pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Institut/Odsek Zemljište i melioracije

   
 
Direktor
Nevenka Đurović

Sekretar
Vesna Lošić

Telefon:
4413288

lokal: 3288

Faks:
3161 352

Elektronska pošta:
soilsc@agrif.bg.ac.rs

Institut za zemljište i melioracije je organizaciona celina sastavljena od četiri katedre u okviru kojih se odvija nastavni i naučni proces vezan za nauke o zemljištu i mere za popravku zemljišta (hidrotehničke melioracije, agrotehničke melioracije, primene informacionih sistema u poljoprivredi i sl.) sa krajnjim ciljem racionalnog korišćenja zemljišta u procesu proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane:

 • KATEDRA ZA PEDOLOGIJU I GEOLOGIJU
 • KATEDRA ZA AGROHEMIJU I FIZIOLOGIJU BILjAKA
 • KATEDRA ZA EKOLOŠKU MIKROBIOLOGIJU
 • KATEDRA ZA MELIORACIJE ZEMLjIŠTA


Na Institutu za zemljište i melioracije zaposleno je ukupno 22 nastavnika, (od toga 8 redovnih profesora, 8 vanrednih profesora, 6 docenata), 7 asistenata, kao i veći broj stručnih i tehničkih saradnika.

Na Institutu za zemljište organizovana je nastava na studijskom programu osnovnih akademskih studija Melioracije zemljišta, studijskim programima diplomskih akademskih sudija (master) Melioracije zemljišta i Menadžment voda u poljoprivredi, kao i nastava na modulu Melioracije zemljišta koje se odvijaju u okviru programa doktorskih studija Poljoprivredne nauke na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Svoje nastavne i naučne aktivnosti članovi katedara i studenti svih novoa akademskih studija izvode u dobro opremljenim laboratorijama i učionicama, uz primenu savremenih metoda i tehnika nastavnog procesa.


Istorijat

Već na prvoj sednici novoosnovanog Poljoprivrednog fakulteta, održanoj 19. maja 1920 godine među sedmoricom izabranih profesora Fakulteta bila su i dvojica profesora koja se bave naukama o zemljištu: dr Nikolaj Vasiljev, profesor agrikulturne hemije i dr Aleksandar Stebut, profesor pedologije, proizvodnje i selekcije bilja. Ovi naučnici dali su veliki doprinos osnivanju naučnog kadra u oblasti nauka o zemljštu koje su već od prvih decenija dvadestog veka utemeljene na Poljoprivrednom fakultetu.

- Na Fakultetu je 1963. osnovana je Nastavna grupa za melioracije i zaštitu zemljišta i upisuje studente na III godinu studija
- Već od 1966. godine Nastavna grupa postaje samostalna i upisuje studente na I godinu studija
- Nastavna grupa je 1973. godine, prerasla u Odsek za melioracije i zaštitu zemljišta
- Od 1977. godine, promenjen je naziv u Odsek za vodoprivredne melioracije
- Najzad, 1987. godine, dobija naziv Odsek za melioracije zemljišta.

Danas je Institut za melioracije zemljišta organizaciona celina u okviru koje se izvode studijski programi osnovnih akademskih, diplomskih akademskih studija Melioiracije zemljišta, kao i modul Melioracije zemljišta na doktorskim studijama Poljoprivredne nauke.

Na odseku za melioracije zemljišta diplomiralo je više od 700 studenata. Tokom proteklih decenija iz oblasti nauka o zemljištu odbranjeno je više od 70 doktorskih disertacija i više od 80 magistarkih radova.


Nastava

Osnovne akademske studije

Studijski program Melioracije zemljišta prvog nivoa visokog obrazovanja predstavlja studijski program osnovnih akademskih studija. Po završetku studija student stiče akademski naziv Inženjer poljoprivrede, a u dodatku diplome su navedene discipline koje se izučavaju u okviru studijskog programa Melioracije zemljišta.
Program osnovnih akademskih studija, koji traje 4 godine odnosno 8 semestara, ima ukupno 40 predmeta, od toga 31 obavezan i 9 izbornih. Posle četvrte godine studija predviđen je završni rad. Završetkom osnovnih akademskih studija student stiče 240 ESP bodova

Diplomske akademske studije (master)

Studijski program Melioracije zemljišta drugog nivoa visokog obrazovanja predstavlja studijski program diplomskih akademskih studija. Po završetku diplomskih akademskih studija student stiče akademski naziv Diplomirani inženjer poljoprivrede – master. U dodatku diplome upisuje se naziv studijskog programa Melioracije zemljišta kao i grupa izbornih predmeta i na osnovu izabranih predmeta uže područje obrazovanja, koje može biti: Hidromelioracije, Pedologija, Agrohemija ili Ekološka mikrobiologija. Program diplomskih akademskih studija traje jednu godinu odnosno dva semestara. U okviru studijskog programa izučavaju se dva obavezna predmeta i četiri izborna predmeta, a sastavni deo studija je i završni rad. Završetkom jednogodišnjih diplomskih studija student stiče 60 ESPB.

Studijski program Menadžment voda u poljoprivredi je studijski program proistekao iz projekta TEMPUS S Project CD JEP-40071-2005 (RS) Lowland Agricultural water management (LOLAqua), i koji se odvija u zajednici sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu. Po završetku diplomskih akademskih studija student stiče akademski naziv Diplomirani inženjer poljoprivrede – master. Završetkom jednogodišnjih diplomskih studija student stiče 60 ESPB.

Doktorske akademske studije

Doktorske akademske studije – modul Melioracije zemljišta odvija se u okviru programa doktorskih studija Poljoprivredne nauke na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U okviru doktorskih studija predviđeno je polaganje dva obavezna i četiri izborna predmeta, Doktorske studije traju tri godine a završavaju se izradom i odbranom doktorske disertacije, čime se stiče 180 ESPB.


Istraživanje

U okviru Instituta za zemljište i melioracije odvija se veliki broj aktivnosti vezanih za naučnu delatnost iz oblasti nauka o zemljištu. Najznačajniji projekti koji su u toku su:

Međunarodni projekti:

 • Centre of Sustainable Crop-Water Management in Western Balcan Agriculture (CROPWAT). FP 6 projekat Evropske unije
 • CARDS: TEMPUS Project CD_JEP-40071-2005 (RS) Lowland Agricultural water management (LOLAqua),Internationally oriented M.Sc. course
 • Master Studies Development program (MSDP) of WUS Austria: Master in Environmental Rrotection in Agriculture


Projekti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

 • Proučavanje ekstremnih hidroloških pojava - poplave i suše u Srbiji
 • Tehničke i ekonomske mere za povećanje efikasnosti navodnjavanja i odvodnjavanja
 • Multidisciplinarni pristup upravljanja vodom za potrebe proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane i ublažavanja efekata suše u poljoprivredi.
 • Očuvanje, popravka i racionalno korišćenje poljoprivrednih zemljišta Srbije u cilju povećanja proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane i zaštite životne sredine.
 • Razvoj novih tehnoloških postupaka rekultivacije peskovitih deposola termoelektrane Kostolac radi povećanja njihove produkcione sposobnosti
 • Agrohemijska, fiziološka i agrotehnička proučavanja gajenja strnih žita na kiselim zemljištima Srbije.
 • Biodegradacija specifičnog agroindustrijskog i komunalnog otpada i kvalitet životne sredine.
 • Razvoj i primena proizvoda na bazi mineralnih sirovina u proizvodnji bezbedne hrane.
 • Optimalizacija parametara kvaliteta zemljišta i supstrata za proizvodnju visoko kvalitetnog povrća u zaštićenom prostoru.


Osoblje


redovni profesor
Tomić Zorica redovni profesor
Stričević Ružica redovni profesor
Raičević Vera redovni profesor
Ličina Vlado redovni profesor
Kresović Mirjana redovni profesor
Jovanović Zorica redovni profesor
Gajić Boško redovni profesor
Đurović Nevenka redovni profesor
Đorđević Aleksandar redovni profesor
Aleksić Velimir redovni profesor

vanredni profesor
Žarković Branka vanredni profesor
Radmanović (Cupać) Svjetlana vanredni profesor
Prokić Ljiljana vanredni profesor
Lalević Blažo vanredni profesor
Gregorić Enika vanredni profesor
Đorđević Snežana vanredni profesor
Antić Mladenović Svetlana vanredni profesor

docent
Životić Ljubomir docent
Počuča Vesna docent
Nedić Mirko docent
Matović Gordana docent
Kljujev Igor docent
Jovičić Petrović Jelena docent
Ćosić Marija docent

asistent
Nikolić Nataša asistent
Kaluđerović Lazar asistent

viši stručni saradnik
Tapanarova Angelina viši stručni saradnik

stručni saradnik
Vukelić Nebojša stručni saradnik
Stošić Nataša stručni saradnik
Martinović Jovica stručni saradnik
Jovšić Dragan stručni saradnik
Đorđević Slaviša stručni saradnik

tehnički saradnik
Kovačević Ljubinka tehnički saradnik
Blašković Biljana tehnički saradnik

redovni profesor (angažovani profesor)
Stikić Radmila redovni profesor (angažovani profesor)

laborant
Jeremić Nada laborant

tehnički sekretar
Lošić Vesna tehnički sekretar