pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Institut/Odsek Zootehnika

   
 
Direktor
Zoran Popović

Sekretar
Nadežda Džajić

Telefon:
direktni: 4413287

lokal: 3287

Faks:
3161 490

Elektronska pošta:
insstoc@agrif.bg.ac.rs

Istorijat

Formiranje Odseka za stočarstvo datira iz 1956. godine, kada Poljoprivredni fakultet donosi svoj prvi Statut, kojim se reguliše njegov status, struktura, nastavni planovi i režim studiranja. Do tada figurirao je Fakultet kao jedinstvena celina nastala iz Poljoprivrednog odseka nekadašnjeg Poljoprivredno-šumarskog fakulteta posle organizacionih promena izvršenih 1949. godine. Ovim Statutom uvedena je prvi put nastava po odsecima, i to: Ratarskom,Stočarskom i Voćarsko-vinogradarskom.
U organizacionom pogledu Fakultet je imao tri grupe jedinica (1. odseke i grupe, 2. zavode i 3. sekretarijat fakulteta). Veće odseka grupa činili su svi nastavnici i saradnici Fakulteta, koji izvode nastavu prema nastavnom planu odseka i Stočarski odsek bio je jedna od osam jedinica. Takođe, postojao je i Zavod za stočarstvo, kao jedna od 11 radnih jedinica Fakulteta za ostvarivanje nastavnog, naučnoistraživačkog i stručnog rada. Osnovne nastavno-naučne jedinice bile su katedre i Zavod za stočarsvo ih je imao pet: Katedra za fiziologiju domaćih životinja, Katedra za genetiku i oplemenjivanje domaćih životinja, Katedra za posebno stočarstvo, Katedra za zoohigijenu i veterinarstvo i Katedra za ishranu domaćih životinja.

Tokom godina Fakultet je prolazio kroz brojne organizacione promene. Jedna od najznačajnijih bila je 1973. godine, kada je fakultet konstituisao osam organizacija udruženog rada sa svojstvom pravnog lica. OOUR Institut za stočarstvo, kao jedna osnovna organizacija, imao je u svom sastavu tri katedre: Katedra za biologiju i oplemenjivanje domaćih životinja, Katedra za odgajivanje i zdravstvenu zaštitu domaćih životinja i Katedra za fiziologiju i ishranu domaćih životinja..

Ovakav sistem organizovanja Fakulteta, pored puno pozitivnih karakteristika, ispoljio je i brojne nedostatke, tako da je posle promena izvršenih 1987. godine, fakultet počeo da funkcioniše kao radna organizacija bez OOUR-a. Od tada Institut za stočarstvo je radna jedinica bez statusa pravnog lica. Nastavno-obrazovni proces se realizuje kroz istoimeni odsek, a preko tri katedre, kao osnovne nastavno naučne jedinice.

Posle donošenja Zakona o univerzitetu (2005. godine) i Statuta Univerziteta u Beogradu Fakultet, a i Institut za stočarstvo je reorganizovan. Doneta je odluka o promeni naziva Instituta, Odseka i katedara, koja je stupila na snagu danom donošenja Statuta fakulteta, a to na sledeći način: Odsek za zootehniku; Institut za zootehniku; - Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja; - Katedra za ishranu domaćih i gajenih životinja i Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja.


Nastava

Osnovne akademske studije

Studijski program Zootehnika prvog nivoa visokog obrazovanja predstavlja studijski program osnovnih akademskih studija. Po završetku studija student stiče akademski naziv Inženjer poljoprivrede za zootehniku, a u dodatku diplome su navedene discipline koje se izučavaju u okviru studijskog programa Zootehnika. Program osnovnih akademskih studija, koji traje 4 godine odnosno 8 semestara, ima ukupno 41 predmet (+ 1-stručna praksa), od toga 32 obavezan i 9 izbornih. U četvrtoj godine studija predviđen je završni rad. Završetkom osnovnih akademskih studija student stiče 240 ESP bodova.


Diplomske akademske studije (master)

Studijski program Zootehnika drugog nivoa visokog obrazovanja predstavlja studijski program diplomskih akademskih studija. Po završetku diplomskih akademskih studija student stiče akademski naziv Diplomirani inženjer poljoprivrede – master područja Zootehnika. U dodatku diplome upisuje se grupa izbornih predmeta i na osnovu izabranih predmeta područje istraživanja, koje može biti: Zootehnika, Lovna privreda, Ribarstvo ili Pčelarstvo. Program diplomskih akademskih studija traje jednu godinu odnosno dva semestara. Program obuhvata 1 obavezni i četiri izborna predmeta, stručnu praksu, studijski istraživački rad, i diplomski rad. Završetkom jednogodišnjih diplomskih studija student stiče 60 ESPB.


Specijalističke akademske studije

Studijski program specijalističkih akademskih studija - Zootehnika traje jednu godinu, odnosno dva semestara. Program obuhvata 1 obavezni i tri izborna predmeta od ponuđene 3 grupe izbornih predmeta, studijski istraživački rad i specijalistički rad.
Završetkom studijskog programa student stiče ukupno 60 ESPB bodova, što mu omogućava sticanje stručnog zvanja diplomirani inženjer poljoprivrede - specijalista.


Doktorske akademske studije

Doktorske akademske studije – modul Zootehnika odvija se u okviru programa doktorskih studija Poljoprivredne nauke na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U okviru doktorskih studija predviđeno je polaganje jednog obaveznog i četiri izborna predmeta, studijski istraživački rad, i doktorska disertacija. Doktorske studije traju tri godine a završavaju se izradom i odbranom doktorske disertacije, čime se stiče 180 ESPB.
po odrbrani disertacije stiče se zvanje doktor biotehničkih nauka, dok su u dodatku diplome navedeni položeni izborni predmeti i uža oblast istraživanja.


Istraživanje

U okviru Instituta za Zootehniku odvija se veliki broj aktivnosti vezanih za naučne delatnosti iz odgajivanja i reprodukcije domaćih i gajenih životinja, ishrane domaćih i gajenih životinja, selekcije i oplemenjivanja domaćih i gajenih životinja. Najznačajniji projekti koji su u toku:

Međunarodni projekti:

  • ROSA, (No. 205135) FP 7 (REGPOT – 2007 – 3) - Reinforcement of Sustanable Aquaculture (Unapređenje održive akvakulture).
  • World University Service WUS Austria, Master Studies Development Program - MSDP in Serbia: Project No 004/2008 - EPA - Environmental Protection in Agriculture (University of Belgrade, Faculty of Agriculture), 2008 –2010
  • EUREKA E ! 4141 – ECOSAFETY «Mere za obezbeđenje kvaliteta i sigurnosti u lancu ishrane»
  • Improving Academia - Industry Links in Food Safety and Quality. 158714-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPHES
  • Zaštita, unapređenje i iskorišćavanje animalnih genetičkih resursa u Srbiji i Hrvatskoj. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (Bilateralan projekat).Projekti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
 Novi tehnološki postupci u skladu sa dobrobiti živine i zaštitom životne sredine u cilju dobijanja živinskih proizvoda garantovanog i posebnog kvaliteta
Razvoj i implementacija standarda, dobrobiti i biosigurnosti u cilju unapređenja tehnologije proizvodnje goveda i svinja.
Unapređenje tehnologija za održivu proizvodnju hrane za životinje
 Razvoj i primena proizvoda na bazi mineralnih sirovina u proizvodnji bezbedne hrane
Kvalitet i bezbednost hraniva i gotovih smeša za ishranu životinja
 Savremeni koncepti gazdovanja populacijama divljači u cilju veće ekonomske valorizacije
Primena visokih temperatura u proizvodnji tvrdih sireva sa ciljem većeg iskorišćenja proteina mleka u odnosu na tradicionalan način izrade sa dodatkom lekovitog i aromatičnog bilja
Unapređenje poluintenzivne proizvodnje šarana (Cyprinus carpio) u održivoj akvakulturi
Unapređenje metodologije aktivnog učenja i nastave na Univerzitetu
Razvoj i primena novih biotehnologija za povećanje proizvodnje kvalitetnog svinjskog mesa
Razvoj održivih sistema stočarske proizvodnje u cilju dobijanja mleka i mesa sa osobinama funkcionalne hraneZaštita životne sredine u poljoprivredi
Standardizacija tehnološkog postupka tradicionalne proizvodnje golijskog sira primenom autohtonih bakterija mlečne kiseline u cilju zaštite geografskog porekla
Primena visokih temperatura u proizvodnji tvrdih sireva sa ciljem većeg iskorišćenja proteina mleka u odnosu na tradicionalan način izrade sireva
Projekti ministarstva za poljoprivredu

- STAR projekat: AAP007 - Primena molekularno genetskih metoda u cilju utvrdjivanja genetske varijabilnosti unutar i izmedju rasa svinja – mangulica i moravka (2010 -2011). Medjunarodna banka za obnovu i razvoj i Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.Osoblje


redovni profesor
Vitorović Duško redovni profesor
Popović Zoran redovni profesor
Poleksić Vesna redovni profesor
Petrović Milica redovni profesor
Mitrović Sreten redovni profesor
Mekić Cvijan redovni profesor
Marković Zoran redovni profesor
Joksimović-Todorović Mirjana redovni profesor
Jokić Živan redovni profesor
Hristov Slavča redovni profesor
Grubić Goran redovni profesor
Đorđević Nenad redovni profesor

vanredni profesor
Stojanović Bojan vanredni profesor
Stanković Branislav vanredni profesor
Relić Renata vanredni profesor
Radojković Dragan vanredni profesor
Perišić Predrag vanredni profesor
Đermanović Vladan vanredni profesor
Đedović Radica vanredni profesor
Dulić Zorka vanredni profesor
Bogdanović Vladan vanredni profesor

docent
Stanković Marko docent
Savić Radomir docent
Rašković Božidar docent
Popovac Mladen docent
Davidović Vesna docent
Božičković Ivana docent
Božičković Aleksa docent

asistent
Stanojević Dragan asistent

tehnički saradnik
Zarić Olga tehnički saradnik
Trenić Vladimir tehnički saradnik
Todorić Ljubica tehnički saradnik
Radović Zorica tehnički saradnik
Macedoljan Vesna tehnički saradnik
Kovačević Slobodan tehnički saradnik
Ćupić Jadranka tehnički saradnik

laborant
Janković-Ranisavljević Jelena laborant
Ivetić Aleksandra laborant

tehnički sekretar
Džajić Nadežda tehnički sekretar