pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Biljana Vidović, docent

Biljana Vidović - Fotografija

Matični institut

Fitomedicina

Telefon

  • fiksni: 011/441-3464
  • lokal: 3464

Elektronska pošta


Godina rođenja

1970.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2017 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 2012 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Magistratura 2003 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke
Diploma 1996 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Entomologija i poljoprivredna zoologija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Akarologija
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Biološka kontrola štetnih organizama
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Zooekologija u zaštiti bilja
Studijski program:
  • Fitomedicina
Diplomske akademske studije
Sinantropni organizmi
Studijski program:
  • Fitomedicina
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Taksonomija, sistematika , ekologija i filogenija eriofidnih grinja (Acari:Prostigmata:Eriophyoidea);
Implementacija i razvoj metoda u taksonomije eriofida: klasične ( faznokntrastna mikroskopija i SEM ), numeričke i molekularne metode;
Ekologija fitofagnih i predatorskih grupa grinja ;
Diverzitet akarofaune Srbije

Reprezentativne reference
1. Petanović, R., Vidović B. (2009): New Acaricalus species (Acari: Eriophyoidea) from turkey oak, Quercus cerris L. (Fagaceae) and new records for the fauna of Serbia. Acta Entomologica serbica 14(1): 109-120.
2. Vidović, B., Rančić, D., Božić, D., Petanović, R. (2009): Morphoanatomical alternations of invasive weeds species Ambrosia artemisiifolia L. And Iva xanthifolia Nutt. (Asteraceae) induced by Aceria spp. (Acari: Eriophyoidea). VI Kongres o zaštiti bilja sa simpozijumom o biološkom suzbijanju invazivnih organizama, 23.-27. 11.2009.god. Zbornik rezimea str.47-49.
3. Petanović, R., Vidović, B. (2009): Grinje paučinari (Tetranychoidea) – štetočine u zaštićenom prostoru. Biljni lekar, XXXVII, 5: 553-562.
4. Vidović, B., Petanović, R (2008): A new eriophyid mite (Acari:Eriophyidae) and a new record from Olea europea L (Oleaceae) in Montenegro. Annales Zoologici (Warszawa), 2008, 58(4): 825-829.
5. Petanović, R., Marčić, D., Vidović, B. (2008): Štetne grinje gajenih biljaka. Aktuelni problemi, inovativni pristup i suzbijanje. IX Savetovanje o zaštiti bilja, 24.-28. 11. 2008.god. Zbornik rezimea str.33-35.
6. Vidović, B., Lj. Ž.Stanisavljević, R.U. Petanović (2008): Morphological variation of Aceria spp. (Acri: Eriophyoidea) inhabiting Cirsium species (Asteraceae) in Serbia. Proceedings of the 6th European Congress. Montpellier 21-25 July 2008. pp.331-339.
7. Vidović, B., Stojnić, B., Petanović, R. (2008) : Eriophyoid mites: Aceria absinthii (Liro, 1943) and Paraphytoptus paradoxus Nalepa, 1869 (Acari: Eriophyoidea) on wormwood, Artemisia absinthium L. in Serbia – supplement to the descriptions. Annales Zoologici (Warszawa), 2008, 58(2): 373-377
8. Petanović, R., B. Magud, D. Smiljanić (2007): The hemp russet mite Aculops cannabicola (Farkas, 1960) (Acari:Eriophyoidae) found on Cannabis sativa L. in Serbia: Supplement for the description. Arch. Biol.Sci., Belgrade,59 (1),81-85.
9. Magud, B.D., Lj. Ž.Stanisavljević, R.U. Petanović (2007): Morphological variation in different populations of Aceria anthocoptes (Acari:Eriophyoidea) associated with the Canada thistle, Cirsium arvense, in Serbia. Experimental and Applied Acarology, 42:173-183. DOI 10.1007/s 10493-007-9085-y.
10. Rančić, D., B. Stevanović, R.Petanović, B. Magud, I.Toševski, A. Gassmann (2006): Anatomical injury induced by eriophyid mite Aceria anthocoptes on the leaves of Cirsium arvense. Experimental and Applied Acarology, 38:243-253.

Tekući projekti
Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodivetziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena. Aktuelni projekat MNTRS ev. br. 43001, 2011-2014.