pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Nenad Tamaš, docent

Nenad Tamaš - Fotografija

Matični institut

Fitomedicina

Telefon

 • fiksni: 011/441-3484
 • lokal: 3484

Elektronska pošta


Godina rođenja

1975.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2013 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Pesticidi
Doktorat 2012 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Fitomedicina - Pesticidi
Diploma 2002 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Zaštita bilja


Uža naučna oblast
Pesticidi

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Fitofarmacija
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Fitofarmacija - zoocidi
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Osnovi rezistentnosti na pesticide
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Metode istraživanja u fitomedicini
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Fitofarmacija
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Biološka efikasnost zoocida
Rezistentnost štetočina na zoocide


Reprezentativne reference
Tamaš D. Nenad (2017): Praktikum iz fitofarmacije: zoocidi. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd (ISBN 978-86-7834-273-8; COBISS.SR-ID 229488396).

Tamaš, N., Dojnov, B., Margetić, A., Vujčić, M., Špirović, B., Miletić, N., Stević, M., Vujčić, Z.: Resistance to common organophosphate and carbamate insecticides in Aphis pomi (Hemiptera: Aphididae). Fruits, 70 (3), 135 - 142, 2015.

Miletić, N., Tamaš, N., Graora, D.: The control of codling moth (Cydia pomonella L.) in apple trees. ŽEMDIRBYSTĖ=Agriculture, 98/2, 213-218,2011.

Elezović, I., Tamaš, N., Miletić, N.: Rezistentnost lisnih vašiju na insekticide. Pesticidi i fitomedicina, 21 (1), 9-19, 2006.

Miletić, N., Tamaš, N.: Efikasnost abamektina, tiametoksama i amitraza u suzbijanju obične kruškine buve (Cacopsylla pyri, L.) u zasadu kruške. Pesticidi i fitomedicina, 21 (1), 65-70, 2006.

Tamaš, N., Miletić, N., Elezović, I.: Efikasnost insekticida različitih mehanizama delovanja u suzbijanju zelene vaši jabuke (Aphis pomi De Geer) na jabuci. Biljni lekar, 40 (6), 489 - 498, 2012.

Tamaš, N., Miletić, N., Elezović, I.: Efekti insekticida različitih mehanizama delovanja na larve predatorske muve Aphidoletes aphidimyza (Rondani). Biljni lekar, 41 (4), 445 - 451, 2013.

Tamaš, N., Miletić, N., Elezović, I.: Osetljivost različitih populacija zelene vaši jabuke Aphis pomi na insekticide u Srbiji. Biljni lekar, 41 (5), 540 - 548, 2013.

Tamaš, N., Miletić, N., Sretenović, M., Golijan, J.: Efikasnost avermektina, diamida i neonikotinoida u suzbijanju jabukovog smotavca (Cydia pomonella L.) na jabuci. Biljni lekar, 42 (1), 58 – 64, 2014.

Miletić, N., Tamaš, N.: Efikasnost mineralnih ulja u suzbijanju crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadu jabuke. Trinaesti simpozijum sa savetovanjem o zaštiti bilja, Zlatibor, Zbornik rezimea, 51-52, 2007.

Miletić, N., Tamaš, N.: Integralna zaštita jabuke. Zbornik radova II Savetovanja „Inovacije u voćarstvu“, Beograd, 95-106, 2009.

Tekući projekti
Ministarstvo nauke R. Srbije: „Istraživanja u cilju razvoja novih i poboljšanja postojećih formulacija zoocida i fungicida“

Ministarstvo poljoprivrede R. Srbije: “Utvrđivanje nivoa osetljivosti krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata Say.) prema insekticidima i uspostavljanje monitoringa rezistentnosti”

Naziv dokumenta Vreme postavljanja
Praktikum iz fitofarmacije: zoocidi 2017-02-27 00:24:51