Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Опште сточарство и оплемењивање домаћих и гајених животиња

Област истраживања

•Одрживо унапређење система сточарске произовдње базирано на оптималном искоришћавању расположивих природних ресурса.•Одгајивачки програми за комерцијалне популације племенитих и угрожене популације аутохтоних раса домаћих животиња.•Селекција и оплемењивање говеда, са акцентом на генетско унапређење особина које се контролишу у тестовима (перформанс, прогени итд).•Селекцијски поступци и методе оплемењивања оваца и коза.•Примена добре пољопривредне / зоотехничке праксе на фармском нивоу.

Репрезентативне референце

1. Bogdanović, V., P. Perišić, R. Đedović, Z. Popović, P. Mijić, M. Baban (2010). Characteristics of dairy production traits of Balkan goats raised under “low-input” production systems. Dairy (in press).2. Perišić, P., Z. Skalicki, M. M. Petrović, V. Bogdanović, D. Ružić-Muslić (2009). Simmental cattle breed in different production systems. 9th Interantional Symposium “Modern Trends in Livestock Production”, Biotechnology in Animal Husbandry, 25 (5-6), Book 1, 315-326.3. Богдановић, В., Ђедовић, Р., Стјеља, С., Перишић, П., Петровић, М.Д., Ђурђевић, Р. (2008). Симулација генетског напретка у нуклеус запату сименталских говеда и импликације на одгајивачки програм. XVIII Иновације у сточарству, Биотехнологија у сточарству, 24 (Посебно издање), 51-59.4. Богдановић, В., Поповић, З., Перишић, П., Ђорђевић, И. (2008). Добра зоотехничка/ одгајивачка пракса на фармском нивоу као основа безбедности производње хране у ланцу „од њиве до трпезе“. XVIII Иновације у сточарству, Биотехнологија у сточарству, 24 (Посебно издање), 61-70.5. Bogdanović, V., Radica Đedović, P., Perišić, M.M., Petrović (2007). Breeding strategy in small and closed livestock populations. 2nd International Congress on Animal Husbandry, Biotechnology in Animal Husbandry, 23 (5-6, Book 1), 269-275.6. Богдановић, В., М. М. Петровић, Радица Ђедовић, П. Перишић, Р. Ђурђевић (2007). Негенетски извори варијабилности директно мерених особина код сименталских бикова у перформанс тесту: (II) Особине телесне развијености. Биотехнологија у сточарству, 22 (3-4), 19-30.7. Богдановић, В., Ђедовић Радица, Перишић, П., Петровић, М.М. (2006). Негенетски извори варијабилности директно мерених особина код сименталских бикова у перформанс тесту: (I) Особине пораста. Биотехнологија у сточарству, 22 (Посебан број), 145-155.8. Богдановић, В., Ђедовић Радица, Петровић, М.М. (2006). Контрола безбедности производње примарних сточарских производа као основа безбедности производње хране. Биотехнологија у сточарству, 22 (Посебан број), 727-736.9. Bogdanovic, V., Djedovic, R., Perisic, P. (2006). Breeding goals for autochthonous strains of sheep in Serbia. Proceedings of the 8th World Congress on Genetics Applied in Livestock Production (ISBN: 85-60088-01-6), 13-18 August, 2006, Belo Horizonte, Brasil, 01 CD ROM 32_786, 2023.10. Bogdanović, V., Radica Đedović, P. Perišić , M. M. Petrović (2005). Cattle breeding goals and programmes in Serbia. 8th International Symposium „Modern Trends in Livestock Production, Belgrade, 05-08.10.2005., Biotechnology in Animal Husbandry, 21 (5-6, Book 1), 15-21.

Текући пројекти

2010-2013: Improving Academia - Industry Links in Food Safety and Quality. 158714-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPHES (Међународни пројекат).2008-2010: Развој одрживих система сточарске производње у циљу добијања млека и меса са особинама функционалне хране. Mинистарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Пројекат бр. 20042 (Национални пројекат).2008-2010: Заштита, унапређење и искоришћавање анималних генетичких ресурса у Србији и Хрватској. Mинистарство за науку и технолошки развој Републике Србије и Министарство знаности, образовања и шпорта Републике Хрватске (Билатералан пројекат).

Стручна усавршавања

2007: Department of Animal Production, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.2002: Institute for Animal Production in the Tropics and Subtropics, University of Hohenheim, Germany.2001: DIMORFIPA, Universita’ degli Studi di Bologna, Italia.2000: Department of Animal Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.1994-95: Dipartiemento di Scienze Zootecniche, Universita’ di Padova, Italia.

Други релевантни подаци

Проф. др Владан Богдановић до сада је руководио или учествовао у реализацији 2 међународна и 7 домаћих пројеката. Поред тога, тренутно је руководилац једног билатералног пројекта, учесник у једном међународном и једном националном научно-истраживачком пројекту. Руководио је или је био члан комисија за одбрану 13 дипломских радова, 1 магистарске тезе (ментор) и 8 докторских дисертација. До сада је објавио 140 научних и стручних радова у међународним и домаћим часописима са рецензијом, у зборницима радова са међународних и домаћих скупова, један практикум за предмет «Биолошке основе сточарства» и приручник о гајењу коза на мини фармама. Као експерт учествовао је по позиву Европске комисије у евалуацији пројеката из области пољопривреде у оквиру ФП7 програма, позив «FP7-KBBE-2007-2A». У периоду од 2008-09. обављао је функцију уредничког консултанта при Европској зоотехничкој федерацији. Од 2007-08. био је члан Научно-стручног савета за сточарство при Министарству пољопривреде Републике Србије. Од 2006. до данас стални је члан оцењивачке комисије за оцену домаћих животиња (говеда) на Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду.