pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Predrag Puđa, redovni profesor

Predrag Puđa - Fotografija

Telefon

 • lokal: 3270
 • fiksni: 4413270

Elektronska pošta


Elektronska pošta


Godina rođenja

1956.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2008 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu Biotehničke nauke
Doktorat 1992 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu Biotehničke nauke
Magistratura 1989 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu Biotehničke nauke
Diploma 1979 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu Biotehničke nauke, Nauka o mleku


Uža naučna oblast
Nauka o mleku

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Tehnologija mleka I
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Tehnologija mleka II
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Tehnološko projektovanje
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Tehnologija obrade i prerade mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
Osnovne akademske studije
Viši kurs hemije i fizike mleka
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Tehnološka i funkcionalna svojstva mleka
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Viši kurs tehnologije mleka
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Fermentisani proizvodi od mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Specijalističke akademske studije
Koncentrovani sušeni i zamrznuti proizvodi od mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Specijalističke akademske studije
Odabrana poglavlja iz hemije i fizike mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije
Odabrana poglavlja iz obrade i prerade mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Proizvodnja i zrenje sireva
Proizvodnja i zrenje kajmaka
Reološka svojstva mlečnih proizvoda
Fenomeni sirišne i kisele koagulacije mleka
Primena ultrafiltracije u mlekarstvu
Dijetetski i funkcionalni mlečni proizvodi
Projektovanje u mlekarstvu

Reprezentativne reference
1. Puđa. P. (2009) Tehnologija mleka 1. Sirarstvo–Opšti deo. Poljoprivredni fakultet, Beograd. ISBN 978-86-7834-036-9.
2. Puđa, P., Đerovski, J., Radovanović, M. (2008): Autochtonous Serbian product – Kajmak. Characteristics and production procedures. Dairy Sci. Technol. 88, 163-172.
3. Guinee, T.P., O'Callaghan, D.J., Puđa, P.D., O'Brein, N. (1996): Rennet coagulation properties of retentates obtained by ultrafiltration of skim milks heated to different temperatures. International Dairy J. 6, 581, 596.
4. Guinee, T.P., Puđa, P.D., Reville, W.J., Harington, D., Mulholland, E.O., Cotter, M., Cogan, T.M. (1995): Composition microstructure and maturation of semi-hard cheeses from high protein ultrafiltrated milk retentates with different levels of denaturated whey protein. International Dairy J., 5, 543, 568.
5. Guinee, T.P., Puđa, P.D., Mulholland, E.O. (1994): Effect of milk protein standardization, by ultrafiltration, on the manufacture, composition and maturation of Cheddar cheese. J. Dairy Research 61, 117, 131.
6. Guinee, T.P., Pudja, P.D., Farkye, N.Y. (1993): Fresh acid-curd cheese varieties. Chapter in: Cheese: Chemistry, physics and microbiology. Vol. II. Major cheese groups. 363, 419. Ed: Fox, P.F., Chapman & Hall, London.
7. Obradović, D., Kerečki, Z., Fira, Đ., Puđa, P., Banina, A., Topisirević, Lj. (1990): Metabolic activities of Lactococcus strains in ultrafiltrated milk. FEMS Microbiology Reviews 87, 1, 2, 72.
8. Puđa, P.D. Milanović, S.D. (2000): Kashkaval cheese: manufacture and ripening characteristics. Proccedings VI Cheese Symposium, Cork, Ireland 165-176.
9. Puđa, P., Starčević, V., Radovanović, M. (2002): Postupak za industrijsku proizvodnju kajmaka tradicionalnog kvaliteta i kajmak dobijen postupkom. Prijava patenta P – 683/02 od 11. 9. 2002., Savezni zavod za intelektualnu svojinu.
10. Puđa, P., Došenović Đ., Stamenić, O., Šamšalović S., Radovanović, M., Starčević, V. (2004): Prototip industrijskog postrojenja za proizvodnju kajmaka malog kapaciteta, konstruisan prema patentiranom tehnološkom rešenju, Patentna prijava br. P – 683/2. Instalisan u “Polimark”, Beograd.

Tekući projekti
2008–2010: Razvoj novih prehrambenih i dijetetskih proizvoda sa lekovitim biljem i medicinskim gljivama. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Stručna usavršavanja
1990 – 1991: National dairy research product centre Teagasc – Moorepark, Fermoy, Co. Cork, Ireland;
1991: University Collge Cork, Ireland;
2000: National dairy research products centre Teagasc – Moorepark, Fermoy, Co. Cork, Ireland.

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Predrag Puđa je objavio više od 140 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova, jedan udžbenik, više od 10 poglavlja u domaćim i međunarodnim monografijama, preko 15 novih proizvoda, prototipova i patenata. Učestvovao je u realizaciji osam projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Rukovodio je izradom jedne doktorske i jedne magistarske teze i preko 20 diplomskih radova, a bio je član komisija za odbranu tri doktorske disertacije i jedne magistarske teze. Bio je član međuresorske Vladine radne grupe za pripremu Zakona bezbednosti hrane i član brojnih komisija za pripremu tehničkih propisa iz oblasti mlekarstva. Bio je angažovan u brojnim preduzećima kao konsultant na poslovima unapređenja tehnoloških postupaka u proizvodnji i kvaliteta proizvoda, kao i na kreiranju novih proizvoda i njihovom uvođenju u proizvodnju.

Naziv dokumenta Vreme postavljanja
Obavestenje za ispit februar 2012-02-20 10:59:21