pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Laboratorija za hemijsku i biološku analizu vode

Laboratorija za analizu vode je osnovana 2009. godine u okviru Instituta za zootehniku, Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, a kao rezultat realizacije projekta iz programa FP7 – Projekat «ROSA» kojim je koordinirao Poljoprivredni fakultet. Opremljena je mobilnim i stacionarnim aparatima za merenje fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava vode u otvorenim vodama (izvorima, potocima, rekama, barama i jezerima), antropogenim vodenim ekosistemima (akumalacionim jezerima, kanalima...) i objektima za akvakulturu.

Šta radi laboratorija

  • Merenja fizičkih i hemijskih parametara u vodenim (eko)sistemima
  • Uzimanje uzoraka za hemijske i biološke analize vode
  • Analiza uzoraka za hemijske i biološke analize vode
  • Pružanje usluga fizičkih, hemijskih i bioloških analiza vode
  • Praktična obuka studenata osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija za obavljanje fizičkih, hemijskih i bioloških analiza vode

Merenja fizičkih i hemijskih parametara u vodenim (eko)sistemima

Merenja fizičkih i hemijskih parametara se obavlja u različitim vodenim (eko)sistemima. Od parametara koji se odredjuju na terenu Laboratorija je opremljena i kadrovski obučena da meri:

Fizički parametri: brzina vodenog toka, protok vode, prozirnost vode, temperature, termičku stratifikaciju i elektroprovodljivost

Hemijski parametri: koncentracija rastvorenog kiseonika, zasićenost vode kiseonikom, pH i amonijak

Uzimanje uzoraka za hemijske i biološke analize vode

Laboratija je opremljena za uzimanje uzoraka za hemijske i biološke analize iz stajaćih i tekućih vodenih ekosistema sa različitih dubina, kao i sa dna vodenih (eko)sistema.

Merenja fizičkih i hemijskih parametara u vodenim (eko)sistemima

Od hemijskih uzoraka laboratorija obavlja analize: rastvorenog kiseonika, pH, elektroprovodljivosti, nitrita, nitrata, ukupnih fosfata, ortofosfata, kalijum-permanganata, kalcijuma, amonijaka u vodi...

Od bioloških analiza: određivanje hlofila A, kvantitativne i kvantitativne analize fitoplanktona, zooplanktona, makrozoobentosa i ihtiofaune u vodenim (eko)sistemima...

Pružanje usluga fizičkih, hemijskih i bioloških analiza vode

Laboratorija pruža usluge korisnicima prirodnih i antropogenih vodenih (eko)sistema, ribnjacima koje se bave gajenjem vodenih organizama (riba) i investitorima u istražnim radovima za izgradnju ribnjaka. Dobijeni rezultati predstavljaju profesionalnu tajnu i ne postoji mogućnost njihovog publikovanja, objavljivanja, niti upoznavanja javnosti bez pismene saglasnosti naručioca posla.

Praktična obuka studenata osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija iz oblasti planiranja, postavljanja i realizacije eksperimenata

Laboratorija se koristi za edukaciju studenata iz oblasti merenja fizičkih parametera vode, uzimanja uzoraka za hemijske i biološke analize i obuku studenata za obavljanje hemijskih i bioloških analiza vode. Prilagođena je za izvođenje praktične nastave predviđene u nastavnim planovima i programima za studente odseka za zootehniku i hortikulturu, osnovnih akademskih, master, specijalističkih i doktorskih studija, odnosno realizaciju eksperimenata za naučne radove, diplomske, specijalističke i master radova, kao i doktorske disertacije.

OPREMA KOJU POSEDUJE LABORATORIJA:

Oprema za omogućavanje uzimanja uzoraka: Čamac za 4 osobe

Oprema za merenje fizičkih parametara: Seci – disk, metarske trake, trake za merenje dubine, termometar (WTW Multi 340i/set)...

Oprema za hemijske analize: standardna oprema za hemijske analize; spektrofotometar (WTW PhotoLab 6000); jonmetar (Inolab pH/ION 735 – WTW); digestor, sušnica (Binder – ED 53); magnetna mešalica (BIOSAN – MSH 300); centrifuga (Eppendorf 5418); analitička vaga (Adventurer PRO – AV 264 CM), vodeno kupatilo (GFL – Type 1031), Konduktometar (Inolab – Cond 720 – WTW), Turbidimetar (Type – Turb 550 – WTW), multi aparat za terensko merenje rastvorenog kiseonika, zasićenosti vode kiseonikom, elektroprovodljivosti, pH i Temperature (WTW Multi 340i/set)...

Oprema za biološko uzorkovanje: Viskonsin planktonske mrežice; Turtox planktonske mrežice; Providna cev od PVC –a za uzorkovanje zooplankton po vertikalnom profile zapremine 1 litar; Eckman-Birg-ov bager (forma Borutzky) za uzorkovanje zoobentosa; Van Veen bager za uzorkovanju zoobentosa, Mreža za zoobentos po Surberu, Elektro-agregat za uzorakovanje riba, mreže i meredovi za uzorkovanje riba...

Oprema za biološke analize: Svetosni mikroskopi Leica Galen III, Sedwick Rafter-ova komora za brojanje zoopanktona, Binokularne lupe, Binokularna lupa sa kamerom - Leica MZ 125 i Leica DFC 280, Svetlosni mikroskop Leica DM LS opremljen sa Leica DC 300 kamerom (u saradnji sa Laboratorijom za mikroskopiju)…

Rukovodilac:
dr Zoran Marković, redovni profesor
e-pošta: zoranmm@agrif.bg.ac.rs

Istraživači:
dr Vesna Ploeksić, redovni profesor
e-pošta: poleksic@agrif.bg.ac.rs

dr Zorka Dulić, docent
e-pošta: zorkad@agrif.bg.ac.rs

dr Marko Stanković, asistent
e-pošta: markos@agrif.bg.ac.rs

dr Božidar Rašković, asistent
e-pošta: raskovic@agrif.bg.ac.rs

Tehnički saradnici:
Zorica Radović

Odgovorna osoba za laboratoriju:
Ljubica todorić

Kontakt laboratorije:
Tel.: 011 2615 315
Lok.: 289 i 290
Tel.faks.: 011 316 84 99
E-pošta: ribarstvo@agrif.bg.ac.rs