pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju

Institut
Fitomedicina

Šef katedre
Milan Radivojević

Sekretar
Nikola Grujić

Istorijat

Sadašnja Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju je u svom višedecenijskom razvoju, koji je trajao od osnivanja Fakulteta do danas, menjala naziv, unutrašnju organizaciju, strukturu kadrova i nastavno-naučnu delatnost. Osnovana je 1966. godine kao katedra za Entomologiju, čije su preteče bili Zavod za primenjenu zoologiju i entomologiju, odnosno Institut za primenjenu zoologiju sa entomološkom oglednom stanicom. Statutom Fakulteta iz 2006. godine, Katedra za entomologiju, shodno delatnosti koju obavlja, proširuje svoj naziv u Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju.Nastava

U okviru nastavne delatnosti, Katedra je tokom više od 40 godina postojanja razvijala nastavu na redovnim četvorogodišnjim studijama, magistarskim studijama i doktoratu nauka. Od samog osnivanja Fakulteta figurirala su dva predmeta, Opšta entomologija sa naukom o poljoprivrednim i šumarskim insektima i Primenjena zoologija za poljoprivrednike i šumare, koji su pripadali prvo Institutu za primenjenu zoologiju sa entomološkom oglednom stanicom, a potom Zavodu za primenjenu zoologiju i entomologiju, koji je kasnije prerastao u Katedru. Od 1932. godine, nastava se izvodila iz predmeta Entomologija i Zoologija (poljoprivredna i šumarska), Pčelarstvo i Svilarstvo, a od 1958. godine, kada je osnovana Grupa za zaštitu bilja, predavali su se Opšta entomologija i Posebna entomologija, a potom su uvedena i dva nova predmeta, Ekologija insekata i Poljoprivredna zoologija. Kada je formiran Odsek za zaštitu bilja (1973) formiran je predmet Nematologija, a 1987. Akarologija. Takođe, Entomologija se od 1961. godine, kao predmet predaje i na drugim odsecima (Odsek za Ratarstvo, Odseka za voćarstvo i vinogradarstvo). Do 2007. godine, na četvorogodišnjim studijama Odseka za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda, Katedra učestvuje sa šest predmeta, i sa po jednim predmetom na drugim odsecima. Od 2007. godine, po novom reformisanom programu studija, na Katedri se u okviru diplomskih studija predaje šest obaveznih i četiri izborna, a u okviru diplomskih akademskih studija (master), jedan obavezan i tri izborna.
Poslediplomske studije za magisterijum iz Entomologije su pokrenute 1961. godine, a transformacijom nastave u 2007/2008. godini prerasle su u doktorske studije. U proteklom periodu, u okviru dvogodišnjih studija sa sedam predmeta i magistarskim radom, studije je završilo 40 kandidata. U oblasti doktorata nauka realizovana je 31 doktorska disertacija (29 iz Entomologije, i po jedna iz Akarologije i Nematologije).Istraživanje

Katedra za Entomologiju i poljoprivrednu zoologiju bavi se proučavanjem životinjskih organizama, i to insekata, grinja, puževa, nematoda, glodara i ptica. Različiti aspekti proučavanja ovih organizama, mogu se grupisati u tri celine.
Jedan pravac naučnih istraživanja obuhvata taksonomska i faunistička proučavanja raznih grupa insekata, grinja, puževa i nematoda, što doprinosi boljem poznavanju faune naše zemlje i predstavlja osnov za dalja naučna i primenjena istraživanja. Do sada je ovakav vid naučne aktivnosti rezultirao popisom brojnih novih vrsta za našu zemlju i opisom novih taksona za nauku.
Drugi pravac naučnih istraživanja obuhvata monitoring i primenu savremenih metoda detekcije štetnih organizama, proučavanje ekologije i životnog ciklusa ekonomski značajnih vrsta štetnih insekata, grinja, nematoda, puževa i glodara ratarskih i povrtarskih biljaka, voćaka i vinove loze, povrća i cveća u zaštićenom prostoru i dekorativnih biljaka u urbanoj sredini, dijagnostiku i kontrolu ekonomski štetnih organizama, kao i proučavanje invazivnih vrsta organizama i njihovog statusa u našoj zemlji.
Treći pravac istraživanja je u oblasti biološke kontrole i usmeren je na pručavanje parazitoida i predatora najznačajnijih štetnih organizama i njihove efikasnosti u regulaciji brojnosti štetočina, i na proučavanje insekata i grinja kao potencijalnih agenasa biološkog suzbijanja korova.
U pogledu stručne aktivnosti, saradnici katedre su angažovani u: 1) vršenju zdravstvenih pregleda zemljišta, useva i objekata, semena, rasada i sadnog materijala, na prisustvo štetnih organizama; 2) suzbijanja komaraca, krpelja i puževa golaća; 3) uzgoju jestivih puževa; 4) uslugama radnim organizacijama i pojedincima u vezi identifikacije štetnih organizama, simptoma oštećenja i preporuka mera suzbijanja.Osoblje

redovni profesor
Radoslava Spasić redovni profesor
Olivera Petrović-Obradović redovni profesor
Radmila Petanović redovni profesor

vanredni profesor
Bojan Stojnić vanredni profesor
Milan Radivojević vanredni profesor
Draga Graora vanredni profesor

docent
Biljana Vidović docent
Anđa Radonjić docent
Dušanka Jerinić-Prodanović docent

asistent
Nikola Grujić asistent

stručni saradnik
Dragica Smiljanić stručni saradnik

tehnički saradnik
Srboljub Čkrkić tehnički saradnik
Ivan Arsenijević tehnički saradnik