pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Laboratorija za ishranu riba

Laboratorija za ishranu riba je osnovana 2005. godine u okviru Instituta za zootehniku, Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Jedina je laboratorija te vrste u Srbiji. Opremljena je savremenim aparatima za obezbedjivanje željenih uslova vodene sredine, hranjenje riba, obeležavanje riba u eksperimentu, praćenje parametara kvaliteta vode, praćenje ponašanja riba u eksperimentu i sistemom za očitavanje, obradu i formiranje kompletne dokumentacije o eksperimentu. U laboratoriji se obavljaju ispitivanja uticaja različitih svojstava hrane na prirast, konverziju hrane, svarljivost, etologiju i zdravstveno stanje ribe.

Šta se radi u laboratoriji

  • Realizacija eksperimenata iz oblasti ishrane riba u okviru naučno istraživačkog rada;
  • Pružanje usluga ispitivanja uticaja različitih komponenti u hrani, kao i različitih hemijskih i fizičkih svojstava hrane na prirast, konverziju, svarljivost i zdravstveno stanje riba;
  • Praktična obuka studenata osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija iz oblasti planiranja, postavljanja i realizacije eksperimenata.

Realizacija eksperimenata iz oblasti ishrane riba u okviru naučno istraživačkog rada

Laboratorija pruža mogućnosti čitavog spektra ispitivanja iz oblasti ishrane riba. U laboratoriji se mogu obaviti ispitivanja uticaja hrane (različitih komponenti u smeši) na prirast riba, konverziju hrane, utrošak hrane, svarljivost, zdravstveno stanje riba, etologiju riba i histološke promene na unutrašnjim organima riba. U cilju detaljnijih ispitivanja, laboratorija poseduje mogućnost podešavanja različitih ambijentalnih uslova: temperature vode, trajanje svetlosnog dela dana, prisustva kiseonika u vodi, brzine protoka vode… Sve pomenute analize se odrađuju samostalno ili u saradnji sa laboratorijom za: histologiju, mikroskopiju, hemijsku analizu vode, kvalitet stočne hrane Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Naučnim institutom za veterinarstvo Srbije.

Pružanje usluga ispitivanja uticaja različitih komponenti u hrani, kao i različitih hemijskih i fizičkih svojstava hrane na prirast, konverziju, svarljivost i zdravstveno stanje riba

Laboratorija pruža usluge proizvođačima, uvoznicima i distributerima hrane za ribe. Za potrebe trećih lica obavlja se ispitivanje uticaja različitih komponenti u hrani, kao i različitih hemijskih i fizičkih svojstava hrane nastalih kao posledica različitih oblika obrade (peletiranje, ekspandiranje, ekstrudiranje…) na prirast, konverziju, svarljivost i zdravstveno stanje riba. Dobijeni rezultati predstavljaju profesionalnu tajnu i ne postoji mogućnost njihovog publikovanja, objavljivanja, niti upoznavanja javnosti bez pismene saglasnosti naručioca posla.

Praktična obuka studenata osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija iz oblasti planiranja, postavljanja i realizacije eksperimenata

Laboratorija se koristi za edukaciju studenata iz oblasti planiranja, postavljanja i realizacije eksperimenata. Prilagođena je za izvođenje praktične nastave predviđene u nastavnim planovima i programima za studente Odseka za zootehniku i hortikulturu, osnovnih akademskih, master, specijalističkih i doktorskih studija, odnosno realizaciju eksperimenata za naučne radove, diplomsk, specijalističke i master radova, kao i doktorske disertacije.

Od opreme poseduje: 2 protočna tanka za pripremanje vode zapremine od po 500 l; Sistem za dehlorisanje vode (CST dehlorinator); Sistem za zagrevanje vode na odgovarajuću temperature; Sistem ventila za regulaciju protoka vode u bazenima za gajenje riba; 17 kružnih bazena za realizaciju eksperimenata sa ribama korisne zapremine 120 l; Vazdušne kompresore za obogaćivanje vode kiseonikom (Resun LP-60); Sistem za praćenje, očitavanje i čuvanje podataka o temperaturi, saturaciji i koncentraciji kiseonika u vodi (Oxy Guard); Mobilni sistem za očitavanje pH i elektroprovodljivosti (MULTI 340i/SET, WTW); Poluautomatske hranilice sa trakom (AGK Kronawitter GmbH); Mehaničke hranilice sa klatnom; Kolektore za sakupljanje nepojedene hrane ili fecesa; Podvodne kamere za praćenje ponašanja riba; Oprema za obeležavanje pasivnim integrisanim odašiljačima (PIT čipovi); Sistem za očitavanje, obradu i formiranje kompletne dokumentacije o jedinkama; Precizna vaga (RADWAG THB-600) i Ihtiometar.

Rukovodilac:
dr Zoran Marković, redovni profesor
e-pošta: zoranmm@agrif.bg.ac.rs

Istraživači:
dr Vesna Ploeksić, redovni profesor
e-pošta: poleksic@agrif.bg.ac.rs

dr Zorka Dulić, docent
e-pošta: zorkad@agrif.bg.ac.rs

Odgovorna osoba za laboratoriju:
dr Marko Stanković, asistent
e-pošta: markos@agrif.bg.ac.rs

dr Božidar Rašković, asistent
e-pošta: raskovic@agrif.bg.ac.rs

Tehnički saradnici:
Zorica Radović
Ljubica todorić

Kontakt laboratorije:
Tel.: 011 2615 315
Lok.: 289 i 290
Tel.faks.: 011 316 84 99
E-pošta: ribarstvo@agrif.bg.ac.rs