pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Mališa Antić, redovni profesor

Mališa Antić - Fotografija

Funkcija

Šef Katedre za hemiju i biohemiju

Telefon

 • lokal: 3256
 • fiksni: 4413256

Elektronska pošta


Godina rođenja

1965.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2007 Poljoprivredni fakultet, Beograd Hemija
Doktorat 2006 Hemijski fakultet, Beograd Hemija
Magistratura 2000 Hemijski fakultet, Beograd Hemija
Diploma 1990 Hemijski fakultet, Beograd Hemija


Uža naučna oblast
Hemija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Osnovi organske hemije
Studijski program:
 • Zootehnika
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Organska hemija
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Hemija prirodnih proizvoda
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Viši kurs hemije hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Hemija hrane
Specijalističke akademske studije
Instrumentalne metode analiza
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije
Hemijske i biohemijske transformacije proizvoda biljnog porekla
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije
Organska hemija
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije
Instrumentalne metode analize
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Organska hemija. Hemija životne sredine
Sinteza i karakterizacija polisiloksana.
Detekcija i određivanje naftnog zagađivača u životnoj sredini.
Simulirane biodegradacije naftnog i organskih zagađivača u laboratorijskim uslovima.
Biodegradacija naftnog zagađivača i bioremedijacija zemljišta i voda.
Sekvencijalna ekstrakcija i određivanje metala u sedimentima i zemljištima.
Razvoj metoda za detekciju i određivanje vodorastvornih polimera u životnoj sredini.
Razvoj metoda za katalizovanu, mikrotalasnu i fotodegradaciju organskih supstanci (zagađivača) u životnoj sredini i metoda za određivanje proizvoda degradacije.
Izolovanje i karakterizacija ulja iz semenki grožđa.
Metode za određivanje aromatičnih supstanci (aroma) u hrani (GC i GC-MS) biljnog i animalnog porekla.

Reprezentativne reference
1. Ilić, M., Antić, M., Antić, V., Schwarzbauer, J., Vrvić, M., Jovančićević, B. (2009): Investigation of bioremediation potential of zymogenous bacteria and fungi for crude oil degradation. Environmental Chemistry Letters, Article in Press. DOI: 10.1007/s10211-009-0257-3

2. Antić, V., Vučković, M., Antić, M., Govedarica, M., Djonlagić, J. (2009): Copolymers based on poly(butylene terephthalate) and poly(caprolactone)-b-poly(dimethylsiloxane)-b-poly(caprolactone). Accepted for publication in Polymer International

3. Ghariani, R.A., Gržetić, I., Antić, M., Mandić, S.N. (2009): Distribution and availability of potentially toxic metals in soil in central area of Belgrade (Serbia). Environmental Chemistry Letters, Article in Press. DOI: 10.1007/s10311-009-0215-0.

4. Antić, V.V., Vučković, M.V., Dojčinović, B.P., Antić, M.P., Barać, M.B., Govedarica, M.N. (2008): About the mode of incorporation of silanol-terminated polysiloxanes into butylene terephthalate-b-dimethylsiloxane copolymers. Reactive and Functional Polymers 68:851-860.

5. Jovančićević, B., Antić, M., Pavlović, I., Vrvić, M., Beškoski, V., Kronimus, A., Schwarzbauer, J. (2008): Transformation of petroleum saturated hydrocarbons during soil bioremediation experiments. Water, Air, and Soil Pollution 90:299-307.

6. Jovančićević, B., Antić, M., Vrvić, M., Ilić, M., Novaković, M., Saheed, R.M., Schwarzbauer, J. (2008): Transformation of petroleum pollutant during soil bioremediation experiments. Journal of the Serbian Chemical Society 73(5):577-583.

7. Antić, V.V., Antić, M.P., Govedarica, M.N., Dvornić, P.R. (2007): Kinetic and Mechanism of the Formation of Poly(1,1,3,3-tetramethyldisiloxanyl)ethylene and Poly(methyldecylsiloxane) by Hydrosilylation. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 45:2246-2258.

8. Antić, V.V., Antić, M.P., Govedarica, M.N., Dvornić, P.R. (2007): Kinetics of the Formation of Poly(methyldecylsiloxane) by Hydrosilylation of Poly(methylhydrosiloxane) and 1-Decene. Materials Science Forum 555:485-490.

9. Antić, M.P., Jovančićević, B.S., Ilić, M., Vrvić, M.M., Schwarzbauer, J. (2006): Petroleum Pollutant Degradation by Surface Water Microorganisms. Environmental Science & Pollution Research 13:320-327.

10. Jovančićević, B.S., Antić, M.P., Šolević, T.M., Vrvić, M.V., Kronimus, A., Schwarzbauer, J. (2005): Investigation of Interactions Betwen Surface Water and Petroleum–type Pollutants. Environmental Science & Pollution Research 12:205-212.

Tekući projekti
2006-2010: Geohemijska ispitivanja u funkciji pronalaženja novih ležišta fosilnih goriva i zaštite životne sredine. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

Stručna usavršavanja
01.10.2007 - 31.03.2008: Postdoktorsko usavršavanje, Laboratory for Organic-geochemical analysis of the Institute of Geology and Geochemistry of Petroleum and Coal, RWTH Aachen University, Germany
01.02.2009 - 01.03.2009: Studijski boravak, La Sapienza University, Rome, Italy. Stipendija Evropske komisije u okviru projekta Erasmus Mundus "Basileus".
15.11.2009 - 15.02.2010: Postdoktorsko usavršavanje, Laboratory for Organic-geochemical analysis of the Institute of Geology and Geochemistry of Petroleum and Coal, RWTH Aachen University, Germany. Stipendija za mlade istraživače postdoktorante radi usavršavanja u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu, koju dodeljuje Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Drugi relevantni podaci
Dr Mališa Antić objavio je 12 radova u časopisima sa SCI liste, 1 rad u časopisu nacionalnog značaja i više od 30 radova na međunarodnim i domaćim skupovima štampanih u celini ili u obliku proširenih izvoda. Koautor je dva nova tehnička rešenja i jednog novog proizvoda, korisnik ″Prva iskra″- Barič. Takođe, koautor je jedne zbirke zadataka i jednog praktikuma iz hemije za studente Poljoprivrednog fakulteta. Učestvovao je u realizaciji 8 projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj. Koristio je stipendiju Evropske komisije u okviru projekta Erasmus Mundus "Basileus" i stipendiju za mlade istraživače postdoktorante radi usavršavanja u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu od Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Bio je član komisija za ocenu i odbranu jedne doktorske disertacije i dve magistarske teze na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Član je komisija za ocenu i odbranu tri doktorske disertacije na Poljoprivrednom fakultetu, dve doktorske disertacije i jedne magistarske teze na Hemijskom fakultetu.