pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Milan Stević, vanredni profesor

Milan Stević - Fotografija

Matični institut

Fitomedicina

Funkcija

Sekretar katedre

Telefon

 • fiksni: 011/441-3335

Elektronska pošta


Godina rođenja

1972.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2015 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Pesticidi
Doktorat 2011 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Biotehničke nauke - zaštita bilja
Magistratura 2006 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Fitofarmacija
Diploma 2000 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Zaštita bilja


Uža naučna oblast
Pesticidi

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Opšta fitofarmacija
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Fitofarmacija - fungicidi
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Osnovi rezistentnosti na pesticide
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Metode istraživanja u fitomedicini
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Fitofarmacija
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Biološki efekti fungicida
Rezistentnost fitopatogenih gljiva na fungicide
Integralna zaštitia bilja

Reprezentativne reference
Milan Stević, Nenad Tamaš, Novica Miletić & Petar Vukša (2015): Different toxicity of the strobilurin fungicides kresoxim-methyl and trifloxistrobin to Venturia inaequalis isolates from Serbia. Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 50: 9, 633-637.

Nenad Tamaš, Biljana Dojnov, Aleksandra Margetić, Miroslava Vujčić, Bojana Špirović, Novica Miletić, Milan Stević and Zoran Vujčić (2015): Resistance to common organophosphate and carbamate insecticides in Aphis pomi (Hemiptera: Aphididae)(2015): Fruits, 2015, 70 (3), 135-142.

Biljana Mirković, Brankica Tanović, Milan Stević, Jovana Hrustić, Milica Mihajlović, Goran Delibašić and Petar Vukša (2015): Toxicity of mancozeb, chlorothalonil, captan, fluopyram, boscalid, and difenoconazole to Didymella applanata isolates from Serbia. Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 50: 12, 845-850.

Biljana Mirković, Brankica Tanović, Jovana Hrustić, Milica Mihajlović, Milan Stević, Goran Delibašić and Petar Vukša (2015): Toxicity of copper hydroxide, dithianon, fluazinam, tebuconazole and pyraclostrobin to Didymella applanata isolates from Serbia. Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 50: 3, 175-183.

Milan Stević, Petar Vukša and Ibrahim Elezović (2010): Resistance of Venturia inaequalis to demethylation inhibiting (DMI) fungicides. Zemdirbyste-Agriculture 97 (4), 65-72.

Milan Stević, Milan Šević i Petar Vukša (2014): Efikasnost kombinacije piraklostrobin + boskalid u suzbijanju sive truleži i plamenjače salate. Biljni lekar (42) 4, 308-313.

Stević, M., Vukša, P., Elezović, I. and Rekanović, E. (2013): In vitro toxicity of fungicides with different modes of action to Monilinia laxa isolates in Serbia. Acta Hort. (ISHS) 981:529-532 http://www.actahort.org/books/981/981_85.htm

Milan Stević, Emil Rekanović and Petar Vukša. (2008): Reduced Sensitivity of Monilina laxa to Benomyl in Serbia. Journal of Plant Pathology, 90, (2, supplement), S2.262.

Milan Stević i Petar Vukša (2006): Osetljivost Monilinia laxa na fungicide različitog mehanizma delovanja. Pesticidi i fitomedicina. 21, 297-304.

Milan Stević (2015): Multimedijalni sadržaji iz predmeta Opšta fitofarmacija, za studente Odseka za fitomedicinu: materijal za pripremu ispita. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd (ISBN 978-86-7834-225-7; COBISS.SR-ID216161292).
Tekući projekti
2008-2011: Optimizacija primene aktuelnih i istraživanja novih fungicida i zoocida u funkciji njihove efikasnosti i bezbednosti hrane TR-20060 . Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Stručna usavršavanja
Biotechnology in agriculture in a world of global environmental changes. MASHAV Scholar at The Hebrew University of Jerusalem, Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, Rehovot, Israel, 2011.

International joint Master degree in Plant Medicine - Integrated Pest Management. Bari, Italy. 2012.

Drugi relevantni podaci
Dr Milan Stević do sada je objavio 77 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih skupova. Autor je jednog multimedijalnog sadržaja i koautor dva poglavlju u autorizovanom softveru sa recenzijom. Učestvovao je u realizaciji tri naučnoistraživačka projekta koje je finansiralo Ministarstvo za nauku Republike Srbije i jednog međunarodnog edukativnog Tempus projekta. Član je Društva za zaštitu bilja Srbije.