pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Svetlana Antić Mladenović , vanredni profesor

Svetlana Antić Mladenović - Fotografija

Matični institut

Zemljište i melioracije

Telefon

 • lokal: 3145

Elektronska pošta


Godina rođenja

1964.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2010 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agrohemija
Doktorat 2004 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke, oblast melioracije zemljišta
Magistratura 1997 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agrohemija
Diploma 1991 Poljoprivredni fakultet, Beograd Ratarsvo


Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Zaštita životne sredine
Studijski program:
 • Zootehnika
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Hemija zemljišta
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Ekološki inženjering poljoprivrednih zemljišta
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Diplomske akademske studije
Hemija zemljišta II
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Diplomske akademske studije
Zagađenje zemljišta i remedijacija
Studijski program:
 • Zaštita životne sredine u poljoljoprivredi - Modul:
Diplomske akademske studije
Hemija zemljišta
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Hemija nikla i hroma u zemljištu
Sekvencijalna ekstrakcija teških metala
Mobilnost i pristupačnost mikroelemenata
Mobilnost i pristupanost teških metala
Remedijacija zemljišta

Reprezentativne reference
Svetlana Antić-Mladenović, Tina Frohne, Mirjana Kresović, Hans-Joachim Stärk, Dubravka Savić, Vlado Ličina, Jörg Rinklebe (2017): Redox-controlled release dynamics of thallium in periodically flooded arable soil. Chemosphere 178, 268–276.

Antić-Mladenović, S., Frohne, T., Kresović, M., Stärk, H-J., Tomić, Z., Ličina, V., Rinklebe, J. (2017): Biogeochemistry of Ni and Pb in a periodically flooded arable soil: Fractionation and redox-induced (im)mobilization. Journal of Environmental Management, 186, 141–150.

Vlado Ličina, Milica Fotirić Akšić, Zorica Tomić, Ivana Trajković, Svetlana Antić Mladenović, Milena Marjanović, Jörg Rinklebe (2017): Bioassessment of heavy metals in the surface soil layer of an opencast mine aimed for its rehabilitation. Journal of Environmental Management 186, 240-252.

Jörg Rinklebe, Svetlana Antić-Mladenović, Tina Frohne, Hans-Joachim Stärk, Zorica Tomić, Vlado Ličina (2016): Nickel in a serpentine-enriched Fluvisol: Redox affected dynamics and binding forms. Geoderma 263, 203-214.

Ličina, Đ.V., Jelačić, Ć.S., Beatović, V.D., Antić-Mladenović, B.S. (2014): Mineral composition of different basil (Ocimum spp.) genotypes. Hemijska industrija, 68 (4) 501–510.

Trajković, I., Ličina, V., Antić-Mladenović, S., Wenzel, W. (2014): Hazardous elements speciation in sandy, alkaline coal mine overburden by using different sequential extraction procedures. Chemical Speciation and Bioavailability: 26 (2), 85-91.

Radanović, D. and Antić-Mladenović, S. (2012): Uptake, Accumulation and Distribution of Potentially Toxic Trace Elements in Medicinal and Aromatic Plants. In: Naeem M, Khan MMA, Moinuddin (Eds) Mineral Nutrition of Medicinal and Aromatic Plants. Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology 6 (Special Issue 1, ISSN 1752-3389), 54-68.

Tomić, Z., Ašanin, D., Antić-Mladenović, S., Poharc-Logar, V., Makreski, P. (2012): NIR and MIR spectroscopic characteristics of hydrophilic and hydrophobic bentonite treated with sulphuric acid. Vibrational Spectroscopy 58: 95-103.

Antić-Mladenović, S. , Rinklebe, J., Frohne, T. , Stärk, H.-J. , Wennrich, R., Tomić, Z., Ličina, V. (2011): Impact of controlled redox conditions on nickel in a serpentine soil. Journal of Soils and Sediments, Vol. 11 (3): 406-415

Ličina, V., Antić-Mladenović, S., Kresović, M., Rinklebe, J.(2010): Effect of high Ni and Cr background levels in serpentine soil on their accumulation in organs of perennial plant (Vitis vinifera L.). Communication in Soil Science and Plant Analysis, Vol. 41 (4): 482-496.

Ličina, V., Antić-Mladenović, S., Kresović, M. (2007): The accumulation of heavy metals in plants (Lactuca sativa L., Fragaria vesca L.) after the amelioration of coal mine tailing soils with different organo-mineral amendments. Archives of Agronomy and Soil Science 53 (1): 39-48.

Radanović, D., Antić-Mladenović, S., Jakovljević, M., Kresović, M. (2007): Content of heavy metals in Gentiana Lutea L.roots and galenic forms. Journal of the Serbian Chemical Society 72 (2): 133-138.

Jakovljević, M., Kresović, M., Blagojević, S., Antić-Mladenović, S. (2005): Some negative chemical properties of acid soils. Journal of the Serbian Chemical Society 70 (5): 765-774.

Tekući projekti
2011- : Istraživanje klimatskih promena na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje, Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije u okviru programa Integrisanih i interdisciplinarnih istraživanja

Stručna usavršavanja
2009: BOKU (Universität für Bodenkultur Wien), Austrija;
2010: University of Wuppertal, Department D, Soil- and Groundwater-Management, Nemačka.

Drugi relevantni podaci
Dr Svetlana Antić-Mladenović je, u saradnji sa drugim autorima, publikovala: 15 radova u međunarodnim časopisima, 29 radova u časopisima nacionalnog značaja, 32 saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima štampana u celini, 3 saopštenja na nacionalnim naučnim skupovima štampana u celini, 28 saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima štampana u izvodu, od čega 2 predavanja po pozivu, kao i 13 saopštenja na nacionalnim naučnim skupovima štampana u izvodu. Rukovodila je izradom jednog magistarskog rada na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci i učestvovala, kao član komisije pri izradi i odbrani jednog magistarskog rada na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Komentor je jedne doktorske disertacije odbranjene na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, a bila je član komisija za ocenu i odbranu tri doktorske disertacije, od čega je jedna odbranjena na Univerzitetu u Vupertalu, Nemačka. Pored toga, bila je mentor ili član komisije pri izradi i odbrani većeg broja diplomskih-master radova. Recenzirala je veći broj naučnih radova za sledeće nacionalne i međunarodne časopise: Journal of Agricultural Sciences (izdavač Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet), Arhiv za poljoprivredne nauke (izdavač Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije), Hemijska industrija (izdavač Savez hemijskih inženjera Srbije), Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske (izdavač Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjaluci), Acta Botanica Croatica (izdavač Biološki odsjek PMF, Sveučilište u Zagrebu), Ecological Engineering, Chemosphere i Journal of Environmental Management (izdavač Elsevier), Environmental monitoring and assessment i Journal of Soils and Sediments (izdavač Springer). Od 2005. godine, ovlašćeni je istraživač za kontrolu fizičko-hemijskih svojstava đubriva pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije. Od 2010. godine angažovana je kao ekspert u Komisijama za odlučivanje o akreditaciji laboratorija za ispitivanje zemljišta i đubriva pri Akreditacionom telu Srbije. Član je Društva za proučavanje zemljišta Republike Srbije.