pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za ratarstvo i povrtarstvo

Institut
Ratarstvo i povrtarstvo

Šef katedre
Savo Vučković

Sekretar
Jela Ikanović

Istorijat

Zavod za opšte ratarstvo i Zavod za Posebno ratarstvo 1963. godine ušli u sastav novoosnovanog Zavoda za ratarstvo. Zavod je imao u svom sastavu 3 Katedre sa 5 redovnih profesora, 7 vanrednih profesora, 3 docenta, 8 asistenata i 1 stručnim saradnikom, a broj tehničkog i pomoćnog osoblja je bio 16. Najznačajniji prilog unapređenju Zavoda za ratarstvo dao je profesor Stebut.

U periodu od 1921-1924. u okviru ratarskog Zavoda predavani su ovi predmeti uže struke: nauka o proizvodnji bilja, specijalno ratarstvo, livadarstvo i kultura pašnjaka i gradinarstvo. Od 1932. ratarstvo se proučava i na 5 posebnih predmeta: opšte ratrstvo, oplemenjivanje bilja, posebno ratarstvo, livadarstvo sa pašnjaštvom i povrtarstvo sa cvećarstvom.

Posebno ratarstvo do 1939. godine predavao je T. Lakot, a od 1939. nastavu je preuzeo Vlastimir Đorđević, Relja Dimitrijević, Milan Šuput, zatim Nedeljko Nenadić, Milan Nedić, Đorđe Glamočlija i Jasna Lazarević.

Predmet Livadarstvo sa pašnjaštvom do 1960. godine predavao je V. Đorđević, a posle njega Milan Mijatović, Jasna Pavešić-Popović i Savo Vučković. Predmet Proizvodnja bilja za stočnu hranu ili Krmno bilje na stočarskom odseku predavao je Milan Mijatović, Jasna Pavešić-Popović, Savo Vučković i Aleksandar Simić. Nastavu iz predmeta Povrtarstvo izvodili su do 1967. godine Ljubiša Ilić, Relja Dimitrijević i docent Velizar Jasnić, a od 1967. godine samo Velizar Jasnić, Vukašin Bjelić i Dubravka Savić.

Nastavu iz predmeta Lekovito bilje izvodi Slavica Jelačić, a iz predmeta Cvećarstvo Slavica Jelačić uz asistenciju Ane Vujošević.

Katedra za Posebno ratarstvo radila je na proučavanju fizioloških karakteristika najvažnijih njivskih biljaka i njihovih sorata, problema mineralne ishrane kao i mnoga ispitivanja porasta i razvića biljaka. Rešavana su i pitanja iz domena morfogeneze gajenih biljaka.

Eksperimenti su izvođeni u raznim krajevima Srbije: Kosjerić, Sjenica, Žagubica, Golija, Rudnik, Rajac, Kopaonik, Valjevo itd. Katedra za Posebno ratarstvo proučavala je i problematiku ozelenjavanja terena nasutog peskom na Novom Beogradu (prof. Milan Mijatović), hidrosetva (prof. Savo Vučković). Veoma tesne veze u naučnoj saradnji odražavaju se sa Centrom za strna žita u Kragujevcu, Zavodom za krmno bilje u Kruševcu, Institutom za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci, Institutom za kukuruz u Zemun Polju, Poljoprivrednim zavodom u Zaječaru kao i sa drugim naučnim ustanovama u Srbiji.Nastava

Nastava se izodi na:

  • institutu za ratarstvo,
  • institutu za stočarstvo,
  • institutu za zaštitu bilja i
  • institutu za voćarstvo.


Istraživanje

Istraživanja se izvode iz oblasti:

  • ratarstva i povrtarstva ,
  • travnjaštva,
  • eko-fiziološka proučavanja,
  • florističko fitocenološkog istraživanja i
  • ispitivanje uticaja ekoloških faktora i agrotehničkih mera na rastenje, razviće i prinos gajenih biljaka.


Osoblje

redovni profesor
Savo Vučković redovni profesor
Slavica Jelačić redovni profesor

vanredni profesor
Aleksandar Simić vanredni profesor
Jasna Savić vanredni profesor
Dubravka Savić vanredni profesor
Đorđe Moravčević vanredni profesor

docent
Ljubiša Živanović docent
Ana Vujošević docent
Ljubiša Kolarić docent

viši stručni saradnik
Jela Ikanović viši stručni saradnik

stručni saradnik
Jovanka Ilić stručni saradnik
Zora Ćosić stručni saradnik

tehnički saradnik
Bojan Mirčetić tehnički saradnik
Nada Ilić tehnički saradnik