pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Laboratorija za fiziku zemljišta

Delatnost laboratorije

Laboratorija za fiziku zemljišta je trans-disciplinarna laboratorija fokusirana na integrisanje osnovnih fizičkih osobina zemljišta i vode za potrebe gajenja poljoprivrednih useva što dovodi do poboljšanja kvaliteta životne sredine, održivog razvoja, kao i poboljšanja efikasnosti poljoprivrednih sistema.

U laboratoriji za fiziku zemljišta se može odrediti:
 • gustina čvrste faze zemljišta (specifična masa),
 • gustina suvog zemljišta (zapreminska masa),
 • poroznost (ukupna i diferencijalna),
 • mehanički sastav (tekstura),
 • agregatni sastav i vodootpornost strukturnih agregata,
 • vlažnost zemljišta (sadržaj vode u zemljištu),
 • sadržaj vode pri raznim pritiscima (pF),
 • infiltracija,
 • zasićena hidraulička provodljivost (konduktivitet),
 • Aterbergove granice plastičnosti i optimalni sadržaj vlage za obradu zemljišta,
 • tvrdoća zemljišta,
 • koeficijent linearnog širenja (COLE) zemljišta,
 • pH vrednost zemljišta,
 • električna provodljivost (konduktivitet) zemljišnog rastvora i voda,
 • sadržaj ukupnih soli,
 • sadržaj karbonata,
 • hemijski kvalitet podzemnih i drenažnih voda, vode za navodnjavanje i dr.,
 • hemijski sastav zemljišta i vode itd.
Laboratorija za fiziku zemljišta je opremljena sa:
 • stonim i prenosnim računarskim sistemima,
 • elektronskim vagama različitih opsega i preciznosti,
 • sušnicama za sušenje zemljišta,
 • uzorkivačem zemljišne kolone do 2 m dubine,
 • sondama za uzimanje zemljišnih uzoraka u narušenom stanju do 5 m dubine,
 • priborom za uzimanje zemljišnih uzoraka u nenarušenom stanju pomoću, čeličnih i mesinganih cilindara zapremine 100 cm3,
 • uzorkivačem busena trave sa sportskih terena i rekreativnih površina,
 • rotacionom mućkalicom sa kontinualnom kontrolom brzine mućkanja,
 • spektrometrom za određivanje kvaliteta vode za navodnjavanje, piće, u bazenima, kanalizacionim vodama itd.,
 • priborom (penetrometrima) za određivanje zbijenosti zemljišta,
 • krilnom sondom za određivanje smicanja zemljišta.
Galerija slika
Kontakti:

Prof. dr Boško A. Gajić, 011/2615-315, lok. 138, mob. tel.: 064 18 33 757, bonna@agrif.bg.ac.rs