pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Institut/Odsek Fitomedicina

   
 
Direktor
Olivera Petrović-Obradović

Sekretar
Zorica Denić

Telefon:
direktni: 4413408; 4413523

lokal: 3408

Faks:
4413501

Elektronska pošta:
izbpfz@agrif.bg.ac.rs

Istorijat

Od početka rada Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, septembra 1920. godine, postojale su organizovane jedinice (zavodi) iz oblasti zaštite bilja. Biljna patologija je bila u Institutu za anatomiju, histologiju i fiziologiju i biljnu patologiju (sa botaničkom baštom i šumarskim vrtom), a Entomologija u Institutu za primenjenu zoologiju sa entomološkom oglednom stanicom.

Prvi podaci o organizaciji „Zaštite bilja“ na Poljoprivrednom fakultetu pominju se u aktima o osnivanju „Zavoda za zaštitu bilja“ od  „Zavoda za entomologiju“ i „Zavoda za fitopatologiju“ koji su od osnivanja 1921. godine imali razne nazive u unutrašnjoj organizaciji Fakulteta.

Od 1956. godine razdvojena je nastava na samostalne odseke (Ratarski, Stočarski i Voćarsko-vinogradarski), a od 1959. godine počelo je školovanje stručnjaka za zaštitu bilja. Za naš odsek studenti su se opredeljivali sa Ratarskog i Voćarsko-vinogradarskog odseka. Od 1961. do 1966. godine izvođena je stepenasta nastava „zaštite bilja“, po dva programa: počev od prvog semestra ili u trećem i četvrtom semestru.

Prva objedinjena organizaciona celina naše struke na Fakultetu bio je „Zavod za zaštitu bilja“, koji je, pored ostalih Zavoda, osnovan po odvajanju Šumarskog fakulteta 1949. godine. Postojao je sve do 1970. godine.

Statutom iz 1966. godine u okviru Zavoda osnovane su Katedra za entomologiju i Katedra za fitopatologiju. Istim aktom inicirano je i osnivanje Katedre za fitofarmaciju.

Institut, kao organizaciona jedinica i nosilac „Odseka“ osnovan je 1970. godine. Od 1974. godine upisan je u sudski registar kao Osnovna organizacija udruženog rada (OOUR). Prema tada važećem Ustavu i Zakonu o udruženom radu Institut je ponovo osnovan kao OOUR. Imao je potrebna opšta akta i registrovan je kod suda 1982. godine. Institut je objedinjavao tri katedre: Katedru za entomologiju, Katedru za fitopatologiju i Katedru za pesticide.

Grupa za zaštitu bilja osnovana je 1958. godine. Prvi studenti su upisani 1959. godine. Tadašnji nastavni plan menjan je 1961., 1963. i 1966. godine.

Odsek za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda osnovan je 1973. godine u sklopu reforme Univerziteta. Od tada je nastavni plan menjan 1977., 1987., 1990., 1993., 1995, 1998. i 2002. godine.

Od 2007. godine promenjeno je ime Odseka tako da se sada zove Odsek za fitomedicinu i uvedene su studije u skladu sa Bolonjskim procesom.


Nastava

Institut uspešno izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama, kao i naučna istraživanjima iz oblasti fitopatologije, entomologije, herbologije i fitofarmacije.

Predmeti „Biljna patologija“ i „Opšta entomologija sa naukom o poljoprivrednim i šumarskim insektima“ predavani su od samog početka rada fakulteta. Nastavu iz Fitopatologije izvodili su Danilo Katić do 1924. godine, a potom Mladen Josifović. Laboratorijski rad i vežbe sa studentima obavljali su Živojin Tešić, Dragomir Stojanović (od 1937) i Milivoje Perišić (od 1940). Entomologiju je predavao Julije Vagner (do 1930) i Mihajlo Gradojević, a vežbe izvodio Svetislav Živojinović.

Nastava iz Fitopatologije i Entomologije prvo je izvođena u privatnoj kući u Krunskoj ulici u Beogradu, a od jeseni 1932. godine do izbijanja rata 1941. godine Fakultet je radio u Zemunu.

Posleratni upis studenata obavljen je školske 1945/46. godine, a nastava u sadašnjoj zgradi izvođena je od školske 1946/47. godine. Od 1949. godine dotadašnji Poljoprivredni odsek prerastao je u Poljoprivredni fakultet, a Šumarski odsek u Šumarski fakultet.

Nastava iz predmeta koji su pokrivali „Zaštitu bilja“ nije se bitnije menjala do 1954. godine kada su osnovane poslediplomske studije iz Entomologije i Fitopatologije. Predavani su predmeti Opšta entomologija, Opšta fitopatologija, Posebna entomologija, Posebna fitopatologija, Mikrobiologija, Fitofarmacija, Aparati za zaštitu bilja i Zakonski propisi. Pored ranije pomenutih predavača nastavu su izvodili Guido Nonveiller, Konstantin Vasić, Milivoje Perišić, Radmila Miletić, Nikola Tanasijević, Dragoljub Šutić, Budimir Ilić i Radojica Kljajić. Kao honorarni saradnici radili su Aleksandar Stanković, Nemanja Ostojić i Srba Todorović.


Istraživanje

Naučno istraživački rad instituta se odvija po naučnim oblastima.

U oblasti fitopatologije, naučno istraživački rad je usmeren na proučavanje etiologije, biologije, ekologije, epidemiologije i suzbijanja prouzrokovača biljnih bolesti mikozne, bakteriozne i virusne prirode.

U oblasti entomologije i poljoprivredne zoologije, naučno istraživački rad je usmeren na proučavanje životinjskih organizama, i to insekata, grinja, puževa, nematoda, glodara i ptica, a obuhvata taksonomska i faunistička proučavanja, monitoring i primenu savremenih metoda detekcije štetnih organizama, kao i biološku kontrolu.

U oblasti fitofarmacije i herbologije naučno istraživački rad je usmeren na proučavanje primene fungicida u cilju poboljšanja programa zaštite pojedinih kultura od ekonomski značajnih fitopatogenih mikroorganizama, brzine razgradnje pojedinih pesticida  u kontrolisanim ogledima sa ciljem ustanovljavanja karenci i predlaganja maksimalno dozvoljenih količina ostataka za pojedine vrste prehrambenih proizvoda, kao i razvijanje i unapređenje pojedinih postupaka analize ostataka pojedinačnih i multi metoda za različite biljne supstrate, zemljište i vodu.Osoblje


redovni profesor
Vukša Petar redovni profesor
Vrbničanin Sava redovni profesor
Spasić Radoslava redovni profesor
Petrović-Obradović Olivera redovni profesor
Petanović Radmila redovni profesor
Obradović Aleksa redovni profesor
Mojašević Milica redovni profesor
Krstić Branka redovni profesor
Elezović Ibrahim redovni profesor
Delibašić Goran redovni profesor
Bulajić Aleksandra redovni profesor

vanredni profesor
Vico Ivana vanredni profesor
Stojnić Bojan vanredni profesor
Stević Milan vanredni profesor
Stanković Ivana vanredni profesor
Radivojević Milan vanredni profesor
Miletić Novica vanredni profesor
Karan Vesela vanredni profesor
Ivanović Milan vanredni profesor
Graora Draga vanredni profesor
Duduk Nataša vanredni profesor
Brkić Dragica vanredni profesor
Božić Dragana vanredni profesor

docent
Vidović Biljana docent
Tamaš Nenad docent
Radonjić Anđa docent
Jovanović – Radovanov Katarina docent
Jerinić-Prodanović Dušanka docent

asistent
Grujić Nikola asistent

viši stručni saradnik
Antonijević Dragutin viši stručni saradnik

stručni saradnik
Špirović-Trifunović Bojana stručni saradnik
Stojanović Gordana stručni saradnik
Smiljanić Dragica stručni saradnik

tehnički saradnik
Vasić Ljiljana tehnički saradnik
Ranković Miloš tehnički saradnik
Marković Gordana tehnički saradnik
Đurić Dragana tehnički saradnik
Čkrkić Srboljub tehnički saradnik
Arsenijević Ivan tehnički saradnik
Antić Maja tehnički saradnik

tehnički sekretar
Denić Zorica tehnički sekretar