pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Aleksandra Bulajić, redovni profesor

Aleksandra Bulajić - Fotografija

Matični institut

Fitomedicina

Funkcija

Sekretar katedre

Telefon

  • fiksni: 011/441-3189

Elektronska pošta


Godina rođenja

1964.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2015 Poljoprivredni fakultet - Univerzitet u Beogradu Fitopatologija
Doktorat 2007 Agronomske nauke
Magistratura 1996 Agronomske nauke
Diploma 1987 Agronomske nauke


Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Bolesti voćaka i vinove loze
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Viroze, bakterioze i fitoplazmoze
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Pseudomikoze i mikoze bilja I
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Pseudomikoze i mikoze bilja II
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Zaštita bilja u organskoj proizvodnji
Studijski program:
  • Ratarstvo i povrtarstvo
Diplomske akademske studije
Biljni karantin
Studijski program:
  • Fitomedicina
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Detekcija, identifikacija, molekularna karakterizacija i struktura populacije fitopatogenih virusa i gljiva sa posebnim osvrtom na karantinske i ekonomski štetne vrste
Karantinski virusi, pseudogljive i gljive, sa posebnim osvrtom na Tomato spotted wilt virus, Iris yellow spot virus, Impatiens necrotic spot virus i druge viruse Tospovirus roda i pseudogljive Phytophthora ramorum i P. fragariae;
Virusi infektivni za Cucurbitaceae
Virusi duvana
Intenzitet zaraze useva i genetička struktura populacije virusa mozaika lucerke (Alfalfa mosaic virus)
Mikozna oboljenja voćaka, sa posebnim osvrtom na rđastu mrežavost i pepelnicu breskve
Mikoze i viroze povrtarskih, ratarskih i ukrasnih biljaka, sa posebnim osvrtom na Alternaria vrste infektivne za biljke iz familije Apiaceae
Prenošenje virusa i gljiva semenom

Reprezentativne reference
1. Hrustić, J., Delibašić, G., Stanković, I., Grahovac, M., Krstić, B., Bulajić, A., Tanović, B. (2015): Monilinia Species Causing Brown Rot of Stone Fruits in Serbia. Plant Disease 99: 709-717.
2. Bulajić, A., Stanković, I., Vučurović, A., Ristić, D., Milojević, K., Ivanović, M., Krstić, B. (2014): Tomato spotted wilt virus - Potato Cultivar Susceptibility and Tuber Transmission. American Journal of Potato Research 91: 186-194
3. Vučurović, A., Bulajić, A., Stanković, I., Ristić, D., Berenji, J., Jović, J., Krstić, B. (2012): Non-persistently aphid-borne viruses infecting pumpkin and squash in Serbia and partial characterization of Zucchini yellow mosaic virus isolates. European Journal of Plant Pathology 133: 935-947.
4. Popović, M. M., Bulajić, A., Ristić, D., Krstić, B., Jankov, M. R., Gavrović–Jankulović, M. (2012): In vitro and in vivo antifungal properties of cysteine proteinase inhibitor from green kiwifruit. Journal of the Science of Food and Agriculture 92: 3072-3078.
5. Stanković, I., Bulajić, A., Vučurović, A., Ristić, D., Milojević, K., Berenji, J., Krstić B. (2011): Status of tobacco viruses in Serbia and molecular characterization of Tomato spotted wilt virus isolates. Acta Virologica 55: 337-347.
6. Jankovics, T., Dolovac, N., Bulajić, A., Krstić, B., Pascal, T., Bardin, M., Nicot, P. C., and Kiss, L. (2011): Peach rusty spot is caused by the apple powdery mildew fungus, Podosphaera leucotricha. Plant Disease 95:719-724.
7. Milošević, S., Subotić, A., Bulajić, A., Djekic, I., Jevremović, S., Vučurović, A., Krstić, B. (2011): Elimination of TSWV from Impatiens hawkerii Bull. and regeneration of virus-free plant. Electronic Journal of Biotechnology 14. http://dx.doi.org/10.2225/vol14-issue1-fulltext-5.
8. Bulajić, A., Đekić, I., Jović, J., Krnjajić, S., Vučurović, A., Krstić, B. (2010): Phytophthora ramorum Occurrence in Ornamentals in Serbia. Plant Disease 94: 703-708.
9. Bulajić, A., Đekić, I., Lakić, N., Krstić, B. (2009): The presence of Alternaria spp. on the seed of Apiaceae plants and their influence of seed emergence. Archives of Biological Sciences 61: 871-881.
10. Bulajić, A., Đekić, I., Jović, J., Krnjajić, S., Vučurović, A. Krstić, B. (2009): Incidence and distribution of Iris yellow spot virus on onion in Serbia. Plant Disease 93: 976-982.

Tekući projekti
2015-2018 "Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture". EU Framework Programme Horizon 2020 COST akcija FA1407 (Substitute MC member)
2015-2018 "Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production". EU Framework Programme Horizon 2020 COST akcija FA1405 (MC member)
2015-2018 "Innovirology Project Number 2014-1-ES01-KA203-004962". EU Framework Programme Horizon 2020 Erasmus + Action (učesnik)
2013-2016 "Advancing research in agriculture and food sciences at Faculty of Agriculture, University of Belgrade". EU Commission project AREA, No 316004 (učesnik)
2011-2015 "Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena". Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije (učesnik)
2009-2015 "Posebni nadzor u cilju praćenja prisustva ciljanih karantinskih i ekonomski štetnih organizama na teritoriji Republike Srbije". Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije (učesnik)

Drugi relevantni podaci
Dr Aleksandra Bulajić je objavila više od 229 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova, jedan udžbenički multimedijalni sadržaj i koautor je jedne monografije posvećene karantinskim virusima povrća i ukrasnih biljaka. Jedan je od autora i monografije "Bolesti uljane tikve" U: Uljana tikva Cucurbita pepo L. (ed.). Učestvuje u realizaciji četiri međunarodna i dva domaća projekta koji su finansirani od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i Ministrastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Kao mentor rukovodila je izradom 4 odbranjene doktorske disertacije, a rukovodi i radom 3 čija je izrada u toku. Do sada je bila član komisije za ocenu prijave ili ocenu i odbranu 14 odbranjenih doktorskih disertacija, i 6 disertacija čija je izrada u toku. Član je Društva za zaštitu bilja Srbije, Srpskog mikrobiološkog društva, Društva virusologa Srbije, Američke fitopatološke asocijacije (The American Phytopathological Society) u okviru čega je aktivni član tri odbora: Komiteta za detekciju biljnih patogena (Plant Pathogen and Disease Detection Committee), Komiteta za dijagnostiku (Diagnostic Committee) i Komiteta za bolesti ukrasnih biljaka (Diseases of Ornamental Plants Committee), kao i član ISTA (The International Seed Testing Association).