pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Mirjana Demin, vanredni profesor

Mirjana Demin - Fotografija

Telefon

  • lokal: 3264
  • fiksni: 4413264

Elektronska pošta


Godina rođenja

1962.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2013 Poljoprivredni fakultet, Beograd Nauka o preradi ratarskih sirovina
Doktorat 2007 Poljoprivredni fakultet Beograd Biotehničke nauke- prehrambeno tehnološke nauke
Magistratura 1993 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke- prehrambeno tehnološke nauke
Diploma 1985 Poljoprivredni fakultet, Beograd Tehnologija ratarskih proizvoda


Uža naučna oblast
Nauka o preradi ratarskih sirovina

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Tehnologija žita
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
Osnovne akademske studije
Tehnologija brašna
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
Osnovne akademske studije
Osnovi tehnologije ratarskih proizvoda
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Obrada konvencionalnih i alternativnih žita
Primena žita u okviru postojećih i novih tehnologija (funkcionalna hrana na bazi žita)
Termomehaničke promene testa


Reprezentativne reference
Demin Mirjana; Žeželj M; Belić Svetlana; Savić D. (2007):
Production possibilities and use of pulverized sourdough in bakery, I International Congress «Food Technology, Quality and Safety», Novi Sad

Vucelić Radović Biljana; Nešić V.; Demin Mirjana; Milovanović Mirjana (2006): The B group vitamins and mineral elements in selective removal of wheat kernel layers, Natural Product Communications, vol.1, No.1, 997-1002

Žeželj M.; Demin Mirjana (2004): Aditivi u proizvodima od žita, Monografija «Uslovi upotrebe aditiva, deklarisanje i obeležavanje namirnica», Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose Državne zajednice Srbija i Crna Gora, 133-143, Beograd

Demin Mirjana; Nešić V.; Žeželj M. (2001): Results of milling of selected wheat varieties prepared by special surface tretment, 14th International Congress “Cereal Bread 2000”, Proceedings, 151-154, Novi Sad

Stručna usavršavanja
2008 "Krasnoяrskiй gosudarstvennый agrarnый universitet", Krasnoяrsk, Rossiя
2006 "Krasnoяrskiй hleb", Krasnoяrsk, Rossiя


Drugi relevantni podaci
Učestvovala na većem broju projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije koji su vezani za razvoj novih tehnologija i razradu novih tehničko tehnoloških rešenja za proizvodnju hrane povećane biološke vrednosti na bazi žita.
2008.god. održala predavanje po pozivu na Krasnojarskom gosudarstvenom agrarnom univerzitetu, Krasnojarsk, Rusija
Učestvovala u radnoj grupi za izradu pravilnika o kvalitetu žita, brašna, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa. Kao obučeni ocenjivač učestvovala i radnim grupama za senzornu ocenu kvaliteta mlinskih i pekarskih proizvoda na novosadskom sajmu i prilikom drugih ocenjivanja.
Od 2004.god. uključena u rad ATS-a kao tehnički ocenjivač pri ocenjivanju laboratorija za ispitivanje životnih namirnica u postupku akreditacije prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.