Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Статистика

Област истраживања

Научна активност др Радојке О. Малетић огледа се у области статистичке теорије, као и у области примене статистичких метода у биотехници, агроекономији и медицини:- Методи мултиваријационе анализе (кластер анализа, дискриминациона анализа, факторска анализа)- Регресиона и корелациона анализа - Анализа производних функција- Статистичка контрола квалитета- Математички модели факторијалних експеримената- Методи моделирања система у производњи хране

Репрезентативне референце

  1. Ljiljana Samolovac, Sllavča Hristov, Branislav Stanković, Radojka Maletić, Renata Relić, Zvonko Zlatanović(2019): Influence of rearing conditions and birth season on welfare of calves in first month of life. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Turk J Vet AnimSci , 43(1), p.102-109. DOI: 10.3906/vet-1710-80 ISSN: 1300-0128
  2. Blaženka Popović , Svjetlana Janković Šoja*, Tamara Paunović, Radojka Maletić  (2019): Evaluation of Sustainable Development Management in EU Countries. Sustainability, 11(24), 7140; doi:10.3390/su11247140
  3. Bojana Stanimirović, Jelena Popović Djordjević, Boris Pejin, Radojka Maletić, Dragan Vujović, Petar Raičević, Živoslav Tešić (2018). Impact of clonal selection on Cabernet Franc Grape and wine elemental profiles. Scientia Horticulturae, 237, 74-80.    https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.03.043  journal homepage: www.elsevier.com/locate/scihorti
  4. Bojana Stanimirovic, Dragan Vujovic, Boris Pejin, Jelena Popovic Djordjevic, Radojka Maletic, Petar Raicevic & Zivoslav Tesic (2018).A contribution to the elemental profile of the leaf samples of newly developed Cabernet Franc varieties,Natural Product Research. 33(8), p.1209-1213.   DOI: 10.1080/14786419.2018.1457671
  5. Vujović Dragan, Maletić Radojka, Popović-Đorđević Jelena, Pejin Boris and Ristić Renata (2017): Viticultural and chemical characteristics of muscathamburg preselected clones grown for table grapes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97 (2), p.587-594 Published online in Wiley Online Library. Online ISSN: 1097-0010 (wileyonlinelibrary.com) DOI 10.1002/jsfa.7769 
  6. Maletić Radojka, Bucalo-Jelić Dana, Popović Blaženka (2017): Upravljanje kvalitetom proizvodnog procesa šest sigma metodologijom, Agroekonomika, 46(73). str. 95-102,  Novi Sad.
  7. Maletić Radojka, Blaženka Popović (2016): Production capacity of family farms in Serbia and EU countries. Teme, br. 2, str. 807-821. UDK 631.115.11(497.11:4-672EU)
  8. Janković Šoja Svjetlana, Anokić Ana, Bucalo Jelić Dana and Maletić Radojka (2016): Ranking the EU countries according to the level of achieving the objectives of sustainable development strategy. Sustainability, 8(4); doi: 10.3390/  www.mdpi.com/journal/sustainability.
  9. Малетић Радојка (2008): Статистичка контрола квалитета, уџбеник. Издаје Пољопривредни факултет, Београд
  10. Малетић Радојка (2005): Статистика, уџбеник. Издаје Пољопривредни факултет, Београд.

 

Текући пројекти

Рурално тржиште рада и рурална економија Србије – диверзификација дохотка и смањење руралног сиромаштва. Руководилац пројекта проф. др Наталија Богданов. Пројекат Министарства за науку, технологију и развој, Републике Србије, Ев. бр.179028.

Други релевантни подаци

Проф. др Радојка Малетић изводи наставу на основним академским студијама из предмета Статистика на Агрономском факултету у Чачку. Од 2007 године учествује у реализацији наставе на специјалистичким МБА студијама у Агро-бизнису у оквиру модула Операционих истраживања на Пољопривредном факултету у Земуну. Објавила је око 200 научних радова у часописима са рецензијом, у зборницима радова на домаћим и међународним скуповима, осам радова у часописима на SCI листи, два уђбеника као аутор и једну збирку задатака за студенте основних студија као коаутор (три издања), једна самостална монографија и поглавља у три монографије. Учествовала је у изради Статистичког календара Србије за 2008 годину, који издаје Републички завод за статистику Републике Србије. Учествовла је у реализацији два међународна и пет домаћих пројеката које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Била је члан бројних комисија на факултету, а тренутно је члан Комисије за вредновање рада професора и сарадника и члан Одбора за издавачку делатност на Пољопривредном факултету у Земуну.