pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za pesticide

Institut
Fitomedicina

Šef katedre
Sava Vrbničanin

Sekretar
Nenad Tamaš

Istorijat

Katedra za pesticide je najmlađa od tri katedre Instituta za Fitomedicinu. Nastavne i naučne aktivnosti u oblasti fitofarmaceutskih nauka do pedesetih godina prošlog veka bile su slabo razvijene u svetskim razmerama, a time su se i kod nas rudimentarno izučavale u okviru fitopatoloških i entomoloških disciplina, odnosno zaštite bilja za ratare, voćare i vinogradare, što je objedinjavano u okviru Katedre za zaštitu bilja koja je bila jedna od sedam katedara Poljoprivrednog fakulteta početkom pedesetih godina prošlog veka.

Tokom 1958. godine, prateći razvoj potreba u poljoprivredi, nastaju Odsek za preradu poljoprivrednih sirovina i Grupa za zaštitu bilja. Na ovaj način nastaju i predmeti (1) Sredstva zaštite bilja, (2) Biologija i suzbijanje korova i (3) Služba zaštite bilja koji su danas predmet rada Katedre za pesticide. Prvi nastavnici navedenih predmeta bili su: Aleksandar Stanković, Nemanja Ostojić, Radojica Kljajić, Tatjana Cincović i Momčilo Kojić. Drugi značajan trenutak nastupio je 1966. godine kada su oformljene četvorogodišnje studije Grupe za zaštitu bilja i formirani predmeti (1) Opšta fitofarmacija, (2) Posebna fitofarmacija sa toksikologijom, i (3) Korovi i njihovo suzbijanje. Ovim odlukama stvorena je osnova za formiranje nove katedre, što je i ostvareno u školskoj 1970/71. godini. Tada je odlukama organa Fakulteta formirana Katedra za pesticide. Vizionar i kreator ovakvog razvoja bio je Radojica Kljajić čiji je doprinos nastanku i razvoju fitofarmaceutskih disciplina u okvirima nastave, nauke i struke tokom šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka bio izuzetan.Nastava

U okviru nastavnih delatnosti Katedra je tokom blizu četrdeset godina postojanja značajno razvijala nastavu redovnih četvorogodišnjih studija, magistarskih studija i doktorata nauka. Startujući sa dva predmeta na četvorogodišnjim studijama Opšta fitofarmacija i Posebna fitofarmacija sa toksikologijom, pri reviziji nastavnih planova i programa 1973. godine Grupa za zaštitu bilja je prerasla u Odsek za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda, kojom prilikom je toksikologija odvojena od Posebne fitofarmacije i formiran predmet Poljoprivredna toksikologija. Navedenom revizijom nastavnih planova i programa oformljen je predmet Zaštita bilja kojim se objedinjavaju stečena znanja i uče pristupi i veštine za praktičan rad u struci a u realizaciji je trebalo da učestvuju sve katedre Odseka. Ovaj predmet je krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog veka transformisan u Programiranje i organizaciju službe zaštite bilja, a zatim u Tehnologija zaštite bilja kada je umatičen u Katedru za pesticide. Predmet Biologija i suzbijanje korova preživeo je više transformacija naziva (Korovi i njihovo suzbijanje,Korovi, Herbologija), a decenijama je razmatrana matičnost predmeta, s obzirom da je predavan samo na Odseku za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda. Konačno je Herbologija umatičena u ovaj Odsek, kao deo Katedre za pesticide odlukom Uprave Fakulteta 2006. godine. Poslediplomske studije za magisterijum iz Fitofarmacije pokrenute su 1969. godine, a transformacijom nastave u 2007/2008. godini prerasle su u doktorske studije. U periodu od blizu četrdeset godina, u okviru dvogodišnih studija sa pet predmeta i magistarskim radom, studije je završilo preko pedeset kandidata čime je stvorena široka baza podmlatka za bavljenje nastavnim i naučno-istraživačkim radom. Istovremeno je uveden i trosemestralni specijalistički kurs “Primena pesticida” koji je nakon desetak godina ukinut zbog malog interesovanja iz razloga što završena specijalizacija nije obezbeđivala materijalnu prednost prilikom zapošljavanja. Pored navedenih oblika poslediplomske nastave, realizovano je i nekoliko kurseva (kurs za poljoprivredne apotekare, kurs za radijacionu, hemijsku i biološku zaštitu u oblasti poljoprivrede, kurs za obuku primene pesticida i dr.). Posebno značajna aktivnost je bila u okvirima rada na doktoratima nauka u pripremi kandidata za polaganje doktorskih ispita, kao i izradi programa, vođenju kandidata, pomoći u pisanju i odbrani 32 doktorske disertacije. U ovom segmentu nastave rađeno je i izvedenonekoliko desetina disertacija u oblasti Fitofarmacije i Poljoprivredne toksikologije.Istraživanje

Tokom već navedenog perioda rada Katedre realizovano je nekoliko desetina naučnih projekata koji su finansirani od saveznihi republičkih ministarstava za nauku, poljoprivredu, zdravstvo, životnu sredinu, kao i vojnih struktura u nacionalnim okvirima. Pored toga, realizovano je i nekoliko međunarodnih projekata, kao na primer sa Grčkom i SAD. Pojedini istraživači Katedre su u okvirima projektnih zadataka radili na sledećim problemima: proučavanje mehanizma delovanja insekticida posle primene u ratarskim i povrtarskim usevima, kao i u zasadima voća i vinove loze. Posebno je istraživano delovanje na krompirovu zlaticu i ustanovljen indeks rezistentnosti za pojedine insekticide; proučavanje delovanja pojedinih fungicida za suzbijanje Phomopsis helianthi u usevima suncokreta i Podosphera leucotricha u zasadima jabuke, a pored toga proučavani su i drugi problemi primene fungicida u cilju poboljšanja programa zaštite pojedinih kultura od ekonomski značajnih fitopatogenih mikroorganizama; iznalaženje odgovarajućih kombinacija za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u ratarskim i povrtarskim usevima i zasadima voća i vinove loze. Posebna istraživanja su rađena zaustanovljavanje dozvoljenih količina pojedinih herbicida u zemljištu za osetljive biljke u plodoredu; proučavanje mehanizama delovanja pojedinih grupa herbicida: izučavana je brzina razgradnje pojedinih pesticida (npr.bensultap, prosimidon, malation i dr.) u kontrolisanim ogledimasa ciljem ustanovljavanja karenci i predlaganja maksimalno dozvoljenih količina ostataka za pojedine vrste prehrambenih proizvoda; razvijani su i unapređivani pojedini postupci analize ostataka pojedinačnih i multi metoda za različite biljne supstrate, zemljište i vodu; sudbina pesticida u zemljištu istraživana je sa stanovišta ispirljivosti u dublje profile i mogućnosti dospevanja u podzemne vode. Saradnici Katedre obavljaju brojne stručne aktivnosti koje su u pojedinim periodima bile zavisne od interesenata za usluge, a neki segmenti u programu aktivnosti teku decenijama. U okviru stručnog programa mogu se istaći sledeći poslovi:testiranje preparata (insekticidi, fungicidi, herbicidi, regulatori rasta biljaka, protektanti i okvašivači) u cilju ustanovljavanja efikasnosti i pogodnosti za primenu, kao i fizičko-hemijske osobine formulacija, a za potrebe registracije u Srbiji; program suzbijanja komaraca (larvi i adulta) u Beogradu i prigradskim područjima. Programom su obuhvaćeni izbor insekticida, kontrola kvaliteta primene i provera efikasnosti izvedenih akcija; kontrola ostataka pesticida u uzorcima prehrambenih proizvoda (voće, povrće, žita, drugi ratarski proizvodi) sa stanovišta zadovoljenja maksimalno dozvoljenih količina ostataka pesticida. Članovi Katedre učestvuji u izradi izrada toksikoloških i ekotoksikoloških ekspertiza, toksikoloških ocena, za potrebe odobrenja prometa, klasifikacije i obeležavanja aktivnih materija i preparata, kao prvog koraka u postupku registracije pesticida. U periodu dužem od trideset godina ove ekspertize čine osnovu preduzimanja mera zaštite radnika i stanovništva od neželjenih posledica.Osoblje

redovni profesor
Petar Vukša redovni profesor
Sava Vrbničanin redovni profesor
Milica Mojašević redovni profesor
Ibrahim Elezović redovni profesor

vanredni profesor
Milan Stević vanredni profesor
Novica Miletić vanredni profesor
Vesela Karan vanredni profesor
Dragica Brkić vanredni profesor
Dragana Božić vanredni profesor

docent
Nenad Tamaš docent
Katarina Jovanović – Radovanov docent

stručni saradnik
Bojana Špirović-Trifunović stručni saradnik

tehnički saradnik
Ljiljana Vasić tehnički saradnik
Miloš Ranković tehnički saradnik
Gordana Marković tehnički saradnik
Maja Antić tehnički saradnik