pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka

Institut
Zemljište i melioracije

Šef katedre
Vlado Ličina

Sekretar
Ljiljana Prokić

Katedru čini 10 zaposlenih, od toga 6 doktora nauka,  2 stručna saradnika, 1 tehničar i 1 laborant.Istorijat

Katedra za Agrohemiju i Fiziologiju biljaka spada u najstarije Katedre na Fakultetu. Od osnivanja Poljoprivrednog Faukulteta (1920. god.) njene aktivnosti su se odvijale u okviru dva Instituta: Instituta za anatomiju, histologiju i fiziologiju bilja i biljnu patrologiju sa botaničkom baštom i šumarskim vrtom i Instituta za agrikulturnu hemiju sa oglednim poljem i specijalnim zavodom za hemijsku poljoprivredu i šumarsku tehnologiju. U periodu posle Drugog svetskog rata Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka je formirana kao posebna organizaciona jedinica i to prvo u okviru Zavoda za agrohemiju, a potom u okviru Instituta za zemljište.
Prvom uredbom Poljoprivrednog fakulteta od 19. 05. 1920 god. bilo je predviđeno da N. Vasiljev kao redovni profesor na Poljoprivrednom odseku održava nastavu iz predmeta Agrikulturna hemija (plodnost zemljišta i đubrenje). Takođe, 1939 godine je uveden i predmet Ishrana biljaka, a Statutom iz 1956 godine na Odseku za ratarstvo i Odseku za voćarstvo-vinogradarstvo je uvedena nastava iz predmeta Agrohemija sa fiziologijom biljaka, kao i nastava iz Agrohemije na Odseku za stočarstvo. Fiziologija biljaka je 1961 godine ustanovljena kao poseban predmet, a kasnije i Fertilizacija kao i Hemija zemljišta i voda. Predmet Agrikulturna hemija predaje se studentima Agroekonomskog odseka od njegovog osnivanja 1963. godine.Nastava

Nastavna aktivnost na Katedri za agrohemiju i fiziologiju biljka se odvija u okviru osnovnih, diplomskih i doktorskim studija. Na osnovnim studijama se održava nastava iz predmeta: Agrikulturna hemija, Fiziologija biljaka, Agrohemija, Pedologija sa agrohemijom, Fertilizacija, Hemija zemljišta, Hemija voda i Zagađivači zemljišta i voda. Nastava na diplomskim studijama se odvija iz predmeta: Mineralna ishrana, Đubriva, Đubrenje voćarskih, vinogradarskih i hortikulturnih biljaka, Đubrenje ratarskih i povrtarskih biljaka, Degradacija poljoprivrednih zemljišta, Ekološki inženjering poljoprivrednih zemljišta i Hemija zemljišta II. Na doktorskim studijama je zastupljena nastava iz predmeta: Fiziologija semena, Metode istraživanja u biohemiji i fiziologiji biljaka, Fiziologija stresa biljaka, Ekofiziologija voćaka, Fiziologija vinove loze, Fiziološke osnove ishrane biljaka, Citološke, biohemijske i fiziološke osnove rastenja biljaka, Molekularne osnove fiziologije biljaka, Fiziologija rastenja, razvića i produktivnosti biljaka, Mineralna ishrana biljaka, Metode istraživanja u melioracijama, Đubriva i đubrenje, Hemija zemljišta, Metode istraživanja u melioracijama, Hidrohemija, Zagađivanje i zaštita voda od zagađivanja.Istraživanje

Nastavnici i saradnici Katedre za Agrohemiju i Fiziologiju biljaka učestvuju ili su učestvovali na brojnim na nacionalnim projektima koje finansira Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije kao i na međunarodnim projektima. Na Katedri su zastupljene 3 naučne oblasti: Agrikulturna hemija, Agrohemija i Fiziologija gajenih biljaka.
Naučna delatnost u okviru Agrikulturne hemije i Agrohemije ogleda se u istraživanjima koja se odnose na: agrohemijsku plodnost zemljišta, hemiju makroelemenata i mikroelemenata u zemljištu, ishranu i đubrenje voćarsko-vinogradarskih, ratarskih i ovrtarskih kultura, remedijaciju, revitalizaciju i rekultivaciju zemljišta, metode za utvrđivanje biljkama pristupačnog azota, ispitivanje kvaliteta voda za navodnjavanje i gajenje riba, distribuciju teških metala u sistemu voda za navodnjavanje-zemljište-gajene biljke. Laboratorija Katedre je preporučena od strane Ministarstva poljoprivrede za analize kvaliteta mineralnih i organskih đubriva. Istraživanja u okviru Fiziologije gajenih biljaka obuhvataju sledeće oblasti: fiziologija stresa, rastenje i razviće biljaka, vodni režim biljaka i metode deficita navodnjavanja. Ona se odvijaju u okviru većeg broja nacionalnih i međunarodnih projekata (3 EU FP6, 1 bilateralna saradnja sa Francuskom i saradnja sa Akademijom nauka Ujedinjenog Kraljevstva).Osoblje

redovni profesor
Vlado Ličina redovni profesor
Mirjana Kresović redovni profesor
Zorica Jovanović redovni profesor

vanredni profesor
Branka Žarković vanredni profesor
Ljiljana Prokić vanredni profesor
Svetlana Antić Mladenović vanredni profesor

stručni saradnik
Nebojša Vukelić stručni saradnik
Slaviša Đorđević stručni saradnik

tehnički saradnik
Ljubinka Kovačević tehnički saradnik

redovni profesor (angažovani profesor)
Radmila Stikić redovni profesor (angažovani profesor)

laborant
Nada Jeremić laborant