pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Nataša Duduk, vanredni profesor

Nataša Duduk - Fotografija

Matični institut

Fitomedicina

Telefon

  • fiksni: 011/441-3189

Elektronska pošta


Godina rođenja

1971.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2016 Poljoprivredni fakultet - Univerzitet u Beogradu Fitopatologija
Doktorat 2008
Magistratura 2004
Diploma 1998


Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Anatomija i fiziologija bolesnih biljaka
Studijski program:
  • Fitomedicina
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Virusna oboljenja ratarskih, povrtarskih i ukrasnih biljaka
Fitoplazmatska oboljenja
Biološka kontrola fitopatogenih gljiva
Fiziološke i anatomske promene obolelih biljaka

Reprezentativne reference
1. Duduk B., Calari A., Paltrinieri S., Duduk N., Bertaccini A. (2009): Multigene analysis for differentiation of aster yellows phytoplasmas infecting carrots in Serbia. Annals of Applied Biology, 154 (2): 219-229.

2. Duduk N., Mišić D., Živković S. (2009): Aktivnost peroksidaze u kotiledonim listovima obične tikve zaraženim Zucchini yellow mosaic virus. Program i izvodi saopštenja XVIII simpozijuma Društva za fiziologiju biljaka Srbije, Vršac, str. 102.

3. Duduk B., Bulajić A., Duduk N., Calari A., Paltrinieri S., Krstić B., Bertaccini A. (2007): Identification of phytoplasmas belonging to aster yellows ribosomal group in vegetables in Serbia. Bulletin of Insectology, 60 (2): 341-342.

4. Dukić N., Krstić B., Vico I., Berenji J., Duduk, B. (2006): First Report of Zucchini yellow mosaic virus, Watermelon mosaic virus and Cucumber mosaic virus in Bottlegourd (Lagenaria siceraria) in Serbia. Plant Disease, 90: 380.

5. Dukić N., Bulajić A., Berenji J., Đekić I., Duduk B., Krstić B. (2006): Prisustvo i rasprostranjenost virusa duvana u Srbiji. Pesticidi i fitomedicina, 21: 205-214.

6. Duduk B., Botti S., Ivanović M., Krstić B., Dukić N., Bertaccini A. (2004): Identification of Phytoplasmas Associated with Grapevine Yellows in Serbia. Journal of Phytopathology, 152 (10): 575-579.

7. Ivanović M., Koprivica M., Milijašević S., Dukić N., Duduk B. (2004): Primena molekularnih metoda u dijagnostici biljnih bolesti. Pesticidi i fitomedicina, 20 (1): 43-50.

8. Duduk B., Ivanović M., Dukić N., Botti S., Bertaccini A. (2003): First report of Elm yellows subgroup 16SrV-C phytoplasma infecting grapevine in Serbia. Plant Disease, 87 (5): 599.

9. Dukić N., Krstić B., Vico I., Katis N.I., Papavassiliou C., Berenji J. (2002): Biological and serological characterisation of viruses of summer squash crops in Yugoslavia. Journal of Agricultural Sciences, 47 (2): 149-160.

10. Krstić B., Dukić N., Berenji J., Vico I., Katis N.I., Papavassiliou C. (2002): Identification of viruses infecting pumpkins (Cucurbita pepo L.) in Yugoslavia. Zbornik radova Matice srpske za prirodne nauke, 103 (2): 1-12.

Tekući projekti
2011-2014: Projekat III46008: Razvoj integrisanih sistema upravljanja štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji sa ciljem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane, Ministarstvo prosvete i nauke RS

Stručna usavršavanja
2001: Training Course for Suistainable Agriculture Development Technicians in the Mediterranean Region and in the Balkan, Bari, Italy.
2002: Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata, Universita di Bari, Italy.
2005: Department of Plant Pathology, Iowa State University, USA.

Drugi relevantni podaci
Dr Nataša Duduk je objavila 74 naučna rada u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova. Učestvovala je u realizaciji jednog međunarodnog i osam domaćih projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj i Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Član je Društva za zaštitu bilja Srbije i Društva za fiziologiju bilja Srbije.