pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Branislav Zlatković, redovni profesor

Branislav Zlatković - Fotografija

Telefon

 • lokal: 3263
 • fiksni: 4413263

Elektronska pošta


Godina rođenja

1951.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2005 Poljoprivredni fakultet, Beograd Konzervisanje hrane
Doktorat 1992 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehnološke nauke
Magistratura 1985 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehnologija
Diploma 1977 Poljoprivredni fakultet, Beograd Prehrambena tehnologija


Uža naučna oblast
Nauka o konzervisanju

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Prerada povrća
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Osnovne akademske studije
Prerada voća
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Dobijanje i prerada pčelinjih proizvoda
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Principi konzervisanja hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Projektovanje u prehrambenoj industriji
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
Osnovne akademske studije
Tehnologija gotove hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
Osnovne akademske studije
Funkcionalna svojstva hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
Osnovne akademske studije
Osnovi tehnologije konzervisanja i vrenja
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
Osnovne akademske studije
Primena enzimskih preparata u proizvodnji hrane
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Modeliranje i optimizacija postupaka konzervisanja toplotom
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Viši kurs tehnologije gotove hrane
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Tehnologija gotove hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija biljnih proizvoda
Specijalističke akademske studije
Tehnologija konzervisanja
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Hemija hrane
Specijalističke akademske studije
Odabrana poglavlja iz tehnologije gotove hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Promene nutritivnih i tehnoloških karakteristika pri preradi i konzervisanju namirnica biljnog porekla i rešavanje problema vezanih za
- konzervisanje sušenjem
- konzervisanje toplotom
- ostali vidovi konzervisanja

Reprezentativne reference
1. Zlatković B. (2003): Prerada i čuvanje voća, univerzitetski udžbenik, Beograd
2. Zlatković B. (2003): Prerada i čuvanje voća, radna sveska , Polj.fak. Beograd,
3. Baras J., Zlatković B. i dr (2009): Bioprocesno inženjerstvo, univerzitetski udžbenik, Niš
4. Mikeetić-Aleksić G., Zlatković B. I dr. (1989): Praktikum za industrijsku preradu voća i povrća, Naučna knjiga, Beograd
5. Sikimić V., Zlatković B. I dr. (2010): Color Determination and Change of Sensory Properties of Mayonnese with Different Contents of Oil Depending on Length of Storage, Sensors et Transducers journal (ISSN 1726-5479),vol 112, Issue 1, january 2010 pp 138-165
6. Zlatković B. (1998): Fizičkohemijska karakterizacija hrane i moguće greške, Seminar o kontroli kvaliteta vode i hrane, Po pozivu Međunarodnog Crvenog krsta, Doboj (Republika srpska),
7. Zlatković B. (1992): Kvalitativne i kvantitativne promene u soku i koncentrisanom soku jebuke u funkciji tehnoloških i nekih bioloških parametara, doktorska disertacija
8. Niketić-Aleksić G., Zlatković B. i dr. (1989): Effect of variety and a modified technological procedure on the quality of pear juice, Flussiges obst 2 (55-60),
9. Niketić-Aleksić G.,Zlatković B., Bukvić B., Janda Lj. (1987): Vlijanije sorta i tehnologičeskogo processa na kačestvo soka iz gruš, Kongres o voćnim sokovima, Plovdiv,
10. Zlatković B. (1985): Pasterizacija i kinetika rehidracije kao tehnološki i kvalitativni procesi u proizvodnji sušene šljive, Magistarski rad

Tekući projekti
Zbog ličnog ubeđenja da naučni rad u Srbiji treba drukčije organizovati i finansirati, u ovom ciklusu nije uključen u projekte Ministarstva za nauku.

Drugi relevantni podaci
Prof. Dr Branislav Zlatković je prema potrebi angažovan pri realizaciji nastavnih planova i programa
• Specijalističke studije na grupi za higijenu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
• Na Vojnoj Akademiji u Beogradu

Kao ekspert Međunarodnog crvenog krsta učestvovao edukaciji o kontroli vode i hrane u Republici srpskoj.
Odgovorni je projektant za industrijsku preradu voća i povrća.
Bio je mentor kod izrade četiri doktorka rada i član komisije pri odbrani još 5 doktorata. Bio je metor za izradu tri magistarske teze i član komisije za još dve teze.Bio je član komisija za odbranu dva specijalistička rada. Bio je mentor za izradu više desetina diplomskih radova.