pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Unutrašnji mehanizmi za osiguranje kvaliteta

   

Na osnovu misije i vizije Poljoprivredni fakultet je doneo i realizuje Strategiju obezbeđenja kvaliteta u svome radu. Pri tome Fakultet je utvrdio jasno i podrobno formulisanu strategiju obezbeđenja kvaliteta nastavnog procesa, upravljanja visokoškolskom ustanovom, nenastavnih aktivnosti, kao i uslova rada i studiranja, koja je dostupna javnosti. Radi kontinuiranog obezbeđenja kvaliteta Fakultet je obrazovao posebnu Komisiju za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje, iz reda nastavnika, saradnika, nenastavnog osoblja i studenata. Komisija za obezbeđenje kvaliteta ima u svom sastavu četiri podkomisija. Komisija ima sledeće nadležnosti:

 • priprema predlog Strategije za obezbeđenje kvaliteta i sačinjava akcione planove za sprovođenje Strategije;
 • promoviše izgradnju kulture kvaliteta na Fakultetu;
 • priprema predloge poboljšanja standarda, procedura i metoda provere kvaliteta, u skladu sa standardima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje;
 • planira i priprema aktivnosti vezane za praćenje i kontrolu kvaliteta na Fakultetu, prema godišnjem planu rada;
 • razmatra izveštaje o redovnom samovrednovanju Fakulteta;
 • podnosi izveštaj o stanju u oblasti kvaliteta Nastavno naučnom veću fakulteta najmanje jednom godišnje;
 • predlaže po potrebi vanredno samovrednovanje u pojedinim oblastima;
 • predlaže spoljašnju proveru kvaliteta i pruža stručnu pomoć u pripremi dokumentacije za akreditaciju pred nadležnim organom;
 • prati ostvarivanje Strategije, standarda i procedura obezbeđenja kvaliteta i predlaže mere za otklanjanje uočenih slabosti, u cilju poboljšanja kvaliteta;
 • obrazuje radna tela - podkomisije, u skladu sa poslovnikom Komisije;
 • donosi poslovnik o svome radu;
 • obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada.

Komisija je uključena u sprovođenje internih i eksternih provera u cilju sertifikacije, nadzora ili resertifikacije visokoškolske ustanove, studijskih programa i diploma.

Studenti imaju aktivnu ulogu u donošenju i sprovođenju strategije obezbeđenja kvaliteta. Posebno je značajna ocena kvaliteta nastavnog procesa koja se utvrđuje anketiranjem studenata.

Samovrednovanje je sastavni deo strategije obezbeđenja kvaliteta i sprovodi se u intervalima od tri godine.
Svi zaposleni na Fakultetu, svako u svom domenu rada, doprinosi realizaciji utvrđene strategije.

Izveštaj o samovrednovanju ustanove obuhvata sve elemente kvaliteta svih studijskih programa, uključujući i učešće studenata u samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta. Na osnovu sagledavanja ispunjavanja standarda i rezultata upitnika sačinjavaju se Izveštaji o samovrednovanju studijskih programa na osnovnim akademskim studijama i diplomskim akademskim-master studijama. Samovrednovanje studijskih programa je u "Izveštaju o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta" zastupljeno u meri koja obuhvata kurikulume, strukturu studijskih programa, resurse. Studenti svih godina, pri kraju semestra, za svaki predmet, ocenjuju kvalitet nastave i izvođača (nastavnika i saradnika). Ocenjivanje se vrši sistematski. O samovrednovanju se sačinjavaju izveštaji, koje razmatra Komisija za obezbeđenje kvaliteta i sa predlozima za unapređenje upućuje Nastavno-naučnom veću fakulteta na usvajanje.

Poljoprivredni fakultet ima opšti akt o udžbenicima. Fakultet je svoju politiku o udžbenicima (planiranje, obezbeđenje, izdavanje i sl.) definisao aktima o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti.

Najvažniji zadatak u narednim godinama je unapređenje rada i podizanje nivoa časopisa "Journal of Agricultural Sciences" koji izdaje Fakultet.