pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Organizacija i upravljanje

   

Poljoprivredni fakultet ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbeđuju ostvarenje zadataka i ciljeva. Ovlašćenja i odgovornosti organa upravljanja, stručnih organa, kao i studentskog parlamenta utvrđeni su Statutom Fakulteta.

Radi efikasnijeg izvršavanja delatnosti Fakulteta i ostvarivanja što povoljnijih rezultata, a u skladu sa karakterom i procesom rada, zaposleni na Fakultetu organizovani su u sledeće organizacione jedinice, koje nemaju status pravnog lica:

 1. Nastavne odseke;
 2. Institute;
 3. Katedre;
 4. Ogledna dobra;
 5. Centralna laboratorija Poljoprivrednog fakulteta;
 6. Stručna služba.

Nastavna delatnost Fakulteta obavlja se u okviru odseka. Sva pitanja nastavne delatnosti odseka razmatra i o njima odlučuje Nastavno-naučno veće (odgovarajućeg) instituta.

Na Fakultetu postoje sledeći odseci:

 1. Odsek za ratarstvo i povrtarstvo;
 2. Odsek za voćarstvo i vinogradarstvo;
 3. Odsek za hortikulturu;
 4. Odsek za zootehniku;
 5. Odsek za melioracije zemljišta;
 6. Odsek za fitomedicinu;
 7. Odsek za poljoprivrednu tehniku;
 8. Odsek za prehrambenu tehnologiju;
 9. Odsek za agroekonomiju.

U okviru odseka, a u skladu sa studijskim programima odseka, obrazuju se odgovarajuće grupe studija. Radom odseka rukovodi direktor instituta.

Za organizovanje i izvođenje naučno-istraživačkog rada i studija Fakultet ima sledeće institute:

 1. Institut za ratarstvo i povrtarstvo;
 2. Institut za voćarstvo i vinogradarstvo;
 3. Institut za zootehniku;
 4. Institut za zemljište i melioracije;
 5. Institut za fitomedicinu;
 6. Institut za poljoprivrednu tehniku;
 7. Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju;
 8. Institut za agroekonomiju.

Katedra je osnovna nastavno-naučna jedinica. Katedre su nosioci i organizatori nastavnog, naučnog i stručnog rada. Fakultet organizuje katedru za jednu užu naučnu oblast ili za više srodnih užih naučnih oblasti, sa ciljem koordiniranja nastavnog i naučnog rada u okviru te oblasti, odnosno tih oblasti na Fakultetu. Fakultet ima sledeće katedre i to pri odseku/institutu:

za ratarstvo i povrtarstvo:

 1. Katedra za agrobotaniku;
 2. Katedra za agrotehniku i agroekologiju;
 3. Katedra za ratarstvo i povrtarstvo;
 4. Katedra za genetiku, oplemenjivanje bilja i semenarstvo;
 5. Katedra za strane jezike;

za voćarstvo i vinogradarstvo:

 1. Katedra za voćarstvo;
 2. Katedra za vinogradarstvo;

za zootehniku:

 1. Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja;
 2. Katedra za ishranu domaćih i gajenih životinja;
 3. Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja;

za zemljište i melioracije:

 1. Katedra za pedologiju i geologiju;
 2. Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka;
 3. Katedra za ekološku mikrobiologiju;
 4. Katedra za navodnjavanje, odvodnjavanje i konzervaciju zemljišta;

za fitomedicinu:

 1. Katedra za fitopatologiju;
 2. Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju;
 3. Katedra za pesticide;

za poljoprivrednu tehniku:

 1. Katedra za matematiku i fiziku;
 2. Katedra za tehničke nauke;
 3. Katedra za mehanizaciju poljoprivrede;

za prehrambenu tehnologiju i biohemiju:

 1. Katedra za hemiju i biohemiju;
 2. Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja;
 3. Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda;
 4. Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda;
 5. Katedra za tehnološku mikrobilogiju;
 6. Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane;

za agroekonomiju:

 1. Katedra ekonomike poljoprivrede i tržišta;
 2. Katedra za menadžment u agrobiznisu;
 3. Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija;
 4. Katedra za teorijsku ekonomiju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo;
 5. Katedra za statistiku.

Ogledna dobra:

Radi organizovanja i izvođenja pojedinih oblika nastave, praktične obuke i naučno-istraživačkog rada, Fakultet organizuje ogledna dobra, kao baze nastavnog i naučnog rada.

Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta ''Radmilovac''. Na ODPF izvodi se deo nastave, stručna i proizvodna praksa i drugi oblici rada u ostvarivanju programa i plana nastave iz predmeta studija prvog stepena za potrebe Fakulteta i drugih korisnika. U cilju obezbeđenja nivoa nastave na ODPF se podižu kolekcije odgovarajućih vrsta biljaka i životinja sa proizvodnim sortama i rasama i genetičkim resursima kao banke gena, za izvođenje naučno – istraživačkog rada i za ugledno i ogledno gazdovanje. Na ODPF organizuje se naučno - istraživački i stručni rad za postizanje kvaliteta studija, za njihovo razvijanje i unapređenje, kao i za razvoj i unapređenje struke u celini.

Centralna laboratorija Poljoprivrednog fakulteta:

CLPF ima sledeće Radne jedinice – laboratorije:

 • za ispitivanje zemljišta;
 • za ispitivanje zaštite bilja i prehrambenih proizvoda;
 • za mikrobiologiju;
 • za tehnologiju animalnih proizvoda;
 • za tehnologiju biljnih proizvoda;

Laboratorija za elektronsku mikroskopiju

Laboratorija za elektronsku mikroskopiju je posebna radna jedinica, bez svojstva organizacione jedinice.

Laboratorija se bavi fundamentalnim i primenjenim istraživanjima, kao i pružanjem ekspertskih usluga iz oblasti mikrostrukturne i morfološke analize funkcionalnih, strukturnih i bioloških materijala.

Stručna služba

U okviru organizacione jedinice Stručna služba, obavljaju se pravni, kadrovski i opšti poslovi; poslovi za potrebe studija; finansijsko-računovodstveni poslovi; poslovi biblioteke sa dokumentacijom; tehničko-nabavni, izdavački i drugi poslovi koji obezbeđuju uslove za nesmetano odvijanje nastavnog i naučnog rada na Fakultetu.

Stručnu službu Fakulteta čine organizacioni delovi:

 1. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove;
 2. Služba za finansijske i računovodstvene poslove;
 3. Studentska služba;
 4. Služba za tehničke i nabavne poslove;
 5. Biblioteka sa dokumentacijom;
 6. Služba za izdavačke poslove;
 7. Služba za informacione tehnologije;

Unutar pojedinih službi, prema potrebi, obrazuju se posebne radne jedinice.

Dekan

Dekan je organ poslovođenja Fakulteta. Dekan ima prava i obaveze propisane zakonom, Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta. Dekanu u radu pomažu prodekani u skladu s odredbama Statuta. Fakultet ima tri prodekana iz reda nastavnika koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu i to: za nastavu, za nauku i saradnju sa privredom i za finansije i jednog studenta prodekana.

Savet fakulteta

Organ upravljanja Fakultetom je Savet fakulteta. Savet fakultet ima 23 člana od kojih su: 15 članova koje biraju zaposleni na Fakultetu i to: 12 (dvanaest) članova koje bira Veće Fakulteta, 2 člana bira nenastavno osoblje, 1 člana biraju zaposleni u OJ ODPF ''Radmilovac'', 4 člana bira Studentski parlament i 4 člana imenuje osnivač – Republika Srbija.

Stručni organi Fakulteta su:

 1. Nastavo - naučno veće Fakulteta;
 2. Izborno veće Fakulteta;
 3. Nastavno - naučno veće instituta;
 4. Veće katedre.

Nastavno - naučno veće Fakulteta (Veće Fakulteta) je najviši stručni organ Fakulteta i čine ga nastavnici i asistenti Fakulteta koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu. Veće Fakulteta ima 48 članova i to 6 (šest) predstavnika sa svakog instituta i čine ga:

 • direktori instituta;
 • šefovi katedara (najviše 5 sa svakog instituta);
 • predstavnici instituta (sa instituta koji imaju manje od 5 šefova katedri).

Veće Fakulteta ima sledeće stalne odbore i komisije:

 1. Odbor za nastavu;
 2. Odbor za poslediplomske studije i doktorat nauka;
 3. Odbor za razvoj, naučnu i stručnu saradnju;
 4. Odbor za izdavačku delatnost;
 5. Komisiju za sprovođenje prijemnih ispita;
 6. Komisiju za sprovođenje postupka nostrifikacije;
 7. Komisiju za međunarodnu saradnju;
 8. Komisiju za obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanje.

Izborno veće Fakulteta

 1. utvrđuje predlog za izbor u zvanja nastavnika;
 2. vrši izbor u zvanja saradnika;
 3. određuje komisije za pisanje referata o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika i saradnika;

Izborno veće čine nastavnici i asistenti koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu.

Nastavno-naučno veće instituta

Nastavno-naučno veće instituta čine svi nastavnici i saradnici (asistenti, saradnici u nastavi i asistenti - pripravnici) instituta koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu.

Veće katedre

Veće katedre čine nastavnici i saradnici (asistenti, saradnici u nastavi i asistenti - pripravnici) koji izvode nastavni i naučni rad iz predmeta u sastavu katedre i koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu.

Studentski parlament

Studentski parlament Fakulteta (u daljem tekstu: Studentski parlament) je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu. Studentski parlament biraju neposredno, tajnim glasanjem, stu-denti upisani u školskoj godini u kojoj se vrši izbor na studijske programe koji se ostvaruju na Fakultetu.

Rad organa upravljanja, stručnih organa i studentskog parlamenta periodično se ocenjuje.