pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Dušanka Jerinić-Prodanović , docent

Dušanka Jerinić-Prodanović  - Fotografija

Matični institut

Fitomedicina

Telefon

  • fiksni: 011/441-3496
  • lokal: 3496

Elektronska pošta


Godina rođenja

1970.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2016 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 2011 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Magistratura 2000 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke
Diploma 1994 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Entomologija i poljoprivredna zoologija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Posebna entomologija I
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Masovne pojave insekata
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Posebna entomologija II
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Biološka kontrola štetnih organizama
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Sinantropni organizmi
Studijski program:
  • Fitomedicina
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Entomologija
Divrzitet, rasprostranjenost, taksonomija i biologija lisnih buva (Psylloidea, Hemiptera) u Srbiji,
Prirodni neprijatelji lisnih buva,
Pručavanje drugih štetnih insekata u poljoprivredi
Reprezentativne reference
1. Jerinić-Prodanović, D., Protić, Lj., (2013) True bugs (Hemiptera, Heteroptera) as psyllid predators (Hemiptera, Psylloidea). In: Popov A, Grozeva S, Simov N, Tasheva E (Eds) Advances in Hemipterology. ZooKeys 319: 169–189. doi:10.3897/zookeys.319.4316

2. Jerinić-prodanović, D., (2013): Jumping plant–lice (Hemiptera, Psylloidea) of Fruška gora mountain. In: Šimić, S. (Ed.): Invertebrates (Invertebrata) of the Fruska gora mountain III. Beskičmenjaci (Invertebrata) Fruške gore III. Matica srpska. Novi Sad, 2013. 41-59.

3. Jerinić-Prodanović, D. & Prodanović, G. (2012): The Use of GIS Methodology in Jumping Plant Lice (Hemiptera: Psylloidae) Studies in Serbia. Pesticide & Phytomedicine. 27(1), 49–57.

4. Jerinić-Prodanović, D. (2012): Alien species of jumping plant lice (Hemiptera: Psylloidea) in Serbia. International Symosium Current Trendsin Plant Protection. Proceedings. Pp. 548-555. Institute for Plant Protection and Environment , Belgrade, 25-28.09.2012

5. Malenovskỳ, I. and Jerinić-Prodanović, D. (2011). A revised description of Psyllopsis repens Loginova, 1963 (Hemiptera: Psylloidea), with first records from Europe. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 63 (1), 275-286.

6. Jerinić-Prodanović, D. (2011): Lisna buva Cacopsylla (Hepatopsylla) bidens (Šulc, 1907) (Hemiptera, Psyllidae) nova štetočina kruške u Srbiji. Pesticidi i fitomedicina. Vol. 26, br. 2, pp. 147-157.

7. Jerinić-Prodanović, D. (2010): Checklist of jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) in Serbia. Acta entomologica Serbica, 15(1), 29-59.

8. Jerinić-Prodanović, D., Protić, Lj. i Mihajlović, Lj. (2010): Predatori i parazitoidi Cacopsylla pyri (L.) (Hemiptera: Psyllidae) u Srbiji. Pesticidi i fitomedicina. Vol. 25, iss. 1, pp. 29-42.

9. Jerinić-Prodanović, D. (2007): Cacopsylla picta (costalis Flor, 1861) (Förster, 1848) (Homoptera, Psyllidae), nova vrsta lisne buve na jabuci u Srbiji. Pesticidi i fitomedicina. Vol. 22. br. 4. str. 285-290.

10. Jerinić-Prodanović, D. (2006): Rasprostranjenost, biologija i štetnost, lisne buve Bactericera tremblayi Wagner (Homoptera, Triozidae) u Srbiji. Pesticidi i fitomedicina. Vol. 21. br. 1. str. 31-38.

Tekući projekti
2011-2014 "Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodivetziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena" Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Drugi relevantni podaci
Dr Dušanka Jerinić Prodanović je samostalno ili u saradnji do sada objavila 54 naučna i stručna rada u domaćim i međunarodnim časopisima sa recenzijom, zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih skupova.
Dobitnik je Godišnje nagrade Privredne Komore Beograda za najbolje doktorske disertacije odbranjene školske 2010/2011. godine.
Do sada je učestvovala u realizaciji četiri projkta finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
Predsednik je Entomološkog društva Srbije i član Društva za zaštitu bilja Srbije.