pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Laboratorija za agrohemiju i fiziologiju biljaka

Laboratorija za agrohemiju i fiziologiju biljaka, Instituta za zemljište i melioracije, opremljena je sa savremenom opremom za nastavnu aktivnost, istraživanja i stručne analize u 3 oblasti: agrohemije, fiziologije biljaka (fiziologije stresa) i agrikulturne hemije. Laboratorija se koristi za realizaciju istraživačkih projekata Ministarstva za prosvetu i nauku, kao i većeg broja međunarodnih EU FP projekata i projekata bilateralne saradnje. Dobri uslovi rada i savremena oprema pružaju mogućnost studentima svih niovoa studija (osnovne, specijalističke, master i doktorske), a takođe i istraživačima iz drugih institucija da uspešno realizuju svoje eksperimentalne zadatke. Aktivnosti laboratorije uključuju i stručne analize zemljišta, bioloških uzoraka, đubriva i kvaliteta vode za druga fizička i pravna lica. Laboratorija poseduje dozvolu po ovlašćenju ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za analizu i sertifikaciju kvaliteta đubriva.

Laboratorija je osposobljena za sledeće analize:

Oblast agrohemije
 1. Ispitivanje zemljišta:
  • Određivanje aktivne i potencijalne kiselosti (pH vrednost)
  • Određivanje sadržaja CaCO3
  • Određivanje sadržaja humusa
  • Određivanje sadržaja ukupnog azota, fosfora i kalijuma
  • Određivanje sadržaja mineralnih oblika azota: NH4+-N i NO3- -N
  • Određivanje pristupačnih sadržaja fosfora i kalijuma
  • Određivanje sadržaja razmenljivog Ca i Mg
  • Određivanje ukupnih, pseudoukupnih i pristupačnih količina neophodnih mikroelemenata i potencijalno toksičnih teških metala (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Co, Cr, Pb, Ni, Cd, As, Hg, Se)
  • Analiza adsorptivnog kompleksa zemljišta
  • Određivanje sadržaja mobilnog aluminijuma
  • Analiza vodnog ekstrakta
 2. Ispitivanje bioloških uzoraka:
  • Određivanje sadržaja vlage, pepela i organske materije
  • Određivanje sadržaja ukupnog azota, fosfora i kalijuma
  • Određivanje sadržaja nitrata (NO3- -N)
  • Određivanje sadržaja Ca i Mg
  • Određivanje sadržaja neophodnih mikroelemenata i potencijalno toksičnih teških metala (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Co, Cr, Pb, Ni, Cd, As, Hg, Se)
 3. Ispitivanje mineralnih i organskih đubriva, supstrata i oplemenjivača zemljišta
  • Određivanje sadržaja vlage, pepela i organske materije
  • Određivanje reakcije (pH vrednost)
  • Određivanje sadržaja ukupnog azota, fosfora i kalijuma
  • Određivanje sadržaja amonijačnog (NH4+-N ) i nitratnog (NO3- -N) azota
  • Određivanje sadržaja amidnog azota
  • Određivanje sadržaja biureta
  • Određivanje sadržaja fosfora (P2O5 - ukupni, rastvorljiv u lumunskoj kiselini, rastvorljiv u neutralnom amonijm citratu, vodnosratvorljiv)
  • Određivanje sadržaja kalijuma (K2O - ukupni, vodnorastvorljiv)
  • Određivanje sadržaja Ca i Mg
  • Određivanje sadržaja karbonata
  • Određivanje ukupnih i vodnorastvorljivih sadržaja mikroelemenata i potencijalno toksičnih teških metala (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Co, Cr, Pb, Ni, Cd)
  • Određivanje sadržaja huminskih i fulvokiselina
  • Određivanje vododrživosti
  • Određivanje elektroprovodljivosti i sadržaja soli
  • Određivanje granulometrijskog sastava

Najvažnija oprema: Tehnička vaga ET-1111; Tehtnica; Analitička vaga SCB 31, Scaltec; Kalcimetar po Scheibleru; pH/jonmetar; pH/ion 340i, WTW; Konduktometar 315i, WTW; Plamenfotometar PFP7, Jenway; Kolorimetar MA 9502, Iskra; Spektrofotometar UV VIS 1166, Labomed Inc; Treskalica za epruvete EV-100, Tehtnica; Magnetna mešalica sa termoregulacijom MM-510, Tehtnica; Centrifuga Sigma 2-16K; Sušnica 11606, Sutjeska; Ventilatorska sušnica SO-250, Elektromedicina; Ultrazvučno kupatilo UZ8; Vodeno kupatilo 86328, Sutjeska; Rotaciona mućkalica; Peć za žarenje KR 170, Heraeus; Aparat za destilaciju vode 2012, GFL; Aparat za reversnu osmozu vode TKA-7-DEN, TKA; Atomski apsorpcioni spektrofotometar SpectrAA220FS, Varian; Zatvorni sistem za digestiju Turboterm TT 12/A, Gerhardt; Aparat za automatsku destilaciju azota Vapodest 50, Gerhardt; Rešo E-P2ER1369, INKO; Rešo LP 1,174, Heming D.O.O; Mlin za zemljište SK100/S, Retsch; Mlin za biljni materijal ZM100, Retsch; Set sita (dimenzije otvora: 0,063mm; 0,25mm; 0,5mm; 1,0mm; 1,5mm; 2,0mm; 3,15mm; 5,0mm; 10,0mm), Institut za ispitivanje materijala SRS.

Prezentacija
Oblast fiziologije biljaka (eksperimenti vezani za dejstvo stresnih faktora na biljke)
 • Kontinuirano praćenje i određivanje sadržaja vode u zemljištu na različitim dubinama;
 • Određivanje pokazatelja vodnog režima biljaka (ukupnog vodnog potencijala i transpiracije);
 • Praćenje promena u biljnim ćelijama metodom fluorescentne mikroskopije;
 • Određivanje sadržaja stres hormona abscisinske kiseline ELISA metodom;
 • Izolovanje DNK i RNK i određivanje njihove koncentracije;
 • Ekspresija gena Real Time RT PCR i PCR tehnikom

Najvažnija oprema: aparati za merenje vode u zemljištu ili supstratu za gajenje biljaka (profilna proba i Theta i TDR probe, Delta T.); Komora pod pritiskom gasa azota 31000P, Santa Barbara, USA; aparati za merenje transpiracije (lisni porometar-SC1 i porometar-AP4, Delta-T Devices); Mikroskop sa nadogradnjom za fluorescenciju, Olympus; Automaski čitač i aparat za ispiranje mikrotitar ploča (ELISA), Tecan; Spektrofotometar, Labomed Inc.; Real Time PCR 7500, Applied Biosystems; Bio-print (UV/WL konvektor) i oprema za horizontalnu elektroforezu Vilbert Lombart, Serva; Ledomat i kontejneri za tečni azot, Teylor Warton; Mikrotalasna peć; Automatska sušilica i sterilizator, Thermo.

Prezentacija
Agrikulturna hemija –ispitivanja kvaliteta voda
 • sadržaj suvog ostatka,
 • električna provodljivost,
 • hemijska potrošnja kiseonika,
 • sadržaj karbonata, bikarbonata i hlorida,
 • sadržaj natrijuma, kalcijuma i magnezijuma,
 • SAR (indeks opasnosti od natrijuma),
 • sadržaj teških metala (neophodnih: Fe, Mn, Cu i Zn, i štetnih: Pb, Cd, Ni i Cr)
 • sadržaj bora.

Najvažnija oprema: pH metar 2G30, WTW; konduktometar, WTW; fotometar Spectroquant, Nova 60 Merck; plamenfotometar, Jenway; atomski apsorpcioni spektrofotometar, 220FS, Varian.

Rukovodilac laboratorije:
Dr Mirjana Kresović, red.prof.
E-pošta: mkres@agrif.bg.ac.rs

Istraživači:
Dr Radmila Stikić, red.prof.
E-pošta: rstikic@agrif.bg.ac.rs

Dr Vlado Ličina, vanr.prof.
E-pošta: licina@agrif.bg.ac.rs

Dr Zorica Jovanović, red.prof.
E-pošta: zocaj@agrif.bg.ac.rs

Dr Svetlana-Antić Mladenović, vanr.prof.
E-pošta: santic@agrif.bg.ac.rs

Dr Branka Žarković, vanr.prof.
E-pošta: brana@agrif.bg.ac.rs

Dr Ljiljana Prokić, docent
E-pošta: ljprokic@agrif.bg.ac.rs

Dipl. hem. Vesna Radovanović, asistent
E-pošta: vesna1509@agrif.bg.ac.rs

Tehnički saradnici:
Dipl. ing. Nebojša Vukelić
E-pošta: nvukelic@agrif.bg.ac.rs

Dipl. ing. Slaviša Đorđević
E-pošta: djslavisa@agrif.bg.ac.rs

Ljubinka Kovačević
E-pošta: ljkovacevic@agrif.bg.ac.rs

Nada Jeremić
E-pošta: njeremic@agrif.bg.ac.rs

Kontakt laboratorije:
Tel.: 011 2615 315, Lok. :146
Faks: 011 3161 352