pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Institut/Odsek Ratarstvo i povrtarstvo

   
 
Direktor
Slavica Jelačić

Sekretar
Ljiljana Mihajlović

Telefon:
direktni: 4413280

lokal:3280

Faks:
4413521

Elektronska pošta:
crops@agrif.bg.ac.rs


U okviru Instituta za ratarstvo i povrtarstvo postoji pet manjih nastavnih jedinica katedri. One su nosioci i organizatori nastavnog, naučnog i stučnog rada koji obuhvataju nekoliko srodnih nastavnih predmeta iz najuže struke. To su:

  • Katedra za ratarstvo i povrtarstvo,
  • Katedra za agrotehniku i agroekologiju,
  • Katedra za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo,
  • Katedra za agrobotaniku,
  • Katedra za strane jezike.

Istorijat

Od osnivanja Poljoprivrednog, odnosno Poljoprivredno-šumarskog fakulteta 28. marta 1919. godine i početka nastavnog procesa na Odseku za poljoprivredu ratarstvo je predstavljalo najvažniju oblast biljne proizvodnje. Godine 1949. fakultet je reformisan u dve zasebne celine, i to Poljoprivredni i Šumarski fakultet.

Nastavni odsek, kao jedan od najstarijih na Fakultetu započinje rad 1956. godine. Nastavno-naučna delatnost u tom periodu odvijala se u dva zavoda, i to Zavod za opšte ratarstvo i Zavod za posebno ratarstvo. Spajanjem ove dve nastavno-naučne jedinice1963. godine nastaje Zavod za ratarstvo. Iz Zavoda za ratarstvo 1970. godine formiran je Institit za ratarstvo, koji je 2008. godine preimenovan u Institut za ratarstvo i porvtarstvo.

Danas Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima 49 nastavnika i saradnika koji se bave nastavnim, naučnim i stručnim radom vezanim za oblast ratarske i povrtarske proizvodnje. Od ovog broja 22 su doktori nauka (jedanaest redovnih profesora, pet vanrednih profesora i šest docenata). U nastavnom procesu učestvuju šest asistenata sa magistraturom i pet saradnika u nastavi, kao i tri nastavnika stranog jezika. Nenastavno osoblje čine jedan viši stručni saradnik sa magistraturom, pet stručnih saradnika diplomiranih inženjera poljoprivrede, šest tehničara i jedan tehnički sekretar.
Radom Instituta rukovodi predsednik Nastavno-naučnog veća koji se bira iz redova profesora.
 


Nastava

U okviru nastavne delatnosti Instituta za ratarstvo i povrtarstvo organizovani su sledeći studijski programi:

  • Osnovne akademske studije (Biljna proizvodnja, moduli Ratarstvo i povrtarstvo i Hortikultura) koje traju četiri godine. Po završetku studija student dobija diplomu inženjer poljoprivrede.
  • Diplomske akademske studije (studijski program Ratarstvo i povrtarstvo) koje se nastavljaju posle završenih Osnovnih studija i traju jednu godinu. Po završetku studija student je diplomirani inženjer poljoprivrede - master
  • Doktorske akademske studije (studijski program Poljoprivredne nauke, Modul ratarstvo i povrtarstvo). Ove studije traju tri godine, a po završetku kandidat dobija zvanje doktor biotehničkih nauka sa navedenom užom naučnom oblašću koja se nalazi u dodatku.

Istraživanje

Naučna delatnost Instituta odvija se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, studije i projekte, inženjering, ateste, licence, sertifikate, kontrolu i ekspertizu. Ona obuhvata različite oblasti biljne proizvodnje. Posebno treba istaći agrobotanička istraživanja, genetiku i oplemenjivanje ratarskih, povrtarskih, krmnih, lekovitih i ukrasnih biljaka, semenarstvo, agrotehniku i agroekologiju žita, industrijskih, lekovitih, krmnih biljaka, cveća i travnjaka. Pored toga, naučna delatnost Instituta obuhvata i opšte principe agrotehnike, agroekologije, zatim integralne sisteme kontrole i suzbijanja korova, štetočina i uzročnika bolesti, organsku biljnu proizvodnju, kao i sisteme proizvodnje povrća, cveća i gljiva u zaštićenom prostoru.Osoblje


redovni profesor
Živanović Tomislav redovni profesor
Vučković Savo redovni profesor
Stojanović Andrej redovni profesor
Stevanović Dajić Zora redovni profesor
Rakonjac Vera redovni profesor
Prodanović Slaven redovni profesor
Oljača Snežana redovni profesor
Momirović Nebojša redovni profesor
Kovačević Dušan redovni profesor
Jelačić Slavica redovni profesor
Broćić Zoran redovni profesor

vanredni profesor
Simić Aleksandar vanredni profesor
Savić Jasna vanredni profesor
Savić Dubravka vanredni profesor
Rančić Dragana vanredni profesor
Pešić Vladan vanredni profesor
Moravčević Đorđe vanredni profesor
Mačukanović-Jocić Marina vanredni profesor
Lekić Slavoljub vanredni profesor
Dolijanović Željko vanredni profesor

docent
Živanović Ljubiša docent
Vujošević Ana docent
Šoštarić Ivan docent
Pećinar Ilinka docent
Kolarić Ljubiša docent
Branković Gordana docent

asistent
Radinović Irena asistent
Oljača Jasmina asistent
Aćić Svetlana asistent

nastavnik nemačkog jezika
Marković Kristina nastavnik nemačkog jezika

nastavnik francuskog jezika
Ilić - Đorđević Sandra nastavnik francuskog jezika

nastavnik engleskog jezika
Đorđević Danijela nastavnik engleskog jezika

viši stručni saradnik
Ikanović Jela viši stručni saradnik

stručni saradnik
Živanović Nenad stručni saradnik
Radošević Radenko stručni saradnik
Ilić Jovanka stručni saradnik
Ćosić Zora stručni saradnik

tehnički saradnik
Vukadinović Vladimir tehnički saradnik
Terzić Maja tehnički saradnik
Slavković Milanka tehnički saradnik
Mirčetić Bojan tehnički saradnik
Ilić Nada tehnički saradnik

redovni profesor (angažovani profesor)
Pekić-Quarrie Sofija redovni profesor (angažovani profesor)
Drakulić Mirjana redovni profesor (angažovani profesor)

vanredni profesor (angažovani profesor)
Petrović Nataša vanredni profesor (angažovani profesor)

tehnički sekretar
Mihajlović Ljiljana tehnički sekretar