pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Goran Delibašić, redovni profesor

Goran Delibašić - Fotografija

Matični institut

Fitomedicina

Telefon

  • fiksni: 011/441-3302

Elektronska pošta


Godina rođenja

1958.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2015 Poljoprivredni fakultet - Univerzitet u Beogradu Fitopatologija
Doktorat 1997
Magistratura 1991
Diploma 1983


Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Bolesti i štetočine hortikulturnih biljaka
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Opšta fitopatologija
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Bolesti sadnog materijala
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Zaštita urbanog zelenila
Studijski program:
  • Fitomedicina
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Opšta fitopatologija
Bolesti voćaka
Bolesti vinove loze
Biološke i hemijske mere suzbijanja fitopatogenih organizama.

Reprezentativne reference
1. Brankica Tanović, Ivana Potočnik, Delibašić,G., Ristić,M., Kostić, M., Mirjana Marković (2009): In vitro effect of essential oils from aromatic and medicinal plants on mushroom pathogens: Verticillium fungicola var. fungicola, Mycogone perniciosa and Cladobotryum sp., Arch. Biological Sciences. Vol. 61, No. 2, 231-239 str

2. Brankica Tanović, Delibašić,G., Jasminka Milivojević,Nikolić, M. (2009): Characterisation of Botrytis cinerea isolates from small fruits and grape vine in Serbia. Arch. Biological Sciences. Arch. Biological Sciences. Vol. 61, No.3, 419-429 str.

3. Brankica Tanović, Delibašić,G., Jovana Hrustić (2009): In vitro effect of essential oils from some aromatic and medicinal plants on apple fruit pathogens. VI kongres o zaštiti bilja sa simpozijumom o biološkom suzbijanju invanzivnih organizama (međunarodni skup), Zlatibor, 26 - 30. novembar 2009.godine, 37 str.
4. Brankica Tanović, Delibašić,G., Jovana Hrustić (2009): Biološke karakteristike izolata Botrytis cinerea, patogena kupine. VI kongres o zaštiti bilja sa simpozijumom o biološkom suzbijanju invanzivnih organizama (međunarodni skup), Zlatibor, 26 - 30. novembar 2009.godine, 73-74 str.

5. Aćimović,S., Delibašić, G., Schilder Annemiek, Brankica Tanović (2008): Eutipoza i ESCA – bolesti odumiranja i sušenja čokota vinove loze u Srbiji. Biljni lekar/Plant Doctor, XXXVI, 2/2008, str. 94-103.

6. Delibašić,G., Aćimović,S., Gajić Sanja (2006): Identifikacija Eutypa lata, parazita vinove loze. Pesticidi i fitomedicina. Vol. 21, No.3, pp. 193-205.

7. Delibašić,G., Gajić Sanja, Aćimović,S.(2006): Gljivična oboljenja drveta vinove loze.Pregledni rad. Pesticidi i fitomedicina. Vol. 21, No.2, pp. 93-107.

8. Bulajić Aleksandra, Krstić Branka, Delibašić,G., Vico Ivana (2005): Alternaria alternata na semenu povrća i začinskog bilja. J. Sci. Agric. Research. / Arh. poljopr. nauke 66, 233, 75-87str.

9. Delibašić, G., Babović, M., Jakovljević Dragana (2000): The Appiearance And Distribution Of Grapevine Fanleaf Virus And Arabis Mosaic Virus In Yugoslavia. International Council For The Study of Viruses and Virus-like Diseases of The Grapevine, pp 72-74, Adelaide - Australia.

10. Delibašić, G., Babović, M. and Petrović, D. (1994): Investigation of Grapevine Protein Coat Molecular Weight Using Polynomial Regression. J. Sci. Agric. Res., 55, 200: 75-83.

Tekući projekti
Projekat III46008: RAZVOJ INTEGRISANIH SISTEMA UPRAVLJANJA ŠTETNIM ORGANIZMIMA U BILJNOJ PROIZVODNJI SA CILJEM PREVAZILAŽENJA REZISTENTNOSTI I UNAPREĐENJA KVALITETA I BEZBEDNOSTI HRANE, Ministarstvo prosvete i nauke RS

Stručna usavršavanja
1. oktobar-decembar 1989. godine - Bari (Italija), Dipartimento di Protezione delle Piante dalle Malattie, University of Bari, Italy;
2. jul-avgust 1994. godine - Volos (Grčka), Plant Protection Institute, Volos, Greece,
3. novembar-decembar 1995. godine - Bari (Italija), Dipartimento di Protezione delle Piante dalle Malattie, University of Bari, Italy.

Drugi relevantni podaci
Dr Goran Delibašić, docent objavio je i saopštio 60 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, kao i u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova. Prvi je autor praktikuma Opšta fitopatologija, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, 2006.god. Aktivno je učestvovao na više domaćih i međunarodnih kongresa, simpozijuma i savetovanja predstavljajući rezultate rada usmeno ili u vidu postera. Dr Goran Delibašić je bio član međunarodnog naučnog udruženja virusologa vinove loze (ICVG). Na kongresima i simpozijumima ovog udruženja u više navrata je aktivno učestvovao podnoseći naučna saopštenja vezana za istraživanja virusa vinove loze u našoj zemlji. Od 1996-.2000. godine bio je angažovan na projektu Ministarstva nauke 12M17: Osnovna istraživanja u entomologiji, fitopatologiji i fitofarmaciji – Bolesti voćaka i vinove loze, od 2002-2005 0719-BTN-B: Proizvodnja i prerada voća i grožđa , a od 2008. godine je angažovan na projektu 20036: Razvoj i unapređenje bioracionalnih metoda zaštite bilja od bolesti i štetočina. Bio je mentor ili član komisija za odbranu 56 diplomskih radova, kao i član komisija za odbranu magistarskih teza (2) i doktorskih disertacija (4). Član je Društva za zaštitu bilja Srbije. Predsednik je Upravnog odbora Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine od novembra 2006.godine, a od oktobra 2009. godine je direktor Instituta za fitomedicinu Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu.