pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja

Institut
Zootehnika

Šef katedre
Predrag Perišić

Sekretar
Radomir Savić

Katedru čine 18 zaposlenih, od toga 14 doktora nauka i 4 tehnička saradnika.Istorijat

Formiranje Odseka za stočarstvo datira iz 1956. godine. Osnovne nastavno-naučne jedinice bile su Katedre i Zavod za stočarstvo ih je imao pet: Katedra za fiziologiju domaćih životinja, Katedra za genetiku i oplemenjivanje domaćih životinja, Katedra za posebno stočarstvo, Katedra za zoohigijenu sa veterinarstvom i Katedra za ishranu domaćih životinja.

Od 1973. godine na fakultetu je formirano osam osnovnih organizacija udruženog rada. OOUR Institut za stočarstvo imao je u svom sastavu tada tri katedre: Katedra za biologiju i oplemenjivanje domaćih životinja; Katedra za odgajivanje i zdravstvenu zaštitu domaćih životinaj i Katedra za fiziologiju i ishranu domaćih životinja.

Posle donošenja Zakona o Univerzitetu (2005. godine), Statuta Univerziteta u Beogradu i Statuta Fakulteta promenjen je naziv Instituta za stočarstvo u Institut za zootehniku, sa tri katedre: Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjvianej domaćih i gajenih životinja; Katedra za ishranu domaćih i gajenih životinja i Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja.Nastava

Nastavnici i saradnici Katedre za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja učestvuju na sledećim studijskim programima:

 1. Osnovne akademske studije - Zootehnika
 2. Diplomske akademske studije (master – Zootehnika)
 3. Specijalističke akademske studije – studijski program Zootehnika
 4. Doktorske studije. Studijski program: Poljoprivredne nauke – zajednička osnova
  i modul – Zootehnika.


Nastava na osnovnim akademskim studijama odvija se iz predmeta: Zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja; Lovna privreda; Organsko stočarstvo; Etologija domaćih i gajenih životinja; Kinologija i felinologija: Gajenje ukrasnih vodenih biljaka, bezkičmenjaka i riba; Pčelarstvo; Ribarstvo; Animalni genetički resursi, Ribolov i gazdovanje ribolovnim vodama; Tehničko tehnološka rešenja pri izgradnji i opremanju objekata u akvakulturi; Govedarstvo, Svinjarstvo, Živinarstvo; Zoohigijena; Zakoni i propisi u zootehnici; Gajenje prepelica i nojeva; Poremećaj u reprodukciji životinja; Ovčarstvo i kozarstvo; Konjarstvo, Proizvodnja i poznavanje mleka; Biosigurnost na farmama.

Nastava na dipolomsiim (master) studijama – Zootehnika izvodi se iz predmeta: Ishrana medonosne pčele; Selekcija divljači; Reprodukcija riba i drugih vodenih organizama; Selekcija i oplemenjivanje medonosne pčele; Tehnologija govedarske proizvdonje; Tehnologija svinjarske proizvodnje; Tehnologija ovčarske i kozarske proizvodnje; Gajenje konja; Tehnologija živinarske proizvodnje; Planiranje i organizacija u lovnom gazdovanju; Tehnologija proizvodnje u akvakulturu; Tehnologija pčelarske proizvodnje; Zdravstvena zaštita divljači; Zdravstvena zaštita riba i drugih vodenih ogranizama; Preventiva i sanacija u pčelarstvu; Programi preventive bolesti životinja; Ponašanje i dobrobit domaćih i gajenih životinja.

Specijalističke akademske studije – Studijski program Zootehnika. Selekcija i oplemenjivanje svinja; Selekcija divljači u intenzivnim uslovima gazdovanja; Reprodukcija riba; Reprodukcija i odgajivanje goveda; Reprodukcija i odgajivanje svinja; Reprodukcija i odgajivanje živine; Reprodukcija i odgajivanje konja; Gajenje i zaštita divljači; Gajenje riba.

Doktorske studije - Studijski program: Poljoprivredne nauke Modul – Zootehnika: Formiranje uzoraka i analiza podataka u zootehnici; Metode istraživanja u zootehnici; Stres domaćih životinja; Odgajivanje domaćih i gajenih životinja; Ponašanje i dobrobit životinja; Tehnologija gajenja u akvakulturi; Reprodukcija domaćih i gajenih životinja; Proizvodni sistemi u akvakulturi; Farmsko gajenje divljači; Zooprofilaksa i zdravstvena zaštita divljači; Biosigurnost u animalnoj proizvodnji; Procene pripodne vrednosti domaćih i gajenih životinja; Monitoring sistema u akvakulturi i zaštita recipijenata; Prerada riba i Naseljavanje divljači.

U okviru Katedre postoji 6 užih naučnih oblasti:

 1. Reprodukcija i odgajivanje domaćih i gajenih životinja
 2. Tehnologija proizvodnje domaćih i gajenih životinja
 3. Higijena i dobrobit domaćih i gajenih životinja
 4. Lovna privreda
 5. Ribarstvo
 6. Pčelarstvo


Istraživanje

Nastavnici i saradnici učestvuju na nacionalnim projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republiek Srbije, kao i Međunarodnim projektima.

Naučna delatnost Katedre za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja
Na ovoj Katedri izvode se istraživanja vezana za tehnologiju proizvodnje po svim granama stočarstva. Ispituje se uticaj različitih genetskih i paragenetskih parametara na proizvodne karakteristike svih vrsta i kategorija domaćih životinja. Delatnost ove Katedre usmeren je i na gazdovanje ribnjacima, lovištima, kao i na proizvodnju meda. Tehnologijom gajenja goveda bavi se prof. dr Predrag Perišić, a problematikom ovčarske proizvodnje bavi se prof. dr Cvijan Mekić. Živinarska proizvodnja i konjarstvo je u domenu aktivnosti prof. dr Sretena Mitrovića i prof. dr Vladana Đermanovića, dok se tehnologijom gajenja svinja bave prof. dr Milica Petrović i doc. dr Radomir Savić. Tehnologijom proizvodnje i prerade mleka bavi se prof. dr Predrag Perišić. Vođenje tehnologije proizvodnje na ribnjacima u domenu je aktivnosti prof. dr Zorana Markovića i doc. dr Marka Stankovića. Gazdovanje populacijama divljači u otvorenim i ograđenim lovištima je predmet istraživanja prof. dr Zorana Popovića, dok se prof. dr Mića Mladenović i prof. dr Nebojša Nedić bave problematikom gajenja pčela i proizvodnje meda. Zoohigijena i Zdravstvena zaštita domaćih životinja predmet je izučavanja prof. dr Slavča Hristova, doc. dr Branislava Stankovića i doc. dr Renate Relić.

Pored navedenih nastavno-naučnih aktivnosti Katedra pruža i sve stručne usluge iz oblasti stočarske proizvodnje (izrada idejnih rešenja, tehnoloških projekata i projektne dokumentacije za izgradnju stočarskih farmi, mlekarskih objekata i ribnjaka; izrada Lovnih osnova i Godišnjih planova gazdovanja za lovišta; ispitivanje zoohigijenskih uslova i zdravstvena zaštita domaćih životinja), elaborata za vođenje matične evidencije i kontrole proizvodnih sposobnosti domaćih životinja.Osoblje

redovni profesor
Zoran Popović redovni profesor
Milica Petrović redovni profesor
Mića Mladenović redovni profesor
Sreten Mitrović redovni profesor
Cvijan Mekić redovni profesor
Zoran Marković redovni profesor
Slavča Hristov redovni profesor

vanredni profesor
Branislav Stanković vanredni profesor
Renata Relić vanredni profesor
Predrag Perišić vanredni profesor
Nebojša Nedić vanredni profesor
Vladan Đermanović vanredni profesor

docent
Marko Stanković docent
Radomir Savić docent

tehnički saradnik
Olga Zarić tehnički saradnik
Vladimir Trenić tehnički saradnik
Ljubica Todorić tehnički saradnik
Zorica Radović tehnički saradnik