Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Пољопривредна ботаника

Област истраживања

БиодиверзитетБиљни ресурсиФитоценолгијаТолеранција на стрес соли Морфо-анатомија, екологија и фитохемија лековитог и ароматичног биљаБиљни генетички ресурси, посебно лековитог и ароматичног биљаБиоиндикацијаФлора и вегетација природних травњакаФиторемедијација

Репрезентативне референце

1. Dajić Stevanović, Z., Pljevljakušić, D. 2015. Challenges and decision making in cultivation of medicinal and aromatic plants. In: Medicinal and Aromatic Plants of the World (ed. A. Mathe). Springer, in press.

 

2. Dajić Stevanović, Z., Petrović, M., Aćić, S. 2014. Ethnobotanical knowledge and traditional use of plants in Serbia in relation to sustainable rural development. In: Ethnobotany and Biocultural Diversities in the Balkans (ed. A. Pieroni and C. L. Quave), pp. 229-253. Springer

 

3. Dajić, Z. (2006): Salt stress - salinity and tolerance mechanisms in plants. In: Physiology and molecular biology of stress tolerance in plants (eds. K.V. Madhava Rao, A.S. Raghavendra and K. J. Reddy). Springer, pp. 41-99.

 

4. Dogan, Y, Nedelcheva, A., Łuczaj, L., Drăgulescu, C., Stefkov, G., Maglajlić, A., Ferrier, J., Napp, N., Hajdari, A., Mustafa, B., Dajić-Stevanović, Z., Pieroni A. 2015. Of the importance of a leaf: the ethnobotany of sarma in Turkey and the Balkans. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 11: 2-15.

 

5. Šilc, U., Aćić, S., Škvorc, Ž., Krstonošić, D., Franjić, J., Dajić Stevanović, Z . 2014. Grassland vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in NW Balkan Peninsula. Applied Vegetation Science 17: 591-603.

 

6. Aćić, S., Šilc, U., Jovanović, S., Kabaš, E., Vukojičić, S., Dajić Stevanović, Z.. 2014. Nomenclatural revision of dry grassland syntaxa of the Central Balkan (Nomenklatorische Revision der Trockenrasen-Syntaxa des zentralen Balkans). Tuexenia 34: 355–390.

 

7. Stankovic, M., Petrovic, M., Godjevac, D, Dajic Stevanovic Z. 2015. Screening inland halophytes from the central Balkan for its antioxidant activity in relation to total phenolic compounds and flavonoids. Are there any prospective medicinal plants? Journal of Arid Environments 120: 26-32.

 

8. Pljevljakusic, D., Jankovic, T., Jelacic, S., Novakovic, M., Menkovic, N., Beatovic, D., Dajic-Stevanovic, Z. 2014. Morphological and chemical characterization of Arnica montana L. under different cultivation models, Industrial Crops and Products 52: 233-244.

 

9. Nedić, N., Mačukanović-Jocić, M., Rančić, D., Rørslett, B., Šoštarić, I., Dajić Stevanović, Z., Mladenović, M. (2013). Melliferous potential of Brassica napus L. subsp. napus (Cruciferae). Arthropod-Plant Interactions, 7:323–333.

 

10. Pljevljakušić, D, Rančić, D., Ristić, M., Vujisić, Lj., Radanović, D, Dajić-Stevanović, Z. 2012: Rhizome and root yield of the cultivated Arnica montana L., chemical composition and histochemical localization of essential oil. Industrial Crops and Products 39: 177– 189.

 

11. Šilc, U., Vrbničanin, S., Božić, D., Čarni, A., Dajić Stevanović, Z. 2012. Alien plant species and factors of invasiveness of anthropogenic vegetation in the Northwestern Balkans – a phytosociological approach. Cent. Eur. J. Biol.: 7(4): 720-730.

 

12. Dite, D., Hrivnak, R., Meleckova, Z., Elias, P., Dajic Stevanovic, Z. 2012. Beckmannia eruciformis vegetation in Pannonian basis (Central and Southeastern Europe. PHYTON (Horn, Austria) 52 (2): 177-194.

 

13. Jug-Duraković M., Ristić, M., Pljevljakušić D., Dajić Stevanović, Z., Liber, Z., Hančević, K., Radić, T., Šatović, Z. 2012: High Diversity of Indigenous Populations of Dalmatian Sage (Salvia officinalis L.) in Essential-Oil Composition. Chemistry & Biodiversity 9 (10): 2309-2323.

 

14. Sostaric, I., Liber, Z., Grdisa, M., Marin, P.D., Dajic Stevanovic, Z., Satovic, Z. 2012. Genetic diversity and relationships among species of the genus Thymus L. (section Serpyllum). Flora 207 (9): 654-661.

 

15. A. Ibraliu, Mi, X., Ristic, M., Dajic Stevanovic, Z., Shehu, J. (2011). Analysis of essential oils of three wild medicinal plants in Albania. Journal of Medicinal Plants Research 5: 58-62

 

Текући пројекти

2011-2014 Морфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана, са циљем његове одрживе производње- 31089;

2011-2014 Побољшање генетичког потенцијала и технологија производње крмног биља у функцији одрживог развоја сточарства , број 31057.

2013-2016 "ADVANCING RESEARCH IN AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCES AT FACULTY OF AGRICULTURE, UNIVERSITY OF BELGRADE-AREA ” Project No 316004Establishment of a European Red List of Habitats, ENV.B.3/SER/2013/0025

2017-2018, Применa инфрaцрвене и Рaмaнове спектроскопије у циљу идентификaције и локaлизaције рaзличитих биоaктивних супстaнци у лековитом и aромaтичном биљу Application of infrared (IR) and Raman spectroscopy
for identification and localization of various bioactive substances in various medical and aromatic plants, bilateral collaboration between Serbia nad Germany, DAAD

Стручна усавршавања

1997: School for Biological Sciences, University of Sussex, Brighton, UK, Salinity Research Laboratory, UK.1998: John Innes Centre, Norwich, UK2001, DAAD Grant. University of Hohenheim, Germany.

Други релевантни подаци

Проф. др Зора Дајић Стевановић објавила је више од 130 научних радова у међународним и домаћим часописима са рецензијом, у зборницима радова са међународних и домаћих скупова, један уџбеник, два практикума; коаутор је три националне монографије и 15 поглавља у монографијама, од чега је једно самостално поглавље у међународној монографији (Springer). Била је национални консултант у два пројекта финансирана од Светске банке. Учествовала је у реализацији четири међународна и петнаест домаћих пројеката, финансираних од стране Министарства за науку и технолошки развој, Министраства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије. Била је ментор две докторске дисертације, а сада руководи израдом три докторске дисертације. Председник је Друштва за лековито и ароматично биље земаља југоисточне Европе (AMAPSEEC). Рецензент је радова у међународним часописима и пројеката Словачке Академије Наука. Члан је уређивачког одбора међународног научног часописа Medicinal Plant Research и националног часописа Лековите Сировине. Проф. Дајић Стевановић је национални координатор у Европском Кооперативном Програму за биљне генетичке ресурсе (ECP/GR), радна група за лековито и ароматично биље, национални и регионални координатор Радне групе за лековито и ароматично биље у Регионалној мрежи за биљне генетичке ресурсе земаља југоисточне Европе (SEEDnet) и национални координатор за све биљне генетичке ресурсе у истој мрежи (SEEDnet). Стални је сарадник Завода за заштиту природе и члан је Савета Министарства животне средине и просторног планирања Р. Србије. Председник две међународне научне конференције и члан научног одбора преко 10 међународних научних скупова. Члан уређивачког одбора у 4 међународна и 3 национална научна часописа. Проф. Дајић Стевановић је од 2010- 2012 Члан Управног одбора Института за кукуруз, Земун Поље, од 2012. године Члан Савета Универзитета у природи, од 2013 председник Комисије за међународну сарадњу Пољопривредног Факултета.