pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za strane jezike

Institut
Ratarstvo i povrtarstvo

Šef katedre
Andrej Stojanović

Sekretar
Danijela Đorđević

Katedra za strane jezike predstavlja zasebnu nastavno-naučnu jedinicu Fakulteta organizovanu za polje društveno-humanističke nauke, za odgovarajuću naučnu oblast (u konkretnom slučaju – anglistika, rusistika, germanistika i romanistika), a za užu naučnu oblast «stručni jezik» (čl. 107 Statuta Fakulteta). U pogledu nastave iz predmeta «Strani jezik» (engleski, ruski, nemački i francuski) Katedra već skoro četvrt veka opslužuje sve odseke Poljoprivrednog fakulteta, specijalizujući se od samog početka (1986) za pristup «strani jezik u funkciji struke» (foreign languages for specific purposes).Istorijat

Katedra je naslednica bivšeg Kabineta za strane jezike. Taj kabinet je figurirao pri Institutu za prehrambenu tehnologiju i biohemiju od jeseni 1986. godine (upravo te godine je na Fakultetu zvanično uveden obavezni nastavni predmet Strani jezik, sa fondom časova 120) pa sve do šk. 1999/2000 (tada je u reformi Fakulteta odlučeno da se Kabinet organizaciono izmesti na Institut za ratarstvo i da tu preraste u zasebnu Katedru, opslužujući odatle sve odseke Fakulteta). Takva organizaciona promena kvalitativno je unapredila položaj nastavnika stranih jezika, jer ih je – naoko «sitnom» promenom – čvrsto integrisala u pravni sistem visokog školstva, što inače nije slučaj na većini nefiloloških fakulteta u Srbiji.

Krajem 80-tih godina značajan doprinos razvoju Kabineta za strane jezike dali su, osim A.Stojanovića (ruski), R.Gajić (engleski) i V.Perović (francuski), još i spoljni saradnici N. Vinaver (francuski) i S. Bradajić (nemački).Nastava

U periodu od 1986. do 2007. godine, Katedra je realizovala nastavu iz stranog jezika (E, R, N, Fr) po tzv. tradicionalnom sistemu školstva (najpre na 1. i 2. godini osnovnih studija na svim odsecima, a potom u 2. i 3. godini, tj. četiri vezana semestra, 1+1, fond časova 120). Predavači stranih jezika bili su uključeni i u nastavni proces na magistarskim studijama (održavanje ispita i konsultacija). Glavna odlika takvog nastavnog procesa svodila se na opšteprihvaćen na Univerzitetu u Beogradu stav da vezana četvorosemestralna nastava (1+1) predstavlja donju granicu minimalno prihvatljivog fonda za učenje stranog (stručnog) jezika. Prelaskom na Bolonjski proces minimalni fond časova je još više redukovan, pre svega na štetu studenata i njihovih roditelja.Istraživanje

Od sredine 80-tih Katedra kontinuirano istražuje svoju užu naučnu oblast «stručni jezik» u okviru odgovarajućih lingvističkih doktrina (funkcionalna stilistika, teorija registra, pragmatika, analiza diskursa, tekst-lingvistika, semantika i dr.), posebno na sintaksičkom i leksičko-semantičkom nivou. U fokusu Katedre su, takođe, pitanja primenjene lingvistike, leksikografije, prevodilaštva, normiranja naučno-stručne terminologije (uključujući poljoprivredne termine), kao i metodika nastave stranog (stručnog) jezika (glotodidaktika). U novije vreme, sve veća pažnja se poklanja savremenim istraživanjima na tekstualnom nivou (stilistika raznih žanrova nebeletrističke literature).

Katedra je inicijator i potpisnik međunarodne naučne saradnje. Godine 1998. dr A.Stojanović potpisuje Ugovor o dugoročnoj naučnoj saradnji, na neodređeno vreme, između ondašnjeg Kabineta za strane jezike i Katedre za ruski jezik i stilistiku Filološkog fakulteta u Permu (Ruska Federacija). Potpisivanjem Ugovora ozvaničen je i intenziviran rad na naučnom projektu „Sootnošenie standatizovannыh (stereotipnыh) i svobodnыh vыskazыvaniй v različnыh tipah tek-sta slavяnskih яzыkov“ (od 1998. do danas). Potprojekat rusko-srpske Strane nosi naziv „Funkcionirovanie яzыka v različnыh tipah teksta: sinhronnый i diahroničeskiй aspektы (na materiale russkogo i serbskogo яzыkov)“.

Katedra (u liku prof. dr A. Stojanovića) ostvaruje i međunarodni (rusko-srpski) naučno-aplikativni projekat Russkiй яzыk dlя serbov. Mulьtimediйnый učebnый kompleks, potpisan sa rusistima iz Sankt Peterburga (2007), a ozvaničen kasnije opštim Sporazumom odnosno Aneksom 692-2442/1/08. Rezultati sa pomenutih međunarodnih projekata publikovani su na ruskom jeziku u obliku monografskih studija ili su predočeni kao originalno stručno ostvarenje.Osoblje

redovni profesor
Andrej Stojanović redovni profesor

nastavnik nemačkog jezika
Kristina Marković nastavnik nemačkog jezika

nastavnik francuskog jezika
Sandra Ilić - Đorđević nastavnik francuskog jezika

nastavnik engleskog jezika
Danijela Đorđević nastavnik engleskog jezika