bez autocitata. Ima 19 saopštenja na domaćim i međunarodnim skupovima. Učestvovala je na 4 projekta iz oblasti osnovnih istraživanja i 1 projektu iz oblasti interdisciplinarnih integralnih istraživanja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (sada Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).
Od uvodjenja nastavnih programa po Bolonji (od 2007) učestvovala je u izvodjenju praktične nastave iz predmeta Organska hemija i Hemija prirodnih proizvoda za studente studijskog programa Prehrambena tehnologija (svi moduli). Učestvovala je u pripremi svih nastavnih programa za praktičnu nastavu iz predmeta Opšta i neorganska hemija, Organska hemija i Hemija prirodnih proizvoda.
Koautor je pomoćnih udžbenika za studente Poljoprivrednog fakulteta: “Praktikum iz opšte i neorganske hemije sa kvalitativnom i kvantitativnom analizom”, “Pitanja i zadaci iz hemije sa rešenjima” i autor skripte (za internu upotrebu) “Hemija prirodnih proizvoda”. Član je Srpskog hemijskog društva.