Особа

Списак предмета које наставник предаје

Uža naučna oblast

Opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja

Oblast istraživanja

(1) Одрживи развој и интензивирање производних система у сточарству путем оптималног коришћења локално расположивих ресурса; (2) Дефинисање одгајивачких стратегија (циљева и програма) за унапређење како комерцијалних, тако и малих, затворених и угрожених популација домаћих животиња у условима одрживе сточарске производње; (3) Генетско унапређење говеда, оваца и коза, као и унапређење система производње и одгајивачких услова на фармама; (4) Унапређење система контроле безбедности производње на фармском нивоу, односно у примарној пољопривреној/сточарској производњи, применом стандарда добре пољопривредне праксе.

 

 

Reprezentativne reference

Lazarević, M., Stanojević, D., Bogdanović, V., Pantelić, V., Maksimović, N., Marinković, M. & Mićić, N. 2018. Variability and heritability of milk traits of holstein-frisian bull dams and their progeny. Genetika 50 (1), 243-251. 2.

Čobanović, K., Kučević, D., Plavšić, M. & Bogdanović, V. 2017. Impact of non nutritional factors on milk urea concentration and its relationship with production and fertility traits in Vojvodina dairy herds. Mljekarstvo 67 (4), 267-276. 3.

Stanojević, D., Đedović, R., Bogdanović, V., Raguž, N., Popovac, M., Janković, D. & Štrbac, Lj. 2016. Evaluation of the heritability coefficinets of longevity in the population of Black and White cows in Serbia. Mljekarstvo 66(4), 322-329. 4.

Djedović, R., Bogdanović, V., Stanojević, D., Nemes, Z., Gáspárdy, A. & Cseh, S. 2016. Involuntary reduction in vigour of calves born from sexed semen. Acta Veterinaria Hungarica, 64 (2), 229–238.

 Djedović, R., Bogdanović, V., Perišić, P., Stanojević, D., Popović, J. & Brka, M. 2015. Relationship between genetic polymorphism of κ-casein and quantitative milk yield traits in cattle breeds and crossbreds in Serbia. Genetika 47 (1), 23-32.

Petrović, D. M., Bogdanović, V., Petrović, M. M., Bogosavljević-Bošković, S., Đoković, R., Đedović, R., & Rakonjac, S. 2015. Effect of non-genetic factors on standard lactation milk performancetraits in simmental cows. Annals of Animal Science 15 (1), 211-220.

Bogdanovic, V., Ðedović, R., Perišić, P., Stanojević, D., Zarić, V. & Petrović, M.D. 2014. An assessment of efficiency and prospects for the cattle sectors in Serbia. In: Cattle husbandry in Eastern Europe and China: Structure, development paths and optimization, Eds.: Abele Kuipers, Andriy Roztalnyy and Gerry Keane. EAAP Scientific Series, Volume 135, 201-211, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands.

Đedović, R., Bogdanović, V., Trifunović, G., Beskorovajni, R. & Stanojević, D. 2013. The evaluation of genetic parameters of the type of calving in the population of holstein friesian cows. Genetika, 45 (1), 41-49.

Zaric, V., Bodganovic, V., Vasiljevic, Z., Petkovic, D. & Mastilovic, J. 2012. Consumer attitudes to the animal food quality products in Serbia. In: Consumer attitudes to food quality products - Emphasis on Southern Europe, Eds.: Marija Klopcic, Abele Kuipers and Jean-Francois Hocquette. EAAP Scientific Series, Volume 133, 217-231, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands.

Bogdanović, V. 2012. Source of variation and heritability of directly measured traits in performance testing of Simmental bulls. Genetika 44 (1), 153-162.

 

 

Tekući projekti

2011-2019. (Руководилац пројекта). “Оптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека”. Пројекат је финансиран од стране Mинистарства за просвету и науку Републике Србије. Пројекат бр. ТР31086. 2016-2017. (Руководилац пројекта) “Заједничка истраживања трендова и промена у сектору фармске производње млека у Србији и Хрватској”. Билатералан пројекат финансиран од стране Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства знаности, образовања и спорта Републике Хрватске. 2012-2014. (Руководилац пројекта). “ZOONE – Zoo Technical Networking for a Sustainable Innovation in Adriatic Euroregion”. Code 124, Adriatic IPA CBC Programme 2007-2013. 2010-2013. (Руководилац пројекта и представник Универзитета у Београду у менаџерском борду пројекта). “Improving Academia - Industry Links in Food Сafety and Quality”. 158714-TEMPUС-EС-TEMPUС-JPHEС.

 

Stručna usavršavanja

2007: Department of Animal Production, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.2002: Institute for Animal Production in the Tropics and Subtropics, University of Hohenheim, Germany.2001: DIMORFIPA, Universita’ degli Studi di Bologna, Italia.2000: Department of Animal Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.1994-95: Dipartiemento di Scienze Zootecniche, Universita’ di Padova, Italia.

 

 

Drugi relevantni podaci

Проф. др Владан Богдановић више пута је био ангажован од стране Европске комисије као независни експерт-евалуатор пројеката пристиглих на отворене позиве у оквиру „Хоризонт 2020“ програма, а раније и у оквиру „Оквирног програма 7“. Као национални рецензент био је ангажован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Као експерт из области пољопривреде и сточарства био је ангажован од стране бројних међународних компанија и организација на реализацији различитих пројеката у земљи и иностранству. Проф. Богдановић је обављао и послове уредничког консултанта при Европској зоотехничкој федерацији, кровној европској организацији за сточарство. Од 2012. године ангажован је као као технички експерт од стране Акредитационог тела Србије за област органске сточарске производње и производње производа са ознаком географског порекла.