Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Механизација сточарске производње

Област истраживања

Системи држања музних крава, товне јунади, оваца, свиња и живине. Објекти и опрема за држање музних крава, товне јунади, оваца, свиња и живине.Микроклима и системи за вентилацију сточарских објеката, заштита околине. Системи за снабдевање водом и опрема за напајање животиња. Системи машинске муже Механизација производње и припреме сточне хране Механизација за исхрану домаћих животиња.Изђубравање, нега и прерада чврстог и течног стајњака на сточарским фармама.

Репрезентативне референце

1. Radivojević, D., Topisirović, G. (2000): Technical Achievementses and Demands to Milking Mchines, Journal of Scientific Agricultural Research, p.p 95 - 103.

2. Radivojević, D. (1991): Strohanwendung zur Kompostherstellung in Landwirschaftlichen Grossbetrieben, Jordbrukstekniska Instet Swedish Institute of Agricultural Engineering ULTUNA UPSALA, C.I.G.R. Jurnal Engineering JTI-rapport. p.p. 351-357.

3. Radivojević, D., Topisirović, G., Sredojević Zorica (2002): New methods of bovine solid manure tretment. Lucrari Stiintifi Zootehnie si bioteHnologi, vol XXXV, Timisoara p.p 39 – 46.

4. . G. Topisirović, D.Radivojević (2005): INFLUENCE OF VENTILATION SYSTEMS AND RELATED ENERGY CONSUMPTION ON INHALABLE AND RESPIRABLE DUST CONCENTRATIONS IN FATTENING PIGS CONFINEMENT BUILDINGS, Međunarodni časopis. «ENERGY and BUILDINGS, Izdavač je ELSEVIER.

5. Radivojević, D. (1997): Utvrđivanje parametara kompostiranja tečnog stajnjaka sa slamom pšenice, (Establishing of parameters for liquid manure composting with wheat straw), Časopis, Poljoprivredna tehnika, p.p. 1-11.

6. Radivojević D., Topisirović G (2002): Analza promena paremetara kompostiranja naturalnog tečnog stajnjaka. Jurnal “Biotehnology in animal husbandry”, INSTITUTE FOR ANIMAL HUSBANDRY, Vol.18, 5-6., p.p. 167-175,

7. Radivojević, D., Tošić, M., Topisirović, G. (1995): Einfluss der Kompostierung auf die Qualitat und Sterilizat der Endmasse, Internationale Konferenz “Rationelle Anwendung von regenerativen Energieguellen in der Landwirtschaft, in Verbidung wit dem Umweltschutz”. Ungarischer Agrarwissenschaftlicher Verein, Budapest, p.p. 170-179.

8. Radivojević, D., Tošić, M., Topisirović, G. (1999): Fertilizing efects of solid manure aerobic composting, IV Internacional Conference on Housing Engineering and environment in livestok farming 9 - 10 march in Freising - Weinstephan, Germany, p. p. 475 – 479.

9. D. Radivojević, G.Topisirović, Zorica Sredojević (2003): Effects of natural ventilation in pig fattening houses at extremely high tzemperatures, II Symposium of livestok production with international participation, University “Ciril I Methodius” Skopje.

10. D.Radivojević, G., Topisirović (2003): Trends in the Enhancement of Technical Equipment of Livestok Breeding in EU Countries, Poljoprivreda I ruralni razvoj u Evropskim integracijama, Poljoprivredni Fakultet, Zbornik radova sa međunardodnog skupa p.p. 410 – 419.

Текући пројекти

31051- Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа

Стручна усавршавања

Institut fur landtechnik Weihenstephan Freising Tehnnische Uniwersitat Munchen 1985,Bayerishe Lansanstalt fur lqandwirshaft Institut fur Tierzucht Grub 1989, 1998.

Други релевантни подаци

Објавио 170 радова у часописима са рецензијом зборницима радова на међународним и националним скуповима, два уџбеника две монографије 30 развојних пројеката, учествовао у 15 пројеката МНТ, био руководилац два пројекта. Из тих пројеката проистекло 10 примењених резултата. Ментор једне докторске дисертације и 60 дипломских радова.