Вест

Упис кaндидaтa сa других фaкултетa - II рок

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ НА НЕКОМ ОД ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

Кандидати који су у другом конкурсном року положили пријемни испит на неком од факултета искључиво Универзитета у Београду из једног од предмета предвиђених за упис на Пољопривредни факултет (Биологија, Хемија, Физика, Математика, Социологија), а желе да упишу Пољопривредни факултет у другом уписном року попуњавају електронску пријаву за упис (/files/upis/2021/II rok/Prijavni list za kandidate koji su polagali prijemni na drugom fakultetu-1.docx). Електронска пријава попуњава се од 13.09.2021. године. Попуњену пријаву потребно је доставити електронским путем на адресу upis.polj@agrif.bg.ac.rs . Подаци из обрасца нису доступни јавности.

Пријавни лист, потврду о положеном пријемном испиту и документа, кандидати могу да предају дана 15.09.2021. године од 09.00 до 11.00 часова, а затим, истога дана, у времену од 11.30 до 12.30 часова и да се упишу на студијски програм (слободна места), тако што ће се накнадно направити листа према укупном броју бодова. Предност при избору студијског програма, имају кандидати са већим бројем бодова.

 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 

- Електронски попуњен и одштампан пријавни лист;

- Оригинална диплома и сведочанства свих разреда средње школе (на увид);

- Oверенe фотокопије дипломе и сведочанстава свих разреда средње школе;

- Признаница о уплати 2.900 динара за пријаву на Конкурс.

 

Уплата за пријаву на Конкурс врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број: 840-1872666-79 позив на број 97 95-01.

Кандидат потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила Конкурса.

 

Д О К У М Е Н Т А   ЗА   у п и С

  • лектронски попуњен и одштампан образац ШВ20;

Образац ШВ20  се налази на адреси: www.sv20.agrif.bg.ac.rs и по попуњавању обрасца сервис генерише pdf документ који одмах може да се штампа. Подаци из обрасца нису доступни јавности;

  • Извод из матичне књиге рођених (препоручује се, а обавезно је за стране држављане);
  • ндекс (добија се на Факултету), попуњен читко, штампаним словима;
  • исте фотографије величине 4,5 x 3,5 cm, не старије од годину дана;
  • Доказ о уплати =5.200,00 динара за трошкове уписа;
  • Доказ о уплати школарине (важи само за самофинансирајуће студенте);
  • Доказ о уплати 100,00 динара за КАРИЕР центар (Центар за развој каријере плаћају сви студенти).

 

Уплата за упис у прву годину студија врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:  840-1872666-79 позив на број 97   83-05

 

Уплата за КАРИЕР центар врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број

840-1872666-79   позив на број    97   05-31

 

Годишња школарина за самофинансирајуће студенте износи =90.000,00 динара.

        Школарина може да се плати у пет једнаких рата.

Прва рата у минималном износу од =18.000,00 динара се уплаћује приликом уписа, а остале рате у складу са Уговором о студирању.

      Школарина за стране држављане износи =2.200,00 €. Уплаћује се цела сума у динарској противвредности.

 

Уплата ПРВЕ РАТЕ за школарину (за самофинансирајуће студенте) врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број: 

840-1872666-79 позив на број 97   05-31