pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za ishranu domaćih i gajenih životinja

Institut
Zootehnika

Šef katedre
Duško Vitorović

Sekretar
Vesna Davidović

Katedru čini 13 zaposlenih, od toga 6 doktora nauka, 1 magistar, 2 diplomirana inženjera, 2 laboranta, i 2 tehnička saradnika. Na Katedri je 4 nastavnika u zvanju redovnog profesora, i 1 nastavnik u zvanju vanrednog profesora.Istorijat

Statutom Poljoprivrednog fakulteta iz 1966. godine, u okviru Odseka za stočarstvo formirano je pet Katedara, među njima i Katedra za ishranu domaćih životinja i Katedra za fiziologiju domaćih životinja. U kasnijem periodu ove dve Katedre su objedinjene u Katedru za fiziologiju i ishranu domaćih životinja, odnosno Katedru za ishranu domaćih i gajenih životinja od 2005. godine.Nastava

Katedra obuhvata dve uže naučne oblasti:

  1. Anatomija i fiziologija domaćih i gajenih životinja
  2. Ishrana domaćih i gajenih životinja


Nastavnici i saradnici Katedre za Ishranu domaćih i gajenih životinja izvode nastavu na sledećim studijskim programima:

  1. Osnovne akademske studije – Zootehnika
  2. Diplomske akademske studije (master studije) – Zootehnika
  3. Specijalističke akademske studije – Zootehnika
  4. Doktorske studije – Poljoprivredne nauke modul Zootehnika


Predmeti na osnovnim akademskim studijama: Anatomija domaćih i gajenih životinja; Anatomija ptica; Fiziologija domaćih i gajenih životinja; Otpornost životinjskog organizma; Hrana za domaće i gajene životinje; Kvalitet hrane za domaće i gajene životinje; Osnovi ishrane domaćih i gajenih životinja; Ishrana nepreživara; Ishrana preživara; Odabrana poglavlja ishrane domaćih i gajenih životinja; Organsko stočarstvo; Stručna praksa;

Predmeti na diplomskim akademskim studijama: Metabolizam i poremećaji mineralnih materija i vitamina; Fiziologija i patofiziologija reprodukcije životinja; Humoralna regulacija funkcije organizma; Odabrana poglavlja iz hrane za domaće i gajene životinje; Odabrana poglavlja iz ishrane preživara; Odabrana poglavlja iz ishrane nepreživara; Ishrana divljači; Ishrana medonosne pčele;

Predmeti na specijalističkim akademskim studijama: Ishrana goveda; Ishrana ovaca i koza; Ishrana svinja; Ishrana živine; Ishrana konja; Industrijska proizvodnja hrane za domaće i gajene životinje; Ishrana divljači u intenzivnim uslovima gajenja;

Predmeti na doktorskim studijama: Koncept čvrstoće kostiju i ljuske jaja živine; Odgajivanje domaćih i gajenih životinja; Farmsko gajenje divljači; Naseljavanje divljači; Fiziologija ishrane domaćih i gajenih životinja; Neurohumoralna regulacija fizioloških procesa životinja; Metode istraživanja u Zootehnici; Konzervisanje i obrada hraniva za domaće i gajene životinje; Savremeni koncepti ishrane domaćih i gajenih životinja;Istraživanje

Nastavnici i saradnici učestvuju na nacionalnim projektima tehnološkog razvoja, kao i na međunarodnim naučnim projektima. Oblasti istraživanja u koje su uključeni nastavnici i saradnici Katedre za ishranu domaćih i gajenih životinja obuhvataju: prof. Dr DuškoVitorović – Struktura i kvalitet kostiju živine, Struktura i kvalitet ljuske jaja, Metabolizam kalcijuma kod živine; prof. Dr Goran Grubić – Ishrana muznih krava, tovnih junadi i ostalih kategorija goveda, Ishrana ovaca, koza i konja, Proučavanje nutritivnih osobina pojedinih hraniva i njihovo korišćenje u obrocima za preživare; prof. dr Živan Jokić – Ishrana svinja, Ishrana živine; prof. Dr Mirjana Joksimović-Todorović – Tretiranje teladi preparatima gvožđa u cilju preveniranja i lečenja anemije, Značaj selena u ishrani živine, svinja i mlečnih krava, Selenotoksikoze kod živine, Ponašanje i dobrobit domaćih životinja; prof. Dr Nenad Đorđević - Proizvodnja, konzervisanje i obrada hrane za životinje, Ishrana domaćih životinja, Ishrana divljači, Ishrana pčela; Dr Bojan Stojanović - Ocena hranljive vrednosti hraniva i poboljšanje iskorišćavanja hranljivih materija u ishrani domaćih i gajenih životinja, Ishrana visokoproizvodnih krava i pojedinih kategorija goveda, Organska stočarska proizvodnja; Mr Vesna Davidović – Imunomodulatorno delovanje biljaka, Primena lekovitog i drugog bilja u etnoveterinarskoj medicini (fitoterapija), Značaj selena i vitamina E u ishrani živine, svinja i krava, Deficit selena i trovanje selenom kod domaćih životinja, Ponašanje i dobrobit domaćih životinja; dipl. ing. Ivana Adamović - Histologija mišića i uticaj mišićne strukture na kvalitet mesa, Kvalitet ljuske jaja; dipl. ing. Aleksa Božičković –Ishrana preživara;

Sastavni deo Katedre za Ishranu domaćih i gajenih životinja predstavlja i Laboratorija za ishranu domaćih i gajenih životinja, koja vrši hemijske analize svih vrsta hraniva i smeša za životinje, uz primenu savremenih metoda kvantitativne hemijske analize, kako u naučno-istraživačke, tako i u komercijalne svrhe.

Pored navedenih nastavno-naučnih aktivnosti, Katedra pruža i stručne usluge iz oblasti pripreme svih vrsta hraniva i smeša za domaće i gajene životinje, unapređenja kvaliteta stočne hrane, unapređenja ishrane svih vrsta životinja u savremenim sistemima gajenja.Osoblje

redovni profesor
Duško Vitorović redovni profesor
Mirjana Joksimović-Todorović redovni profesor
Živan Jokić redovni profesor
Goran Grubić redovni profesor
Nenad Đorđević redovni profesor

vanredni profesor
Bojan Stojanović vanredni profesor

docent
Vesna Davidović docent
Ivana Božičković docent
Aleksa Božičković docent

tehnički saradnik
Vesna Macedoljan tehnički saradnik
Jadranka Ćupić tehnički saradnik

laborant
Jelena Janković-Ranisavljević laborant
Aleksandra Ivetić laborant