Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Опште сточарство и оплемењивање домаћих и гајених животиња,Одгајивање и репродукција домаћих и гајених животиња

Област истраживања

Оцена генетских параметара и приплодне вредности свињаОцена ефеката селекције и укрштањаРазвој и примена нових биотехнологија у репродукцији и одгајивању свињаКонтрола производних особина свињаГенетички ресурси у свињарству

Репрезентативне референце

1.Петровић Милица, Вуковић, В., Радојковић, Д., Беличовски, С. (1998): Estimation of breeding value of boars based on fertility of their daughters.Macedonian Agricultural Review, 45, 1-2, p. 91-94.

2.Петровић Милица, Јокић, Ж., Вукелић Гордана (2001): Variability of the reproductive cycle duration and its, influence on annual productivity of sows. Introductury invitation paper submitted on the VI International Symposium "Systems of Animal Breeding and Economic of Animal Production at the Beginning of the New Millenium", October 2-5. Biotechnology in Animal Husbandry, 17, 5-6, p.147-151.

3.Петровић Милица, Пушић, М., Радојковић, Д., Ромић, Д. (2003): Phenotipyc and genetic variability of the weaning-estrus and weaning-conception periods and their effect on size of next litter. 7th International Symposium "Modern trends in livestock production", Belgrade. Biotechnology in animal husbandry, 19, 5-6, p. 229-235.

4.Петровић Милица, Радојковић Д., Мијатовић М., Живковић Б., Радовић Ч., Косовац Олга (2006): The effect of genotype, herd and sex on the meat quality of pigs. International conference:"Linking up the meat chain: ensuring quality and safety for the consumer", Krakow (Poland), 19-20 October, 2006. British of Animal Science, Volume 1, p.164-165.

5.Петровић Милица., Живковић Б., Мијатовић М., Радојковић Д., Радовић Ч. (2006): Phenotypic variability of carcass side traits of pigs fattened to higher body mass. The 35th International Scientific Communications Session of the Faculty of Animal Science, Bucharest, November, 15-17. The scientific papers of the Faculty of Animal Science, p.51-56.

6.Петровић Милица, Мијатовић М., Радојковић Д., Радовић Ч., Маринков Г., Стојановић Љ. (2007): Genetic resources in pig breeding – Moravka. Biotechnology in Animal Husbandry 23, 1-2, p.1-12.

7.Петровић М., Пушић М., Радојковић Д., Живковић Б., Мијатовић М., Радовић Ч. (2007): Effects of the genotype and sex on the carcass and meat quality in pigs. International conference "Quality and safety in meat for consumers: from stable to table", Kaunas, (Lithuania), 06.-07.06. 2007. British Society of Animal Science, Volume 1, p.104-105.

8.Петровић М., Мијатовић М., Радовић Ч., Радојковић Д., Јосиповић с. (2007): Genetic resources in pig breeding – carcass quality traits of breeds moravka and mangalista (Plenary invited paper). 2nd International congress on animal husbandry "New perspectives and challenges of sustainable livestock farming", Belgrade – Zemun, October 03 -05 2007. Biotechnology in Animal Husbandry 23, 5-6, Book 1, p. 421-428.

9.Радовић Ч., Петровић М., Живковић Б., Косовац О., Фабјан М., Радојковић Д., Мијатовић М. (2008): Evaluation of boar breeding value based on pig traits of economical importance. Agricultural Academy, Sofia. Journal of Animal Science, Vol. XLV, No. 3, p.188-191.

10.Петровић М., Мијатовић М., Радовић Ч., Радојковић Д., Паруновић Н., Станишић Н. (2009): Genetic resources in pig breeding – carcass and meat quality traits of moravka and mangalitsa breeds (invited plenary paper). 1st Conference of the Balkan Network for the Animal Reproduction Biotechnology Institute of biology and immunology of reproduction "Acad. Kiril Bratanov" . Abstract, p. 14.

Текући пројекти

2008 – 2011: Развој и примена нових биотехнологија за повећање производње квалитетног свињског меса (EBP:20087, руководилац пројекта). Министарство науке и технолошког развоја Р. Србије.

Стручна усавршавања

Пољска:Instytut Zootechniki- Kraków, Instytut Fizjologii i Źywienia Zwierat – Jabłona, 1988;

Немачкa: неколико институција (LCG-Oldenburg; BLT-Grub, GmbH-Lüneburg) – студијски боравак, 1989;

Француска: неколико институција (Центар за ВО, Центар за истраживања; Репродукциона фарма) Groupe Glon – студијски боравак, 2003.

Други релевантни подаци

Проф. др Милица Петровић је аутор или коаутор 157 радова (научни и прегледни) који су објављени у часописима са рецензијом, зборницима радова са домаћих и међународних симпозијума, једног уџбеника, једног практикум и једне студије. Учествовала је у реализацији 19 пројеката (један је у току) које су финансирали МНТР Р. Србије, МПШВ Р. Србије. Од наведених пројеката, један је био у оквиру научно-технолошке сарадње са Р.Словенијом. Била је одговорни истраживач и руководилац 6 пројеката. Била је ментор 4 магистарске тезе и 4 докторске дисертације; члан комисија 6 докторских дисертација (једна докторска дисертација је одбрањена у Македонији) и једне магистарске тезе (одбрањена у Словенији), ментор или члан комисија за одбрану 38 дипломских радова. Такође, била је члан више комисија за избор кандидата у наставна и научна звања на Пољопривредном факултету у Београду и другим образовним и научним институцијама у земљи и земљама у окружењу. Изводила је предавања из предмета Свињарство на основним студијама Биотехничког факултета у Подгорици и на Високој пољопривредној школи струковних студија у Шапцу (последње три школске године). Била је директор Института за сточарство и шеф Катедре за биологију и оплемењивање домаћих животиња Пољопривредног факултета у Београду. Такође, била је члан: Издавачког савета часописа Биотехнологија у сточарству, програмског одбора научног скупа "Иновације у сточарству", Наставно-научног већа Пољопривредног факултета, Савета Универзитета у Београду, Стручног већа за Биотехничке науке Универзитета у Београду, комисија за оцену свиња на Новосадском сајму, Научно-стручног савета за сточарство при МПШВ Р.Србије, координатор за унапређење сточарства по програму МПШВ Р.Србије за свињарство. Сада је председник Већа научних области биотехничких наука Универзитета у Београду и председник Издавачког савета научног часописа Биотехнологија у сточарству.