Конкурс

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

расписује конкурс за избор у звањe и заснивање радног односа

 

Одлука Изборног већа донета 27.09.2018., а конкурс је објављен у листу „Послови“, број: 799 од 17.10.2018. године