pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Blažo Lalević, vanredni profesor

Matični institut

Zemljište i melioracije

Telefon

  • lokal: 162

Elektronska pošta


Godina rođenja

1971.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2007 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 2009 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke
Magistratura 1998 Poljoprivredni fakultet, Beograd
Diploma 1995 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Mikrobiologija zemljišta i voda

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Mikrobiologija zemljišta
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Hemija i mikrobiologija voda
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Osnovi mikrobiologije zemljišta
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Ekološka mikrobiologija
Bioremedijacija zemljišta i voda
Enzimska aktivnost zemljišta i voda
Primena mešanih bakterijskih populacija u biljnoj proizvodnji

Reprezentativne reference
1. Lalević, B., Dabić, D., Raičević, V., Kiković, D., Jovanović, Lj. (2009): Mikroorganizmi kao potencijal za bioremedijaciju zemljišta i voda kontaminiranih organskim zagađivačima poreklom iz naftne industrije. Zbornik radova «XI YUCORR- Saradnja istraživača različitih struka na području korozije, zaštite materijala i životne sredine», Tara, 338-343.
2. Lalevic, B., Raicevic, V., Kikovic, D., Jovanovic, Lj. (2007): Biodegradation of methyl-tert butyl ether by pure culture of Staphylococcus saprophyticus. Proceedings of XI International eco-conference «Environmental protection of urban and suburban settlements», Novi Sad, 271-277.
3. Lalević, B., Raičević, V., Dabić, D., Jovanović, Lj., Kiković, D., Antić-Mladenović, S. (2007): Mikrobni diverzitet zemljišta zagađenih organskim jedinjenjima poreklom iz naftne industrije. Zaštita materijala, 48, br. 1, 37-40.
4. Lalevic, B., Dabic, D., Raicevic, Vera, Kikovic, D., Jovanovic, Lj., Nikšic, M. (2006): Biodegradation of MTBE by Mucor Hiemalis. In: Proceedings of the 2nd International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro, Kotor (Eds. Pesic V., Hadziablahovic S.), 321-326.
5. Sivčev, B., Jović, S., Raičević, Vera, Petrović, A., Lalević, B. (2005): Primena mikrobioloških đubriva u vinogradarstvu: prinos grožđa i kvalitet vina u sorte Rizling rajnski. «Journal of agricultural science», 50(1), 19-26.
6. Raičević, Vera, Nedić, M., Lalević, B., Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Jovanović, B., Vuković, Z. (2005): Mikrobna biomasa, prinos i kvalitet soje pri različitim nivoima mineralnih hraniva. Zbornik naučnih radova Instituta «Agroekonomik», Beograd, 11(1-2), 109-116.
7. Jovanović, Lj., Raičević, Vera, Kiković, D., Cupać, S., Nešić, N., Lalević, B., Nikšić, M., Dražić, D. (2005): Bioremediation of the polluted soils and waters. «Zemljište i biljka», 54(2), 139-150.
8. Lalević, B., Jovanović, Lj., Nikšić, M., Kiković, D., Raičević, V. (2005): Degradacija MTBE-a pomoću Pseudomonas bakterija. Konferencija “Saradnja istraživača različitih struka na području korozije i zaštite materijala“, Tara, zbornik radova, 181-185.
9. Nedović, M., Raičević, Vera, Kiković, D., Lalević, B. (2003): Fosfatazna aktivnost vode jezera Gruža. Zbornik radova 32. godišnje konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda »VODA 2003«, Zlatibor, 69-74.
10. Raičević, Vera, Jakovljević, M., Kiković, D., Lalević, B., Antić-Mladenović, S. (2003): Soybean and mixed bacterial population. »Zemljište i biljka«, 52(1-3), 45-50.

Tekući projekti
2008-2010: Biodegradacija specifičnog agroindustrijskog i komunalnog otpada i kvalitet životne sredine. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Drugi relevantni podaci
Asistent dr Blažo Lalević je objavio više od 60 naučnih radova u časopisima i zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova. Učestvovao je u realizaciji 5 projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.