pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Prostor i oprema

   

Poljoprivredni fakultet u Beogradu obezbeđuje odgovarajući prostor i opremu za kvalitetno izvođenje svih oblika nastave i učenja na svim nivoima visokoškolskog obrazovanja.

Standardi prostora i opreme Fakulteta odgovaraju polju tehničko-tehnoloških nauka.

Nastavni proces se na Fakultetu odvija u dve smene i prema broju studenata na svim nivoima visokoškolskog obrazovanja koji iznosi 3852 i ukupnom prostoru od 22979 m2 Fakultet raspolaže sa 6,82 m2 bruto prostora po studentu. Fakultet obezbeđuje odgovarajuće mesto u amfiteatru, učionici i laboratoriji za svakog studenta. Fakultet obezbeđuje amfiteatre, učionice, laboratorije, odnosno druge prostorije za izvođenje nastave, kao i bibliotečki prostor i čitaonicu, u skladu sa potrebama obrazovnog procesa polja tehničko-tehnoloških nauka. Nastava se odvija u 11 amfiteatara, 5 velikih predavaonica, 5 manjih predavaonica, 21 vežbaonici, 86 laboratorija za eksperimentalnu nastavu i 3 informatičko-računarske laboratorije. Fakultet raspolaže sa 9 prostorija u kojima se održavaju odbrane završnih radova i sednice. Fakultet raspolaže ukupnim kapacitetom od 4359 mesta, odnosno 9413 m2 neto prostora za izvođenje nastave. Pošto se nastava odvija u dve smene to po studentu iznosi 9413 : 3852 = 2,44 m2 ili 9413 : 1.926 = 4,88 m2 neto prostora po studentu u jednoj smeni. Fakultet obezbeđuje odgovarajući radni prostor za nastavnike i saradnike. Nastavnici i saradnici raspolažu sa ukupno 289 kabineta ukupne površine od 5403 m2.

Fakultet obezbeđuje prostor za administrativne poslove, i to odgovarajuće kancelarije za potrebe Stručne službe.

Fakultet poseduje 80 ha obradivog zemljišta na Oglednim dobru Poljoprivrednog fakulteta "Radmilovac".
Po odluci Vlade Republike Srbije Fakultetu je u periodu od 1946. do 1956. godine dodeljeno 57 ha obradivog zemljišta, a testamentom pokojnog Milana Vukičevića od 1941. godine Fakultetu je ostavljeno 23 ha obradivog zemljišta takođe na Radmilovcu, što ukupno čini površinu obradivog zemljišta od 80 ha na teritoriji opštine Grocka. Fakultet ima zaključen Ugovor o zakupu 20 ha zemljišta, tako da raspolaže sa 100 ha zemljišta za potrebe nastavno naučnog rada.

Fakultet poseduje centralnu biblioteku površine 200 m2, nastavničku čitaonicu i studentsku čitaonicu površine 300 m2 sa 150 mesta. Centralna biblioteka raspolaže sa ukupno oko 65761 bibliotečkom jedinicom.
Fakultet poseduje 3 računarske laboratorije, ukupne površine 164 m2, i 50 računara u njima. Poljoprivredni fakultet ima ukupno 540 računara i svi su sa priključkom na internet 24 časa.

Celokupna nastava i istraživanja se odvijaju u prostoru na kome je nosilac prava korišćenja Poljoprivredni fakultet.
Celokupan prostor ima upotrebnu dozvolu za obavljanje nastavno-naučne delatnosti i u skladu sa tim zadovoljava urbanističke, tehničko-tehnološke i higijenske uslove.

Fakultet raspolaže i odgovarajućom tehničkom opremom za savremeno izvođenje nastave, u skladu sa potrebama studijskih programa na svim nivoima visokoškolskog obrazovanja.

Celukupna oprema je bezbedna za rad i izvođenje nastave u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim standardima o čemu su studenti posebno obavešteni preko upustva za korišćenje. Osim toga, Fakultet svake godine za sve nastavnike i saradnike organizuje obuku za protivpožarnu zaštitu prema Zakonu o bezbednosti na radu. Postupak održavanja opreme je definisan odgovarajućim dokumentima.

Za rad studenskog parlamenta i studenskih organizacija, fakultet je obezbedio 3 prostorije površine 60 m2.

Za izvođenje studijskih programa Fakultet je obezbedio sopstvene nastavno - naučne baze, kao i nastavno naučne baze u privredi. U okviru sopstvenih nastavno-naučnih baza Fakultet, osim što raspolaže sa nastavnim laboratorijama ima i naučne i istraživačko-razvojne laboratorije, naučno-stručne centre i istraživačko razvojne i inovacione jedinice. U okviru saradnje sa privredom Fakultet je radi kvalitetnog izvođenja nastave na studijskim programima potpisao ugovore o poslovnoj saradnji i obezbedio izvođenje stručne prakse i dela nastavnog procesa u oko 20 odgovarajućih preduzeća.