Јавна набавка

НВВ-18/2017 набавка намештаја за 6 амфитеатaрa