pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Izvori finansiranja fakulteta

   

Fakultet samostalno planira raspored i namenu finansijskih sredstava tako da obezbeđuje finansijsku stabilnost i likvidnost u dužem vremenskom periodu.

Fakultet obezbeđuje javnost i transparentnost svojih izvora finansiranja i načina upotreba finansijskih sredstava kroz izveštaj o poslovanju i godišnji obračun koji usvaja Savet fakulteta.

Fakultet ostvaruje prihod iz budžeta Republike Srbije i na osnovu poslova koje obavlja iz delatnosti za koje je registrovan.

Svi prihodi koji potiču od budžetskih sredstava su javni i dostupni su svima na uvid.

Fakultet stiče sredstva za obavljanje delatnosti iz sledećih izvora:

  1. sredstva koje obezbeđuje osnivač;
  2. školarine;
  3. donacija, poklona i zaveštanja;
  4. sredstava za finansiranje naučno-istraživačkog i stručnog rada;
  5. projekata i ugovora u vezi sa realizacijom nastave, istraživanja i konsultantskih usluga;
  6. naknada za stručne, komercijalne i druge usluge;
  7. osnivačkih prava i iz ugovora sa trećim licima i
  8. drugih izvora, u skladu sa Zakonom.

Sredstva koja Fakultet ostvari, izuzev sredstava koja obezbeđuje osnivač, čine sopstveni prihod Fakulteta (školarina, pružanje usluga trećim licima, pokloni, donacije, sponzorstva i drugi izvori sticanja sredstava).

Kad raspolaže sredstvima iz stava 1. ovog člana, Fakultet u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta.

Savet fakulteta odgovara nadležnom ministarstvu za namensko i ekonomično trošenje sredstva dodeljenih iz budžeta.

Sredstva koja ostvaruje Fakultet raspoređuju se finansijskim planom Fakulteta.

Predlog finansijskog plana za fiskalnu godinu, odnosno finansijski plan donosi se u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

Raspodela prihoda vrši se u skladu sa finansijskim planom, a na način propisan drugim opštim aktima Fakulteta i odgovarajućim odlukama Saveta fakulteta.

Poljoprivredni fakultet je u dosadašnjem radu kontinuirano ostvarivao pozitivne finansijske rezultate. Izvori finansiranja Fakulteta dovoljni su da obezbede kvalitetno izvođenje nastave za sve vreme trajanja studijskih programa na svim nivoima visokoškolskog obrazovanja.