pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za agrotehniku i agroekologiju

Institut
Ratarstvo i povrtarstvo

Šef katedre
Dušan Kovačević

Sekretar
Jasmina Oljača

Katedru za agrotehniku i agroekologiju danas čine sledeći članovi: četiri redovna profesora Dušan Kovačević, Zoran Broćić, Nebojša Momirović, Snežana Oljača, jedan docent Željko Dolijanović i jedan saradnik u nastavi Jasmina Oljača od nastavnog osoblja i dva tehnička saradnika Nedeljka Kuburović i Vladimir Vukadinović. Šef Katedre je prof dr Dušan Kovačević, a sekretar Jasmina Oljača, dipl ing.Nastava

U okviru Katedre za agrotehniku i agroekologiju nalaze brojni predmeti na svim nivoima studija od akademskih osnovnih, master i doktorskih. Svi predmeti nalaze se na linkovima kod pojedinih nastavnika. Istorijski posmatrano od osnivanja Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu danasnji predmeti razvijeni su iz Opšteg ratarstva sa agroekologijom koji je izvodio prof. dr Dobroslav Todorović, dopisni član SANU u saradnji sa Aleksandrom Stebutom do 1924. godine, a docnije sam sve do 1948. godine kada je nastavu preuzeo prof. dr Milan Milic. Od 1979. nastavu iz Opšteg ratarstva izvodio je prof. dr Dikonije Božić, a od 1996. godine do danas prof. dr Dušan Kovačević. Nastavu iz predmeta Agroekologija kada je izdvojen iz Opšteg ratarstva izvodili su prof. dr Momčilo Stojanović i prof dr Radiša Cvetković. Danas nastavu iz ovog predmeta na različitim odsecima izvode prof. dr Snežana Oljača i docent dr Željko Dolijanović. Nastavu iz Ratarstva na agroekonomskom odseku izvodio je prof. dr Budimir Milojić, a nasledio ga je prof. dr Zoran Broćić. Nastavu iz predmeta Ratarstvo sa povrtarstvom na Oseku za poljoprivrednu tehniku izvodio je prof.dr Miloš Mišović, danas je izvode kombinovano prof.dr Zoran Broćić i prof. dr Nebojša Momirović. Nastavu iz predmeta Ratarstvo i povrtarstvo na Odseku za melioracije zemljišta izvodili su prof. dr Dikonije Božić, prof. dr Radiša Cvetković, prof dr Dušan Kovačević, a danas je izvodi prof dr Nebojša Momirović.Istraživanje

Istraživanja uticaja agrotehničkih mera (obrada zemljišta, đubrenje, mere nege, plodoredi) na najvažnije ratarske i povrtarske useve u sistemima zemljoradnje različitih nivoa intenziteta su uglavnom najdominantnija na Katedri za agrotehniku i agroekologiju. Pored istraživanja vezanih za najintenzivnije sisteme zemljoradnje koji uključuju i navodnjavanje poslednjih godina razvijaju se tehnologije gajenja vezane za osnovne postulate održive poljoprivrede. Sve više pažnje u radu Katedre je usmereno na koncipiranje racionalnih (low-input) tehnologija gajenja sa adekvatnim sortama za takve namene. Ove tehnologije treba da omoguće dobijanje kvalitetnih proizvoda smanjenjem troškova gajenja važnijih ratarskih useva pšenice, kukuruza, soje i povrća, uz istovremenu zaštitu zemljišta kao prirodnog resursa. Razvijaju se nove tehnologije vezane za organsku poljoprivredu u kojoj je zabranjena upotreba agrohemikalija. Katedra daje značajan doprinos u ovoj oblasti našoj poljoprivrednoj nauci i praksi. Naime, razvijaju se programi koji imaju za cilj osposobljavanje studenata i kandidata na različitim odsecima Poljoprivrednog fakulteta i različitim nivoima studija, počev od osnovnih i master, sve do doktorskih. Nove tehnologije gajenja krompira i povrća za različite namene u sistemima održivog gazdovanja obnovljivim prirodnim resursima već daju pozitivne rezultate u praksi. Posebno se mogu istaći istraživanja koja se odnose na stanje zakorovljenosti useva kao i načina suzbijanja korova primenom različitih agrotehničkih mera i herbicida. Značajan deo istraživanja vezan je za problematiku sistema biljne proizvodnje na oranicama. Plodoredi i monokultura su u žiži interesovanja, ali i izmena agrofitocenoza formiranjem združenih useva (konsocijacija). Sve ove promene u tehnologiji proizvodnje u funkciji su racionalnog koriščenja, unapređenja i zaštite agroekosistema. Rezultate svojih istraživanja članovi Katedre su saopštavali i objavljivali na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, časopisima, monografijama i udžbenicima. Naučna aktivnost članova Katedre se ogleda u vodjenju i saradnji na ostvarivanju brojnih domaćih i međunarodnih projekata.Osoblje

redovni profesor
Snežana Oljača redovni profesor
Nebojša Momirović redovni profesor
Dušan Kovačević redovni profesor
Zoran Broćić redovni profesor

vanredni profesor
Željko Dolijanović vanredni profesor

asistent
Jasmina Oljača asistent

tehnički saradnik
Vladimir Vukadinović tehnički saradnik