pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za agrobotaniku

Institut
Ratarstvo i povrtarstvo

Šef katedre
Zora Stevanović Dajić

Sekretar
Ilinka Pećinar

Katedra za Agrobotaniku se oduvek nalazila u okviru Instituta za Ratarstvo, u početku kao Zavod za botaniku, a kao zasebna katedra od 1989. godine. Pod nazivom Agrobotanika postoji od 2008. godine.Nastava

Nastava se na Katedri izvodi na osnovnim akademskim studijama (predmeti Poljoprivredna botanika, Osnovi poljoprvredne botanike i Sistematika cvetnica), master studijama (Primenjena ekofiziologija, Biodiverzitet i prirodni biljni resursi, Bioindikacija zemljišta i staništa) i doktorskim studijama (Citologija i histologija biljaka, Nauka o vegetaciji, Anatomija gajenih biljaka, Etnobotanika, Evaluacija prirodnih i agroekosisteama, Ekofiziologija voćaka, Anatomija infestiranih biljaka i Anatomija korovskih biljaka) na odsecima: Fitomedicina, Voćarstvo i vinogradarstvo, Hortikultura, Ratarstvo i povrtarstvo i Melioracije zemljišta. Na Katedri se primenjuju, pored klasičnih oblika nastave: predavanja i vežbi i najsavremenije metode aktivnog učenja/nastave: interaktivna nastava i elektronsko učenje. Svi nastavnici i asistenti na katedri su završili kurs aktivne nastave/učenja (AUN) koji su držali eksperti za aktivno učenje sa Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Katedra se takođe bavi svim aspektima unapređenja nastave i učesnik je u 2 Tempus i 3 WUS projekta.Istraživanje

Katedra za Agrobotaniku bavi se svestranim proučavanjem biljaka. Jedan pravac naučnih istraživanja obuhvata florističko-fitocenološka istraživanja, koja se u najvećoj meri odnose na floru i vegetaciju prirodnih travnjaka Srbije. Drugi pravac naučnih istraživanja obuhvata ekofiziološka istraživanja posebno vodnog režima i otpornisti gajenih biljaka na sušu. Pored dugogodišnjih istraživanja ekofizioloških osnova otprnosti prema suši kod kukuruza i pšenice, poslednjih godina su ova proučavanja vezana za paradajz. Treći pravac istraživanja je u oblasti anatomije biljaka koja podrazumeva: funkcionalnu anatomiju vegetativnih i reproduktivnih organa gajenih biljaka, uticaj biotičkih i abiotičkih faktora stresa na anatomske promene gajenih, začinskih, lekovitih, medonosnih i korovskih biljaka, funkcionalnu anatomiju vaskularnih elemenata, citološka i histološka proučavanja plodova paradajza, anatomija epidermalnih struktura (trihoma, žlezda...), anatomija nektarija i analize polenovog zrna. Članovi katedre su učesnici nacionalnih (ministarstava nauke i poljoprivrede) i međunarodnih (evropskih OP 6: WATERWEB i CROPWAT) naučnih projekata.Osoblje

redovni profesor
Zora Stevanović Dajić redovni profesor

vanredni profesor
Dragana Rančić vanredni profesor
Marina Mačukanović-Jocić vanredni profesor

docent
Ivan Šoštarić docent
Ilinka Pećinar docent

asistent
Svetlana Aćić asistent

stručni saradnik
Radenko Radošević stručni saradnik

tehnički saradnik
Maja Terzić tehnički saradnik

redovni profesor (angažovani profesor)
Sofija Pekić-Quarrie redovni profesor (angažovani profesor)