Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Статистика

Област истраживања

Научна активност др Радојке О. Малетић огледа се у области статистичке теорије, као и у области примене статистичких метода у биотехници, агроекономији и медицини:- Методи мултиваријационе анализе (кластер анализа, дискриминациона анализа, факторска анализа)- Регресиона и корелациона анализа - Анализа производних функција- Статистичка контрола квалитета- Математички модели факторијалних експеримената- Методи моделирања система у производњи хране

Репрезентативне референце

 1. Малетић Радојка (2000): Априорне методе класификација општина у Србији. Монографија, Задужбина Андрејевић, Београд.
 2. Малетић Радојка (2005): Статистика, уџбеник. Издаје Пољопривредни факултет, Београд.
 3. Малетић Радојка (2008): Статистичка контрола квалитета, уџбеник. Издаје Пољопривредни факултет, Београд
 4. Rakić S., Povrenović D., Tešević V., Simić M and Maletić R. (2006): Oak acorn, polyphenols and antidioxidant activity in functinal food. Journal of Food Engineering. Vol. 74/3, pp.416-423. Published by Elsevier Science Ltd, Oxford, England.
 5. Živković B., Migdal W., Petrović M., Radović Č., Kosovac O., Fabjan M., Josipović S., Maletić R. (2006): The effect of introduction of some additives in diets for fattening pigs on slaughter results and meat quality. Animal Science (an international journal of fundamental and applied research), Official journal of the British Society of Animal Science, BSAS, p.p.166-167. Vol. 1, Rad po pozivu
 6. Peruničić-Peković G., Rasić Z., Maletić R, Plješa S., Sobajić S., Ristić – Medić D. (2007): Effect of n-3 fatty acids on nutritional status and inflammatory markers in hemodialysis patients. Nephrology, Vol. 12, p.1-8, Sess: 23
 7. Simić Milena, Dolijanović Željko, Maletić Radojka, Filipović Milomir, Grčić Nikola (2009): The genotype role in maize competitive ability. Genetika, Vol. 41, No 1, str. 59-67. UDC: 575:633.15
 8. Perunicic-Pekovic Gordana, Rasic-Milutinovic Zorica, Maletić Radojka, Sobajic Sladjana and Djuricic Ivana (2009): Protein-Energy Wasting, Chronic Inflammation and PUFAS: Metabolic and Cardiovascular Risk in ESRD. International monografia Fish Consumption and Health-Food and Beverage Consumption and Health Series, p. 93-104, Published by Nova Science, Inc. New York .
 9. Simić A., Vucković S., Maletić Radojka, Sokolović D., Đorđević N. (2009): Impact of Seeding Rate and Interrow Spacing on Italian Ryegrass for Seed in the First Harvest Year. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. Vol. 33, Issue 5, p. 425-433.
 10. Малетић Р., Јанковић-Шоја С., Поповић Б. (2009): Сигмоид модели за дефинисање криве раста плода у воћарству. XXXVI Симпозијум о операционим истраживањима, одржан у Ивањици од 22-25. септембра 2009 год. Организатор Математички институт САНУ, Зборник радова SYM-OP-IS -2009, стр. 467-470.
 11. Milivojćević Jasminka, Maksimović Jasminka., Nikolić D., Bogdanović J., Maletić Radojka and Milatović D. (2011): Chemical and antioxidant properties of cultivated and wild fragaria and rubus berries. Journal of Food Quality, Vol. 34, Issue 1. doi:10.1111/j.1745-4557.2010.00360.x
 12. Glamočlija Dj., Janković Snežana, Rakić S., Maletić Radojka, Ikanović Jela, Lakić Ž,. (2011): Effects of nitrogen and harvesting time on chemical composition of biomass of Sudanese grass, fodder sorghum and their hybrid. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. Vol. 36, Issue 2, ISSN: 1300-011x doi: 10.3906/tar-0911-58
 13. Maletić Radojka, Krivokapić Mirjana, Maletić Z. (2010): AMMI model in the function of genitype quality stability in spatial surrounding (AMMI model u funkciji stabilnosti kvaliteta genotipova u datom okruženju). Proceedings ''Dependability and Quality Management ICDQM-1010'', pp. 68-73. Rad saopšten na ICDQM-2010, 13th DQM International Conference 'Dependability and Quality Management ICDQM-1010. / 1. Međunarodnoj konferenciji "Life Cycle Engineering and Management", Beograd, 29-30 Jun 2010. Izdavački centar DQM, istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću-DQM, Čačak, Srbija UDC zbornika: 658.56, ISSN:1451-4966 wwww.dqmcenter.com

Текући пројекти

Рурално тржиште рада и рурална економија Србије – диверзификација дохотка и смањење руралног сиромаштва. Руководилац пројекта проф. др Наталија Богданов. Пројекат Министарства за науку, технологију и развој, Републике Србије, Ев. бр.179028.

Други релевантни подаци

Проф. др Радојка Малетић изводи наставу на основним академским студијама из предмета Статистика на Агрономском факултету у Чачку. Од 2007 године учествује у реализацији наставе на специјалистичким МБА студијама у Агро-бизнису у оквиру модула Операционих истраживања на Пољопривредном факултету у Земуну. Објавила је око 200 научних радова у часописима са рецензијом, у зборницима радова на домаћим и међународним скуповима, осам радова у часописима на SCI листи, два уђбеника као аутор и једну збирку задатака за студенте основних студија као коаутор (три издања), једна самостална монографија и поглавља у три монографије. Учествовала је у изради Статистичког календара Србије за 2008 годину, који издаје Републички завод за статистику Републике Србије. Учествовла је у реализацији два међународна и пет домаћих пројеката које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Била је члан бројних комисија на факултету, а тренутно је члан Комисије за вредновање рада професора и сарадника и члан Одбора за издавачку делатност на Пољопривредном факултету у Земуну.